Звіт 6 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

            Додаток 5
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
           
           
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д),
за ІІІ квартал 2017 р.
                коди
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Періодичність: квартальна, річна.                
Одиниця виміру: грн, коп.                
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження  коштів - усього Х 010 - - - - Х -
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Х 020 - Х Х - Х Х
Фінансування Х 030 - Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 040 - Х Х Х - Х
у тому числі:                
Поточні видатки 2000 050 - Х Х Х - Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 060 - Х Х Х - Х
Оплата праці  2110 070 - Х Х Х - Х
  Заробітна плата 2111 080 - Х Х Х - Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 090 - Х Х Х - Х
Нарахування на оплату праці 2120 100 - Х Х Х - Х
Використання товарів і послуг 2200 110 - Х Х Х - Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 120 - Х Х Х - Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 130 - Х Х Х - Х
Продукти харчування 2230 140 - Х Х Х - Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 150 - Х Х Х - Х
Видатки на відрядження 2250 160 - Х Х Х - Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 170 - Х Х Х - Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 180 - Х Х Х - Х
  Оплата теплопостачання 2271 190 - Х Х Х - Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 200 - Х Х Х - Х
  Оплата електроенергії 2273 210 - Х Х Х - Х
  Оплата природного газу 2274 220 - Х Х Х - Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 230 - Х Х Х - Х
  Оплата енергосервісу 2276 240 - Х Х Х - Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 250 - Х Х Х - Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 260 - Х Х Х - Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 270 - Х Х Х - Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 280 - Х Х Х - Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 290 - Х Х Х - Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 300 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти 2600 310 - Х Х Х - Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 320 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 330 - Х Х Х - Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 340 - Х Х Х - Х
Соціальне забезпечення 2700 350 - Х Х Х - Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 360 - Х Х Х - Х
Стипендії  2720 370 - Х Х Х - Х
Інші виплати населенню 2730 380 - Х Х Х - Х
Інші поточні видатки 2800 390 - Х Х Х - Х
Капітальні видатки 3000 400 - Х Х Х - Х
Придбання основного капіталу 3100 410 - Х Х Х - Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 420 - Х Х Х - Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 430 - Х Х Х - Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 440 - Х Х Х - Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 450 - Х Х Х - Х
Капітальний ремонт 3130 460 - Х Х Х - Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 470 - Х Х Х - Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 480 - Х Х Х - Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 490 - Х Х Х - Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 500 - Х Х Х - Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 510 - Х Х Х - Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 520 - Х Х Х - Х
Створення державних запасів і резервів 3150 530 - Х Х Х - Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 540 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти 3200 550 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 560 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 570 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 580 - Х Х Х - Х
Капітальні трансферти населенню 3240 590 - Х Х Х - Х
                 
Директор       І.В. Іванюк  
    (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер       Г.М. Іванюк  
    (підпис)   (ініціали, прізвище)    
"13"жовтня 2017 року