Звіт 2 директора ТНВК ШПЛ №2 про використанні кошти за 2017 р.

05.12.2017   Administrator   Категорія: Звіти директора

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
 
                КОДИ  
    Дата (рік, місяць, число)   2017 10 01  
Установа ТНВК "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - правовий ліцей №2" ТМР ТО за ЄДРПОУ 14034209  
Територія м. Тернопіль за КОАТУУ 6110100000  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Орган державного управління Тернопільська міська рада за КОДУ 01009  
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85,31  
Одиниця виміру: грн.                  
Періодичність: квартальна, річна                      
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
за ІІІ квартал 2017 року  
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ  
                  Форма № 2-дс  
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
ДОХОДИ        
Доходи від обмінних операцій        
Бюджетні асигнування 2010 6 896 151 -  
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 - -  
Доходи від продажу активів 2030 - -  
Фінансові доходи 2040 - -  
Інші доходи від обмінних операцій 2050 1 670 -  
Усього доходів від обмінних операцій  2080 6 897 821 -  
Доходи від необмінних операцій        
Податкові надходження 2090 - -  
Неподаткові надходження 2100 - -  
Трансферти 2110 - -  
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -  
Інші доходи від необмінних операцій 2130 3 775 -  
Усього доходів від необмінних операцій 2170 3 775 -  
Усього доходів 2200 6 901 596 -  
ВИТРАТИ        
Витрати за обмінними операціями         
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 6 892 612 -  
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 - -  
Витрати з продажу активів 2230 - -  
Фінансові витрати 2240 - -  
Інші витрати за обмінними операціями 2250 9 -  
Усього витрат за обмінними операціями 2290 6 892 621 -  
Витрати за необмінними операціями        
Трансферти 2300 - -  
Інші витрати за необмінними операціями 2310 1 500 -  
Усього витрати за необмінними операціями 2340 1 500 -  
Усього витрат 2380 6 894 121 -  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 7 475 -  
                       
                       
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ  
                       
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
Загальнодержавні функції 2420 - -  
Оборона 2430 - -  
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -  
Економічна діяльність 2450 - -  
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -  
Житлово-комунальне господарство 2470 - -  
Охорона здоров’я 2480 - -  
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -  
Освіта 2500 6 894 121 -  
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -  
                       
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)  
                       
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд  
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ДОХОДИ                    
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -  
Неподаткові надходження 2550 - - - - 44 200 44 200 5 445 -38 755  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -  
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -  
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 44 200 44 200 5 445 -38 755  
Бюджетні асигнування 2555 7 589 131 7 589 131 6 886 475 -702 656 1 727 952 1 727 952 595 371 -1 132 581  
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -  
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -  
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -  
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -  
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -  
Інші надходження 2585 - - - - - - - -  
Усього доходів  2600 7 589 131 7 589 131 6 886 475 -702 656 1 772 152 1 772 152 600 816 -1 171 336  
ВИТРАТИ                    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 6 399 705 6 399 705 6 235 960 -163 745 - - - -  
Використання товарів і послуг 2620 1 186 576 1 186 576 641 803 -544 773 61 452 61 452 13 760 -47 692  
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -  
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -  
Соціальне забезпечення 2650 2 700 2 700 1 500 -1 200 - - - -  
Інші поточні видатки 2660 150 150 9 -141 700 700 - -700  
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -  
Придбання основного капіталу 2680 - - - - 1 710 000 1 710 000 585 574 -1 124 426  
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -  
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -  
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -  
Усього витрат 2780 7 589 131 7 589 131 6 879 272 -709 859 1 772 152 1 772 152 599 334 -1 172 818  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - 7 203 7 203 - - 1 482 1 482  
                       
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ  
                       
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року   
1 2 3 4  
Витрати на оплату праці 2820 5 097 605 -  
Відрахування на соціальні заходи 2830 1 138 355 -  
Матеріальні витрати 2840 656 652 -  
Амортизація 2850 - -  
Інші витрати 2860 9 -  
Усього 2890 6 892 621 -  
                       
Директор         І.В. Іванюк  
  (підпис)       (ініціали та прізвище)  
Головний бухгалтер                       
                     
      Г.М. Іванюк    
  (підпис)       (ініціали та прізвище)