Критерії

13.07.2023   Administrator   Категорія: Внутрішня система забезпечення

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Наказ МОНмолодьспорт №329 від 13.04.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№329 від 13 квітня 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 р.
за №566/19304

Про затвердження Критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти

Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую:

1. Затвердити Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної складової навчального плану.

3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства та на освітньому порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М.Жебровського.

Міністр       Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
13.04.2011 №329

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 р. за №566/19304

КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1 та 2).

Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

  • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
  • якість знань;
  • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
  • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
  • вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези;
  • самостійність оцінних суджень.

4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".

Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:

  • підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
  • розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;
  • підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання;
  • градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

Портфоліо - це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу оцінювання - портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В.Єресько

 

Додаток 2
                                      до Критеріїв оцінювання
                                      навчальних досягнень учнів
                                      (вихованців) у системі
                                      загальної середньої освіти
КРИТЕРІЇоцінювання навчальних досягнень учнів
                     основної й старшої школи
 

------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали|  Вимоги до знань, умінь і навичок учнів  |

|    досягнень   |    |                                          |

|----------------+----+------------------------------------------|

|  I. Початковий |  1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення         |

|                |----+------------------------------------------|

|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         |

|                |    |навчального матеріалу, мають нечіткі      |

|                |    |уявлення про об'єкт вивчення              |

|                |----+------------------------------------------|

|                |  3 |Учні відтворюють частину навчального      |

|                |    |матеріалу; з допомогою вчителя виконують  |

|                |    |елементарні завдання                      |

|----------------+----+------------------------------------------|

|  II. Середній  |  4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють      |

|                |    |основний навчальний матеріал, можуть      |

|                |    |повторити за зразком певну операцію, дію  |

|                |----+------------------------------------------|

|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      |

|                |    |матеріал, здатні з помилками й            |

|                |    |неточностями дати визначення понять,      |

|                |    |сформулювати правило                      |

|                |----+------------------------------------------|

|                |  6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|

|                |    |положень навчального матеріалу. Відповіді |

|                |    |їх правильні, але недостатньо осмислені.  |

|                |    |Вміють застосовувати знання при виконанні |

|                |    |завдань за зразком                        |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній |  7 |Учні правильно відтворюють навчальний     |

|                |    |матеріал, знають основоположні теорії і   |

|                |    |факти, вміють наводити окремі власні      |

|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   |

|                |    |частково контролюють власні навчальні дії |

|                |----+------------------------------------------|

|                |  8 |Знання учнів є достатніми. Учні           |

|                |    |застосовують вивчений матеріал у          |

|                |    |стандартних ситуаціях, намагаються        |

|                |    |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші   |

|                |    |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|

|                |    |робити висновки, загалом контролюють      |

|                |    |власну діяльність. Відповіді їх логічні,  |

|                |    |хоч і мають неточності                    |

|                |----+------------------------------------------|

|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

|                |    |застосовують знання в стандартних         |

|                |    |ситуаціях, уміють аналізувати й           |

|                |    |систематизувати інформацію, використовують|

|                |    |загальновідомі докази із самостійною і    |

|                |    |правильною аргументацією                  |

|----------------+----+------------------------------------------|

|  IV. Високий   | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні  |

|                |    |використовувати їх у практичній           |

|                |    |діяльності, робити висновки, узагальнення |

|                |----+------------------------------------------|

|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    |

|                |    |навчальних програм, аргументовано         |

|                |    |використовують їх у різних ситуаціях,     |

|                |    |уміють знаходити інформацію та            |

|                |    |аналізувати її, ставити і розв'язувати    |

|                |    |проблеми                                  |

|                |----+------------------------------------------|

|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      |

|                |    |усвідомлено використовують їх у           |

|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях.   |

|                |    |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |

|                |    |узагальнювати опанований матеріал,        |

|                |    |самостійно користуватися джерелами        |

|                |    |інформації, приймати рішення              |

------------------------------------------------------------------