Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників

09.11.2020   Administrator   Категорія: Статут закладу освіти

«Погоджено»                                         «Погоджено»                                           «Затверджено»

Голова профспілкового  комітету                   Директор школи                   на зборах трудового комітету колективу

                                           ______Н. П. Лобас                                       ________ І. В. Іванюк

                                           ____ січня 2018 р.                                            ____ січня 2018 р.                           ____ січня 2018 р.


 


 


 


 

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників


 

Тернопільського навчально – виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області


 


 

І. Загальні положення

 1. В навчальному закладі трудова дисципліна грунтується на свідомому і суспільному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 1. Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних працівників та інших працівників закладу освіти, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальному закладі.

 2. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв'язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і Правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

  1. Працівники закладів та установ освіти приймаються на роботу за трудовими договорами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

  2. Особи, які приймаються на роботу в школу зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

  3. Працівники установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.


 

ІІІ. Основні права та обов’язки працівників

 1. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

 • індивідуальну педагогічну діяльність;

 • участь у громадському самоврядуванні;

 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

2. Працівники закладу освіти зобов’язані:

- працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти, Правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

 • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна навчального закладу.

3. Працівники школи, в установлені строки, повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

4. Педагогічні працівники навчально – виховного закладу повинні:

- забезпечувати умови для засвоєння учнями, навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • додержувати педагогічноі етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;

 • постійно підвищувати професійний рівень педагогічної майстерності і загальну культуру.

5. Коло обов'язків, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і правилами внутрішнього розпорядку розкладу освіти та умовами договору, де ці обов'язки конкретизуються.

IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу

1. Керівник закладу освіти зобов'язаний:

1.1. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікаціі;

1.2. Визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводи до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

1.3. Удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропорзиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

1.4. Організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

1.5. Приймати педагогічних працівників на роботу згідно Закону України “Про освіту” та Закону України “Про загальну середню освіту” з оформленням особової справи згізно чинного законодавства;

1.6. Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

1.7. Видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам цу встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

1.8. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

1.9. Дотримуватись чинного зваконодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміщення договірної та трудової дисципліни;

1.10. Організувати харчування учням школи;

1.11. Своєчасно подавати центральним органам державноі виконавчої влади встановлену статистику і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

1.12. Забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти.


V. Робочий час і його використання

1. Для працівників установл.ється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається Правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержаням тривалості робочого тижня.

2. У межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види навчально-методичної, культурно-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади і навчально-виховного плану.

3. Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників різних категорій навчального закладу згідно окремого графіка, який затверджується керівником за погодженням з профкомом на початок кожного навчального року.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початком і закінчення роботи.

4. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

5. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом керівника закладу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

6. Керівник закладу освіти має право залучати педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х до 14 років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

7. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам - наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодше 18 років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

8. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

9. Педагогічним працівникам забороняється:

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання трудових обов'язків.

10. Забороняється в робочий час:

- відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

- відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов'язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


 

     1. Заохочення за успіхи у роботі

1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу й бездоганну роботу, новаторство в праціі й за інші досягнення в роботі можуть застосуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних знань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти.
Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу і заносяться до трудової книжки працівника.


 

     1. Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до чинного законодавства.

2. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти — без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти.

3. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.


 


 


 


 


 


 


 

04 - 02