Звіт 4 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

              Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
               
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма № 4-2д,  № 4-2м),                
за ІІІ квартал 2017 р.  
                    коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)      
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                      
Одиниця виміру: грн, коп.                      
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 40 000,00 0,30 - - 3 775,00 Х Х 75,30 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 30 000,00 Х Х Х 3 775,00 Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 9 999,70 Х Х Х - Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х - Х Х Х Х
Фінансування Х 060 0,30 Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 40 000,00 Х Х Х Х 3 700,00 - Х Х
у тому числі:                      
Поточні видатки 2000 080 40 000,00 Х Х Х Х 3 700,00 - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 40 000,00 Х Х Х Х 3 700,00 - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 40 000,00 Х Х Х Х 3 700,00 - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х - - Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х - - Х Х
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х - - Х Х
                       
Директор     І.В. Іванюк        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер     Г.М. Іванюк        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)          
"13"жовтня 2017 року                      

 

 

Детальніше...


Звіт 3 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),          
за ІІІ квартал 2017 р.
                          коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                            
Одиниця виміру: грн, коп.                            
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 4 200,00 0,05 - - - 1 670,20 Х Х Х Х 1 286,25 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 1 500,00 Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 2 699,95 Х Х Х Х 1 670,20 Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 0,05 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 4 200,00 Х Х Х Х Х 384,00 - - - Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080 4 200,00 Х Х Х Х Х 384,00 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 3 500,00 Х Х Х Х Х 384,00 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 3 500,00 Х Х Х Х Х 384,00 - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 700,00 Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                             
Директор             І.В. Іванюк            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер             Г.М. Іванюк            
"13"жовтня 2017 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            

Детальніше...


Звіт 2 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
 
                КОДИ  
    Дата (рік, місяць, число)   2017 10 01  
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209  
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Орган державного управління Тернопільська міська рада за КОДУ 01009  
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85,31  
Одиниця виміру: грн.                  
Періодичність: квартальна, річна                      
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
за ІІІ квартал 2017 року  
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ  
                  Форма № 2-дс  
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
ДОХОДИ        
Доходи від обмінних операцій        
Бюджетні асигнування 2010 6 896 151 -  
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 - -  
Доходи від продажу активів 2030 - -  
Фінансові доходи 2040 - -  
Інші доходи від обмінних операцій 2050 1 670 -  
Усього доходів від обмінних операцій  2080 6 897 821 -  
Доходи від необмінних операцій        
Податкові надходження 2090 - -  
Неподаткові надходження 2100 - -  
Трансферти 2110 - -  
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -  
Інші доходи від необмінних операцій 2130 3 775 -  
Усього доходів від необмінних операцій 2170 3 775 -  
Усього доходів 2200 6 901 596 -  
ВИТРАТИ        
Витрати за обмінними операціями         
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 6 892 612 -  
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 - -  
Витрати з продажу активів 2230 - -  
Фінансові витрати 2240 - -  
Інші витрати за обмінними операціями 2250 9 -  
Усього витрат за обмінними операціями 2290 6 892 621 -  
Витрати за необмінними операціями        
Трансферти 2300 - -  
Інші витрати за необмінними операціями 2310 1 500 -  
Усього витрати за необмінними операціями 2340 1 500 -  
Усього витрат 2380 6 894 121 -  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 7 475 -  
                       
                       
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ  
                       
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
Загальнодержавні функції 2420 - -  
Оборона 2430 - -  
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -  
Економічна діяльність 2450 - -  
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -  
Житлово-комунальне господарство 2470 - -  
Охорона здоров’я 2480 - -  
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -  
Освіта 2500 6 894 121 -  
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -  
                       
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)  
                       
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд  
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ДОХОДИ                    
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -  
Неподаткові надходження 2550 - - - - 44 200 44 200 5 445 -38 755  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -  
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -  
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 44 200 44 200 5 445 -38 755  
Бюджетні асигнування 2555 7 589 131 7 589 131 6 886 475 -702 656 1 727 952 1 727 952 595 371 -1 132 581  
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -  
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -  
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -  
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -  
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -  
Інші надходження 2585 - - - - - - - -  
Усього доходів  2600 7 589 131 7 589 131 6 886 475 -702 656 1 772 152 1 772 152 600 816 -1 171 336  
ВИТРАТИ                    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 6 399 705 6 399 705 6 235 960 -163 745 - - - -  
Використання товарів і послуг 2620 1 186 576 1 186 576 641 803 -544 773 61 452 61 452 13 760 -47 692  
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -  
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -  
Соціальне забезпечення 2650 2 700 2 700 1 500 -1 200 - - - -  
Інші поточні видатки 2660 150 150 9 -141 700 700 - -700  
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -  
Придбання основного капіталу 2680 - - - - 1 710 000 1 710 000 585 574 -1 124 426  
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -  
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -  
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -  
Усього витрат 2780 7 589 131 7 589 131 6 879 272 -709 859 1 772 152 1 772 152 599 334 -1 172 818  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - 7 203 7 203 - - 1 482 1 482  
                       
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ  
                       
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року   
1 2 3 4  
Витрати на оплату праці 2820 5 097 605 -  
Відрахування на соціальні заходи 2830 1 138 355 -  
Матеріальні витрати 2840 656 652 -  
Амортизація 2850 - -  
Інші витрати 2860 9 -  
Усього 2890 6 892 621 -  
                       
Директор         І.В. Іванюк  
  (підпис)       (ініціали та прізвище)  
Головний бухгалтер                       
                     
      Г.М. Іванюк    
  (підпис)       (ініціали та прізвище)  

Детальніше...


Звіт 1 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

      Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     
     
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Тернопільська міська рада за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85,31
Одиниця виміру: грн.      
Періодичність: квартальна, річна          
БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року
        Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 461 304 447 247
     первісна вартість 1001 2 483 478 2 440 458
     знос 1002 2 022 174 1 993 211
Інвестиційна нерухомість 1010 - -
     первісна вартість 1011 - -
     знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 3 642 3 642
     первісна вартість 1021 3 642 3 642
     накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи 1040 - -
     первісна вартість 1041 - -
     знос 1042 - -
Запаси 1050 39 776 41 715
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 504 722 492 604
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - -
Поточна дебіторська заборгованість      
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
     за наданими кредитами 1130 - -
     за виданими авансами 1135 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:      
     національній валюті, у тому числі в: 1160 25 8 710
           касі 1161 25 25
           казначействі 1162 - 8 685
           установах банків 1163 - -
     іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -
     рахунках в установах банків у тому числі: 1175 - -
           у національній валюті 1176 - -
           в іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 25 8 710
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 504 747 501 314
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 464 946 450 889
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 39 801 47 397
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 504 747 498 286
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
     за цінними паперами 1500 - -
     за кредитами 1510 - -
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
     за платежами до бюджету 1540 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - 3 028
     за кредитами 1550 - -
     за одержаними авансами 1555 - -
     за розрахунками з оплати праці 1560 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
     за внутрішніми розрахунками 1570 - -
     інші поточні зобов’язання 1575 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - 3 028
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -
БАЛАНС 1800 504 747 501 314
           
           
Директор     І.В. Іванюк
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер          
         
    Г.М. Іванюк
  (підпис)   (ініціали та прізвище)

Детальніше...