ЗАКОН УКРАЇНИ Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

20.04.2022   Administrator   Категорія: Структура навчального року

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

 

Стаття 1. Дія норм законодавства про працю в умовах воєнного стану

1. Цим законом визначаються особливості трудових відносини

працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм

власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за

трудовим договором з фізичними особами, на період дії воєнного стану,

введеного відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”

(воєнний стан).

2. На період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних

прав і свобод людини і громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції

України.

3. На період дії воєнного стану не застосовуються норми

законодавства про працю в частині відносин, врегульованих цим законом.

Стаття 2. Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного

стану.

1. На період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму

трудового договору.

2. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про

випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися для будь-якої

категорії працівників.

З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи,

а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі

внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій

евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово

втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома, роботодавці

можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період

дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Стаття 3. Особливості переведення та зміни істотних умов праці в

умовах воєнного часу.

1. На період дії воєнного стану роботодавець має право перевести

працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди

(за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні

бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише

для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин,

2

які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві

умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній

заробіток за попередньою роботою.

2. На період дії воєнного стану норми статті 32 Кодексу законів про працю

України про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних

умов праці не застосовуються.

Стаття 4. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи

працівника

1. У зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване

підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я

працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без

двотижневого строку попередження (за винятком примусового залучення до

суспільно-корисних робіт в умовах воєнного часу, а також якщо такий

працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної

інфраструктури).

Стаття 5. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи

роботодавця

1. Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у

зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною

знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або

технічних потужностей або майна підприємства.

Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з

виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного

заробітку.

2. На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з

ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у

період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю

та пологами та відпустки для догляду за дитиною, із зазначенням дати

звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення

тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову

непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки, крім

випадків.

3. На період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю

не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ

або організацій, обраних до профспілкових органів.

Стаття 6. Особливості встановлення та обліку часу роботи та часу

відпочинку

1. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного

стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

2. Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється

скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може

перевищувати 50 годин на тиждень.

3

3. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється

роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими

адміністраціями.

4. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається

роботодавцем.

5. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути

скорочена до 24 годин.

6. На період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53

(тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частина

перша статті 65, частини третя - п'ята статті 67 та статті 71 - 73 (святкові і

неробочі дні) Кодексу законів про працю України.

Стаття 7. Особливості організації кадрового діловодства та архівного

зберігання кадрових документів у роботодавця

1. На час воєнного стану організація кадрового діловодства та архівного

зберігання кадрових документів здійснюється на розсуд роботодавця.

Стаття 8. Робота в нічний час

1. На час воєнного стану не залучаються без крайньої необхідності до

роботи в нічний час: вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до одного

року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана

така робота.

2. На час воєнного стану частини перша та друга статті 54 Кодексу законів

про працю України не застосовуються.

Стаття 9. Особливості залучення до роботи деяких категорій працівників

1. На час дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім

вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року) на

важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а

також на підземних роботах.

2. Працівники, які мають дітей (крім випадків визначених статтею 8 цього

Закону), на час дії воєнного стану можуть залучатись до нічних і надурочних

робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження за їх

згодою.

Стаття 10. Оплата праці

1. Заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим

договором.

2. У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії

виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення

можливості підприємства здійснювати основну діяльність.

Стаття 11. Зупинення дії окремих положень колективного договору.

1. На час військового стану дія окремих положень колективного договору

за ініціативою роботодавця може бути зупинена

4

Стаття 12. Відпустки

1. На період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка

надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

2. На період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику

у наданні будь якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та

пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник

залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної

інфраструктури.

3. Протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання

працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без

врахування норм частини першої статті 26 Закону України «Про відпустки».

Стаття 13. Призупинення дії трудового договору

1. Призупинення дії трудового договору – це тимчасове звільнення

роботодавця від обов'язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове

звільнення працівника від обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим

договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою

припинення трудових відносин.

2. Дія трудового договору може призупинятися у зв'язку з військовою

агресією проти України, що виключає можливість виконання ним роботи.

3. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних

виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному

обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію.

Стаття 14. Діяльність профспілок

1. В межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально

сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський

контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом.

2. На період воєнного стану тимчасово призупиняється дія статті 44 Закону

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»( Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу

Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

 

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_profesijni_spilki_yih_prava_ta_garantiyi_diyal_nosti/statja-44.htm) та відповідні норми колективних договорів.

5

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його

опублікування.

2. Главу XIX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Кодексу законів про працю

України{Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток

до № 50, ст. 375}доповнити статтею 2 в такій редакції:

«2. Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України

“Про правовий режим воєнного стану” діють обмеження та особливості

організації трудових відносин встановлені Законом України «Про організацію

трудових відносин в умовах воєнного стану».

3. Цей Закон діє протягом воєнного стану, введеного відповідно до

Закону України “Про правовий режим воєнного стану” та втрачає чинність з

моменту припинення та скасування воєнного стану.

 Голова

Верховної Ради України

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Третьякова Галина Миколаївна

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002E093100E1118F00

Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради Украї