Типові програми для учнів початкової школи

01.12.2020   Administrator   Категорія: Освітні програми ТНВК ШПЛ №2

Типові програми для 1-4 класів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 08.10.2019 року № 1272

Типова освітня програма,

розроблена під керівництвом Савченко О. Я.

1 - 2 клас

Пояснювальна записка

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти,

який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Типові програми для 1-4 класів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 08.10.2019 року № 1272

Типова освітня програма,

розроблена під керівництвом Савченко О. Я.

1 - 2 клас

Пояснювальна записка

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти,

який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів,

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування

цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують

її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві,

продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи,

що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість

забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених

готовністю до здобуття освіти.

Типову освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої

освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного

стандарту початкової освіти. У програмі визначено вимоги до конкретних

очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного

навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних

компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних

компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані

курси;

творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і

фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких

ключових компетентностей:

2

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати

факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови

для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність

вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному

житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою,

спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками

міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань,

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному

житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові

ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати

припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і

навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання

змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань,

умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують

подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність,

відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість

збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає

опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність

безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної

компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного

навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її

для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та

способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя,

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з

іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи,

повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з

різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та

ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного

здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу

життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих

ідей, прийняття власних рішень.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3- 4 клас

 Пояснювальна записка Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій. Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей; розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.  

Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл 1 (1-2 кл.), Лист МОН України № 1/9 – 344 від 25.05.2018 року

Програма Всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України»», (4 клас). Наказ МОН України від 02.11.2016 року №1319

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018 року №407 (4 клас)