Інна Володимирівна Іванюк – кандидат педагогічних наук, доктор філософії,

автор Всеукраїнського дитячого форуму «Формула успіху правової держави очима дітей»,

член спілки журналістів України

засновник Громадської організації «Голос дитини»,

Урядові нагороди:

  • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки (2007 р.),
  • Відзнака МВС України «За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі» (2008 р.),
  • Грамота Міністерства культури (2013 р.),
  • Золота медаль Національної академії педагогічних наук України за презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти (2019 р.),
  • Диплом Лауреата «За вагомий внесок у розвиток української освіти» Всекраїнського проекту «Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України - 2020»,

Тема дисертації: «Формування профільно орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу»

                          СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

 

   1. Іванюк І.В. Застосування ефективних засобів педагогічного впливу щодо попередження підліткової злочинності у системі цілісного педагогічного простору / І.В. Іванюк // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 3(79). – С. 65–69.

   2. Іванюк І.В. Самоосвіта – основне завдання директора як суб’єкта цілісного освітнього простору в системі розбудови інноваційної правової школи / І.В. Іванюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2014. – №3(75). – С. 104–110.

   3. Іванюк І.В. Організація правової школи як вагомий крок у формуванні правосвідомості й правової культури громадян / І.В. Іванюк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 121–123.

   4. Іванюк І.В. Інтерактивні технології як чинник результативності превентивної діяльності зі схильними до девіантної поведінки учнями: теоретичний аспект / І.В. Іванюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – № 1. – С. 88–92. – (Серія: Педагогіка).

   5. Ivaniuk I. Wycieczki do muzeow i miejsc historycznych oraz ich rola w nauczaniu historii regionalnej. Glos w dyskusji / Inna Ivaniuk // Strzyzowski rocznik muzealny. – 2015. – S. 278–285.

 

    Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

 

   6. Іванюк І.В. Формування правосвідомості і правової культури школярів у ЗНЗ / І.В. Іванюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 12. – У 3-х т. – К.-Подільський : К.-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 3. – С. 159–160.

   7. Іванюк І.В. Організація правової школи як важливий етап у становленні правової свідомості та культури учнівської молоді / І.В. Іванюк // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / [за заг. ред. проф. О. Кікінежді]. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 655–657.

  8. Іванюк І.В. Базові характеристики цілісного освітнього простору сучасної школи / І.В. Іванюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 5-и т. – К.-Подільський : К.-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 116–117.

  9. Іванюк І.В. Роль керівника школи в організації заходів, присвячених вшануванню Т.Г. Шевченка в системі досягнення цілісної педагогічної мети / І.В. Іванюк // Тарас Шевченко в контексті світової культури (До 200-річчя від Дня народження Кобзаря) : матер. Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Тернопіль, 2014. – С. 75–79.

   10. Іванюк І.В. Інноваційний міжпредметний зв’язок в системі вивчення предметів економіки і права / І.В. Іванюк // Актуальні питання економічної освіти: досвід, потенціал, перспективи : зб. наук.-практ. конф. (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 3–8.

   11. Іванюк І.В. Профільна школа правознавчого спрямування в контексті неперервності освітнього процесу / І.В. Іванюк // Актуальні проблеми в системі освіти: ЗНЗ – доуніверситетська підготовка – ВНЗ : зб. наук.-практ. матер. IX міжрегіон. семінару, м. Київ, 2016 р., Національний авіаційний університет / [наук. ред. Н. П. Муранова]. – К. : НАУ, 2016. –  С. 97 – 100.

   12. Іванюк І.В. Принципи формування освітнього простору в умовах розвитку школи профільного типу / І.В. Іванюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 13. – У 3-х т. – К.-Подільський : К.-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2016. – Т. 1. – С. 162.

   13. Іванюк І.В. Формування правосвідомості як крок до громадянської зрілості / І.В. Іванюк // Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи : зб. наук.-прак. конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 5–7.

   14. Іванюк І.В. Роль медіаграмотності в системі формування високої правосвідомості школярів / І.В. Іванюк // Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи : V міжнар. наук.-метод. конф. / Академія української преси. – К. : АУП, 2017. – С. 23–27.

 

    Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

 

   15. Іванюк І.В. Правова освіта в позаурочний час: Навчальна програма факультативних занять із правознавства для учнів 9–11 класів / І.В. Іванюк. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 24 с.

   16. Іванюк І.В. Формування національно-патріотичної свідомості школярів в системі створення музею в школі / І.П. Гайдамаха, І.В. Іванюк, Г.П. Максимишина // Методичні рекомендації щодо створення історичного музею в школі, методи урочної і позаурочної роботи в музеї на прикладі використання технологічних інноваційних прийомів. – Тернопіль : Принт, 2013 – С. 3–16.

   17. Заради гідності і свободи / [авт. проекту, упоряд. І.В. Іванюк, П.І. Козловський]. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2016. – 120 с.

   18. Іванюк І. В.Формирование правосознания учащихся как шаг к гражданской зрелости/ І.В. Іванюк // Поддержка демократической культуры в школах стран Восточного Партнерства. – Страсбург : 14 – 15 ноября 2016. – С. 6 – 7.