Освітня програма 2021-2022 н.р.

07.10.2021   Administrator   Категорія: Освітні програми ТНВК ШПЛ №2

 

Освітня програма

Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ  - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради

Тернопільської області області

на 2021/2022 навчальний рік

 

І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма передбачає:

 • засвоєння системи знань;
 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, раціональної організації освітнього процесу;
 • розвиток критичного мислення, здатності усвідомлювати та відстоювати особисту позицію;
 • вироблення вміння самостійно здобувати знання;
 • готовність до застосування знань, умінь в практичній діяльності;
 • формування особистісного світогляду - узагальненого розуміння всього світу в цілому на грунті великої кількості впорядкованих поглядів, переконань, ідеалів;
 • формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, історії та культури усіх корінних народів і національних меншин, що проживають в Україні;
 • формування культури міжетнічних і міжнаціональних відносин;
 • формування в учнів основ загальнолюдської і народної моралі: совісності, порядності, тактовності, співчуття, милосердя, доброти, чесності, гуманності, толерантності тощо;
 • виховання поваги до батьків, духовної єдності поколінь;
 • виховання почуття власної гідності: честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування розуміння необхідності гармонії людини з природою;
 • засвоєння знаннями про природу рідного краю;
 • озброєння школярів науково обґрунтованими знаннями про здоров'я і засоби його зміцнення;
 • виховання відповідального ставлення до зміцнення власного здоров'я і здоров'я інших людей.
 • різнобічний розвиток школяра як цілісної особистості в духовному, інтелектуальному, емоційному, фізичному, моральному і психічному проявах;
 • виховання школяра як громадянина і патріота України, національно свідомої, вільної, демократичної, соціально активної особистості, здатної здійснювати свідомий вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
 • формування в учнів природничо - наукового і гуманітарного світогляду, наукового стилю мислення, здатності до інноваційної діяльності;
 • формування особистісних якостей, які забезпечують успішну соціально-психологічну адаптацію в суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на ринку праці;
 • формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності: здатність спілкуватися державною мовою та однією з іноземних мов, математична грамотність і обізнаність у галузі природничих наук і технологій, готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння і потреба вчитися впродовж життя, здатність до життя в громадянському суспільстві, навички підприємницької діяльності, загальнокультурна компетентність;
 • вироблення навичок здорового способу життя та ціннісного ставлення до здоров'я.

Діяльність середньої загальноосвітньої школи ґрунтується на засадах демократизму, дитиноцентризму, рівного доступу до якісної освіти, врахування вікових особливостей фізичного, розумового і психічного розвитку дитини, індивідуалізації, диференціації і варіативності, цілісності і наступності, академічної свободи та автономності, прозорості і відповідальності.

ІІ. ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ

Основними детермінантами формування змісту середньої освіти є потреби суспільства й особистості, орієнтація освіти на перспективи розвитку науки, техніки, виробництва, сфери послуг, формування в учнівської молоді життєствердного образу світу  тощо. Модернізація змісту загальної середньої освіти здійснюється відповідно до таких основних пріоритетів – особистісної та компетентністної орієнтованості, спрямованості на гармонійний розвиток особистості, гуманітарізації, фундаменталізації, міжпредметної інтеграції, доступності, посилення діяльнісного і креативного складників змісту, громадянського і національно - патріотичного виховання.

Освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах органічно поєднує навчання, виховання і розвиток дитини і будується на основі особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів як єдиного системного утворення. Відповідно до особистісно орієнтованого підходу в центр освітнього процесу ставляться інтереси здобувача освіти. Освітній процес передбачає гуманне суб’єкт - суб’єктне співробітництво всіх його учасників, діагностично - стимулюючий спосіб організації навчального пізнання, діяльнісно - комунікативну активність учнів, проектування індивідуальних досягнень в усіх видах пізнавальної діяльності, якомога повніше врахування особистих потреб в доборі змісту, методик і технологій навчання та оцінювання учнів.

У школі утверджується новий тип навчання – навчання інноваційне, яке на відміну від традиційного, націленого в основному на освоєння і підтримку наявних здобутків цивілізації, формує особистість, здатну вносити інноваційні зміни в існуючу культуру й середовище, успішно розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед окремою людиною, так і перед суспільством. Таке навчання передбачає постійне залучення учнів до активної навчально - пізнавальної діяльності, що характеризується інтенсивною багатосторонньою комунікацією суб’єктів діяльності, обміном інформацією, результатами діяльності учнів між собою і вчителем. Воно спонукає їх до ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах зазначеної діяльності, передбачає не отримання, а здобування знань і вмінь, конструювання власного образу світу, формування ключових компетентностей самим учнем, що значно підвищує результативність освітнього процесу.

Ключові компетентності:

 1. Спілкування державною: (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами: Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність: Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях: Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно - цифрова компетентність:  передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа - грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя: Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності: Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість: Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність: Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя: Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

ІІІ. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно - наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово - інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

IV. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ

 • дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми програмами.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

VI. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ

БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Визначені законодавчою базою «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 764-IX від 13.07.2020} , ЗУ «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

VII. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

VIII. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально - методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально - технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально - психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.
 

 

 

Повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях:

 1. початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;
 2. базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;
 3. профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

Середня загальноосвітня школа України має таку структуру, яка відповідає триступеневій структурі нинішньої загальноосвітньої школи:

 • початкова школа (1-4 кл.), яка забезпечує здобуття початкової освіти;
 • гімназія (5-9 кл.), яка забезпечує здобуття базової середньої освіти;
 • ліцей (10-12 кл.), який залежно від профільного спрямування надає можливість здобувати загальну середню та/або професійну освіту.

Початкова школа є чотирирічною. Здобуття початкової освіти діти починають у віці 6 - 7 років. Вибір навчального закладу здійснюється за місцем проживання або за бажанням батьків в інших закладах освіти з урахуванням освітніх потреб дитини (спеціалізовані школи, навчання дітей з особливими потребами тощо). Початкова школа може функціонувати як самостійний навчальний заклад або діяти в комплексі з дошкільним закладом освіти, гімназією, позашкільними навчальними закладами.

Метою початкової освіти є гармонійний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування морально - етичних і загальнокультурних цінностей, оволодіння ключовими і предметними компетентностями, необхідними життєвими і соціальними навичками, що забезпечують її готовність до продовження навчання, успішну взаємодію з довкіллям.

Завдання початкової освіти:

 • створення умов для психолого - педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища;
 • фізичний і психічний розвиток дитини, розвиток її сенсорних, інтелектуальних і творчих здібностей, мотивації до навчання;
 •  
 • національно-патріотичне, морально-етичне , трудове, естетичне виховання дитини.

Зміст початкової освіти ґрунтується на інтегративно - предметній основі, компонентами якої є усне і писемне мовлення, читання, іноземна мова, математика, основи природознавства і суспільствознавчих знань, різні види мистецької діяльності (спів, гра на музичних інструментах, образотворча діяльність – малювання, аплікація, ліплення, декоративні техніки тощо), збереження здоров'я. У змісті навчання посилюється його практична спрямованість, системніше враховуються вікові особливості інтелектуального і психічного розвитку учнів, здійснюється розвантаження навчального матеріалу (скорочення його обсягів, термінології, уникнення дублювання тощо), забезпечується відповідність між обсягом навчального матеріалу і часом, передбаченим на його вивчення. У початковій школі максимальна кількість обов’язкових навчальних предметів в одному класі не може перевищувати 8 назв. Тижневе навчальне навантаження учнів не може перевищувати гранично допустимого рівня, установленого санітарно - гігієнічними нормами організації          навчально - виховного процесу.

У початкових класах на реалізацію  варіативного освітнього складника відводиться не менше 10 відсотків від гранично допустимого навчального навантаження учнів. Він спрямовується переважно на індивідуальні консультації та групові заняття. Поглибленого вивчення навчальних предметів не передбачається.

 

Навчання учнів здійснюється в два цикли.

Перший цикл (1-2 класи) – адаптаційний, мотивує і готує дітей до успішного навчання в школі. На цьому етапі навчання особлива увага надається індивідуальній роботі з дітьми з метою вирівнювання їхніх стартових освітніх здобутків, сенсорному розвитку, формуванню загальнонавчальних умінь, виявлення індивідуальних особливостей, здібностей і схильностей учнів, їхніх пізнавальних інтересів. Даний цикл передбачає формування у дітей якостей, необхідних для суспільно значущої поведінки та співпраці в групі (дисциплінованість, старанність, ввічливість, щирість), способів спілкування, різнобічної гуманістично спрямованої активності. Характерні  для дітей цього віку цілісність сприйняття навколишнього світу та пріоритетність гри серед усіх видів діяльності зумовлюють конструювання змісту і організацію навчання на інтегративній основі з переважанням ігрових методів.

Другий цикл (3-4 класи) – базовий. Його призначення – продовжити виховання морально-етичних цінностей, набуття досвіду соціальної взаємодії, формування в учнів ключових і предметних компетентностей, оволодіння розгорнутою навчальною діяльністю, уміннями працювати самостійно, в групі, у проекті, здійснювати творчу діяльність. Водночас це не виключає ігрових та інтегрованих занять.

Учні 1 класу домашніх завдань не одержують. У 2 класі дітям можуть пропонуватися завдання, які стимулюють інтерес до навчання і виконуються переважно в усній формі. Учні 3–4 класів виконують домашні завдання диференційованого характеру, зміст і обсяг яких визначаються залежно від потреб дітей, мають для них особистісну значущість.

Контрольно-оцінювальна діяльність передбачає систематичне відстеження індивідуального розвитку учнів у процесі навчання і виконує переважно формувальну функцію. Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції освітніх результатів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів здійснюється лише якісно; бальне оцінювання не застосовується, використовується формувальне оцінювання. У 3-4 класах поступово запроваджується 12-бальна шкала оцінювання, яка використовується в подальшому навчанні у гімназіях і ліцеях. У початковій школі державна підсумкова атестація у формі контролю навчальних досягнень учнів не передбачається. Підсумкове оцінювання учнів може мати лише моніторинговий характер.

         Для 1- 2 класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти, наказ МОН України №1272 від 08.10.2019 року.

Для 3-4  класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти, наказ МОН України №1273 від 08.10.2019 року.

За наявності відповідної кількості заяв на зарахування та згоди батьків і проходження вчителем курсів організовано навчання за Освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелек України» (Харківський національний педуніверситет імені Г.Сковороди; науковий керівник І.В. Гарвиш), наказ МОН України №140 від 03. 02.2021р.

Освітній процес у базовій середній школі також має циклічний характер і передбачає два цикли: адаптаційний до предметного навчання (5 - 6 кл.) і власне предметно орієнтований (7 - 9 кл.), які в цілому забезпечують здобуття базової середньої освіти та підготовку допрофільного навчання.

Базова середня освіта як фундамент загальноосвітньої підготовки школярів формує в них готовність до вибору певного профілю навчання у старшій школі та його реалізації. У зв’язку з цим пріоритетного значення набуває допрофільна підготовка учнів. Її мета полягає в тому, щоб на основі діагностичних методик, диференціації та індивідуалізації навчання надати кожному учневі допомогу в обґрунтованому виборі майбутнього навчального профілю відповідно до виявлених інтересів, нахилів і здібностей. Основними формами допрофільної підготовки є: поглиблене вивчення окремих навчальних предметів, вивчення курсів за вибором, участь у роботі предметних гуртків, учнівських наукових товариствах, предметних олімпіадах, індивідуальне консультування тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 - бальною шкалою. Випускники проходять державну підсумкову атестацію з трьох предметів: українська мова і література (обов’язково), математика (обов’язково), предмет за вибором учня.

Метою базової середньої освіти є різнобічний розвиток, громадянське виховання і соціалізація дитини, формування у неї навчальних, соціальних, загальнокультурних і предметних компетентностей, цінностей громадянського суспільства, особистісний розвиток учнів з орієнтацією на продовження навчання, формування креативності і критичного мислення, творчих здібностей, набуття життєвих компетентностей, необхідних для самовизначення й усвідомленого вибору подальшого життєвого шляху.

Завдання базової середньої освіти:

 • створення умов для ефективної навчально - пізнавальної діяльності учнів в інформаційно-освітньому середовищі з метою особистісного розвитку, набуття ключових і предметних компетентностей, пізнавального досвіду, пізнавальних ;
 • інтелектуальний, духовний, емоційний, фізичний, розвиток дитини, морально-етичне її виховання, формування основ природничо-наукового і гуманітарного світоглядів;
 • формування загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності, набуття соціального досвіду і культури спілкування та співпраці, навичок соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної поведінки;
 • розвиток основних умінь і навичок навчальної діяльності, компетентностей щодо вільного володіння українською мовою, спілкування однією з іноземних мов, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні і практичній діяльності;
 • формування підприємливості і здатності оцінювати правильність вибору, обґрунтовувати раціональність способу розв’язання проблем, приймати адекватні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, самостійно розв’язувати пізнавальні, організаційні та інші проблеми особистого життя;
 • виховання школяра як людини демократичної, відповідальної, патріотичної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе; громадянське, трудове, екологічне, виховання учнів;
 • формування ставлення учнів до освіти як важливої невід’ємної складової загальної культури людини;

збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців.

Для 5,6,7,8,9 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, додаток 12.

     Тип навчального закладу: навчально-виховний комплекс.  П’ятиденний робочий тиждень.

     Мова навчання – українська.

Кількість класів: 34, кількість учнів 889.

     Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано освітній процес:

- Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778,

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

 Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63;

- Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи

- Наказ МОН № 1493 від 28.11.2019 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня  10 -11 класи

 

 

ІХ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2» Тернопільської міської ради Тернопільської області.

Форма власності комунальна.

Згідно ЗУ «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 764-IX від 13.07.2020} , ЗУ «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 ) У 2021/2022 навчальному році Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2» Тернопільської міської ради Тернопільської області працюватиме по загальноосвітньому напрямку: з навчанням українською мовою.

Мережа  класів та контингент учнів

Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2» Тернопільської міської ради Тернопільської області на 2021-2022  навчальний рік

станом на 01.09.2021

Класи

К-сть класів

Кількість учнів у класах

1

3

79

2

4

96

3

3

86

4

4

115

Всього 1-4 кл.

14

376

5

3

86

6

4

101

7

3

80

8

3

76

9

3

78

Всього 5-9 кл.

16

421

10

2

43

11

2

49

Всього 10-11 кл.

4

92

Всього 1-11 кл.

34

889

 

Загальна кількість класів по школі    –  34 класи.

Всього учнів в 1-11-х класах –889 учнів.

Середня наповнюваність класів – 25 .

 

 

Х. Особливості організації освітнього процесу

Початкова школа

Навчальні плани школи І ступеня складені на основі:

Для 1 – 2, 3 класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О. Я. Савченко – Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018.

Для 4 класу – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, таблиця 2 Типової освітньої програми за п’ятиденним робочим тижнем.

Робочий навчальний план у ТНВК ШПЛ №2 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення

навчальних предметів інваріантної складової.

Розподіл годин варіативної складової обґрунтований відповідно до запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально - методичного та матеріально - технічного забезпечення.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно - гігієнічних норм.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні  гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392 та наказами МОН України від01.03.2004 № 162, від 29.11.2005          № 682, від 07.05.2007 № 357.

 

 

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік для 1 – 2 -х класів

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

К-ть год на тиждень

1-й клас

К-ть год на рік

1-й клас

К-ть год на тиждень

2-й клас

К-ть год на рік

2-й клас

 

Мовно-літературна

Українська мова

Українська мова та

літературне читання

7

 

-

 

 

 

315

-

 

7

 

 

 

 

350

Іншомовна

Англійська мова

2

3

Математична

Математика

4

140

4

140

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язберезувальна галузі)

 

 

Я досліджую світ

 

 

3

 

 

105

 

 

3

 

 

105

Технологічна

Дизайн і технології

1

35

1

70

 

Інформатична

Інформатика

-

-

1

 

 

Мистецька

Образотворче мистецтво

 

1

 

 

70

 

1

 

 

70

 

Музичне мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

105

3

105

Усього

 

22

735

24

840

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

 

35

 

1

 

35

Основи християнської етики

0,5

 

0,5

 

Права дитини. Мої права.

0,5

 

0,5

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на здобувача освіти

20

700

22

770

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класів на групи)

 

23

 

805

 

25

 

875

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік для 3-х, 4-х класів

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

К-ть год на тиждень

3-й клас

К-ть год на рік

3-й клас

К-ть год на тиждень

4-й клас

К-ть год на рік

4-й клас

 

Мовно-літературна

Українська мова та

літературне читання

 

7

 

 

 

350

 

7

 

 

350

Іншомовна

Англійська мова

3

3

Математична

Математика

5

175

5

175

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язберезувальна галузі)

 

 

Я досліджую світ

 

 

3

 

 

105

 

 

3

 

 

105

Технологічна

Дизайн і технології

1

70

1

70

 

Інформатична

Інформатика

1

1

 

 

Мистецька

Образотворче мистецтво

 

1

 

 

70

 

1

 

 

70

 

Музичне мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

105

3

105

Усього

 

25

875

25

875

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

 

35

 

1

 

35

Основи християнської етики

0,5

 

0,5

 

Права дитини. Мої права.

0,5

 

0,5

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на здобувача освіти

23

805

23

805

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класів на групи)

 

26

 

910

 

26

 

910

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік для 1-го, 2-го класів,

які будуть працювати

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Назва

освітньої галузі

Назва навчального предмета

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

Мовно-літературна

Українська мова

6+1

6+1

Англійська мова

2+1

3

Математична

Математика

3+1

3+1+1

Мовно-літературна

 

 

Я пізнаю світ

 

 

 

3

 

 

3

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’я-збережувальна

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

Фізкультурна

Мистецька

Інформатична

Інформатика

-

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2+1

2+1

Разом

20 + 3

22 +3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня (ГДНН) (без фізк.)

20

22

Усього (без урахування поділу класу на групи)

 

23

 

25

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старша школа

         1.1. Загальний обсяг навчального навантаження відповідно до Державного стандарту закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

1.2 Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

1.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

1.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

1.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

1.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

1.7. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі.

1.8. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймаються навчальним закладом.

1.9. Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому зазначається з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. У класному журналі (у випадку відсутності вільних сторінок - в окремому журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування.

1.10. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

1.11. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

         Порядок надання платних послуг затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.

1.12. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

1.13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються закладом , схвалюються педагогічною радою, затверджуються директором закладу.

1.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

1.15. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х  - 45 хвилин.

1.16. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд  двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

1.17. Крім обов`язкових навчальних занять, проводяться індивідуальні, додаткові та інші позакласні заняття і заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток творчих здібностей і обдарувань.

1.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

1.19. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

1.20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

1.21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та наскрізною освітньою програмою закладу дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

1.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

4. Реалізація інваріантної частини освітньої програми.

У межах галузі «Суспільствознавство» у 6-му  класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

В 10-11 класах вивчається курс «Математика», «Англійська мова».

 

5.Реалізація варіативної частини навчальних планів.

Курси за вибором посідають особливе місце в структурі змісту профільного навчання.  Вони разом із профільними предметами визначають специфіку кожного конкретного  профілю навчання, з одного боку, а з іншого — є дієвим засобом задоволення тих пізнавальних інтересів та індивідуальних освітніх потреб учнів, що перебувають поза межами обраного ними профілю навчання.  Із цього випливають дві основні функції курсів за вибором: профільно-формувальна й індивідуальна освітньо-розвивальна.  Зазначені функції реалізуються двома основними типами курсів за вибором: спеціальні курси (спецкурси) і  факультативні курси (факультативи). Спеціальний курс у системі профільного навчання — це навчальний курс, який разом із профільними предметами визначає специфіку кожного конкретного профілю навчання, те сутнісне, що відрізняє цей профіль від іншого. Зміст спеціальних курсів певного навчального профілю (в межах відведених годин на їх вивчення) є органічним складником змісту цього профілю, а тому є обов’язковим для опанування всіма учнями. Вибір спецкурсів спочатку здійснюється на рівні навчального закладу: формуючи певний профіль навчання, він окреслює коло тих профільних предметів і можливих спецкурсів, що його визначають. Кількість таких спецкурсів зазвичай більша від тієї, яку можна реалізувати в межах відведеного для цього навчального часу. Подальший вибір спецкурсів, які будуть опановуватися в межах профілю навчання, здійснюють учні із запропонованого переліку.

№ п/п

Клас

Навчальний предмет

Вчитель

К-сть год

Всього год.

1

5

«Основи християнської етики»

Жаровська Н.В.

0,5

1,5

2

5

«Культура добросусідства»

Крет І.Ю.

1

3

3

6

«Основи християнської етики»

Жаровська Н.В.

0,5

2

4

6

 «Культура добросусідства»

Козачок Т.В.

1

4

5

7

«Основи християнської етики»

Жаровська Н.В.

0,5

1,5

6

7

 «Культура добросусідства»

Козачок Т.В.

1

3

7

8

«Основи християнської етики»

Жаровська Н.В.

0,5

1,5

8

8

«Культура добросусідства»

Прокопик Г.В.

1

3

9

9

«Основи християнської етики»

Жаровська Н.В.

0,5

1,5

10

9

«Фінансова грамотність»

Ромасишин Г.П.

1

1

11

9

«Фінансова грамотність»

Корнійчук О.М.

1

1

12

9

«Фінансова грамотність»

Максимюк М.І.

1

1

13

10

«Основи сім’ї»

Білан О.Я.

1

2

14

11

«Міжнародне гуманітарне право»

Мар’яш Г.З.

1

2

15

11

«Культура добросусідства»

Мар’яш Г.З.

1

2

 

№п/п

Клас

Факультативне заняття

Керівник

К-сть год.

1

5А1

«Українознавство»

Максимишина Г. П.

2

2

5А2

«Українознавство»

Максимишина Г. П.

2

3

5А3

«Українознавство»

Максимишина Г. П.

2

4

6А1

«Українознавство»

Корнійчук О.М.

2

5

7А1

«Українознавство»

Демкович М.Р.

1

6

7А3

«Українознавство»

Демкович М.Р.

1

7

8А1

«Українознавство»

Крет І.Ю.

1,5

8

8А2

«Українознавство»

Крет І.Ю.

0,5

9

8А3

«Українознавство»

Крет І.Ю.

1,5

10

9А1

«Українознавство»

Обач І.М.

1

11

9А2

«Українознавство»

Демкович М.Р.

1

12

10А1

«Культура добросусідства»

Мар’яш Г.З.

1,5

13

10А2

«Культура добросусідства»

Мар’яш Г.З.

0,5

14

11А1

«Фінансова грамотність»

Ромасишин Г. П.

1

15

11А2

«Фінансова грамотність»

Ромасишин Г.П.

1

16

11А1

«Українознавство»

Мар’яш Г.З.

0,5

17

11А2

«Українознавство»

Мар’яш Г.З.

0,5

 

Курси за вибором:

•        «Культура добросусідства» (1-4 кл.) по 0,5 годин. Курс побудований на використанні ігрових та інтерактивних технологій, роботі в групах, що максимально відповідає віковим особливостям школярів, які усвідомлюють відповідальність за правопорушення, формують активну життєву позицію.

-  «Основи християнської етики» 1-9-і класи по 0,5 годин.  В ході занять учні отримують не тільки базові знання про моральність та толерантність, а й навчаються основним правилам ведення дискусії, що, безумовно, будуть корисними для організації спільних проектів в майбутньому.

 

•        «Фінансова грамотність» - 9 класи по 1 годині. Предмет, що вивчає права споживачів. Учні набувають практичних навиків та вміння захистити свої економічні права. 

•        «Міжнародне гуманітарне право» - 11 клас, «Культура добросусідства» - 5-11 класи по 1 годині. Один із таких, що розглядає права і свободи в системі загальноєвропейських та загальнолюдських цінностей. Разом з обов’язковими «Основами правознавства» він дозволяє глибше проникати в сутність суспільних процесів, формує наукову свідомість.

6. Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом» («Українська мова» у 5-7 класах, «Історія України» у 8-9, 11 класах, «Хімія» у 7 класах, «Географія» у 9-10 класах, «Біологія» у 10-11 класах, «Екологія» в 11 класі ). Додаткові години на вивчення навчальних предметів:

•        Української мови 1-4 класи - 14 годин.

•        Математики 10, 11 класи (правовий профіль) – 4 години.

•        Початкова військова підготовка, Захист України у 9,10,11 класах – 9,5 годин (Наказ управління освіти і науки ТМР про передачу годин у Тернопільський міжшкільний ресурсний центр ТМР)

 • Трудового навчання 5-11 класи – 10 годин.

 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

 

«Поділ класів на групи при вивченні «Української та Іноземної мови», «Інформатики», «Технології», «Трудового навчання, фізичної культури» в 11 класі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік для 5,6 класів

Освітні галузі

 

 

Навчальні предмети

 

5 А1

 

5 А2

5 А3

6 А1

6 А2

6А3

6А4

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна література

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

 

1

-

 

1

-

 

1

-

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

 

1

1

-

 

1

1

-

 

1

1

-

 

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

 

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

 

4

-

 

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

Технології

Трудове навчання

Інформатика

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

 

2

1

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

 

1

3

 

РАЗОМ

 

23,5+3

23,5+3

23,5+3

26,5+3

26,5+3

26,5+3

26,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи християнської етики

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Культура добросусідства

1

1

1

1

1

1

1

Додаткові години (за окремим наказом)

2

2

2

2

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

28

31

31

31

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

27+3

27+3

27+3

27+3

30+3

30+3

30+3

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік для 7,8 класів

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень

7 А1

7 А2

7 А3

8 А1

8 А2

8 А3

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна література

2,5

2

3

2

 

 

2,5

2

3

2

 

 

2,5

2

3

2

 

 

2

2

3

2

 

 

2

2

3

2

 

 

2

2

3

2

 

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1,5

1

 

 

1,5

1

 

 

1,5

1

 

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

1

-

 

 

1

1

-

 

 

1

1

-

 

 

-

-

1

 

 

-

-

1

 

 

-

-

1

 

 

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

 

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

 

-

2

2

 

-

2

2

 

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

-

2

2

2

1,5

-

2

2

2

1,5

-

2

2

2

1,5

 

2

2

2

2

 

 

2

2

2

2

 

 

2

2

2

2

 

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1

2

 

 

1

2

 

 

1

2

 

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

1

3

1

3

 

1

3

 

1

3

 

РАЗОМ

 

28+3

28+3

28+3

28,5+3

28,5+3

28,5+3

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

3

 

3

 

3

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Культура добросусідства

1

1

1

1

1

1

Основи християнської етики

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Додаткові години (за окремим наказом)

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

32

32

33

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

30,5+3

30,5+3

30,5+3

31,5+3

31,5+3

31,5+3

                 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік для 9-х класів

 

Освітні галузі

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

9 А1

9А2

9А3

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна  література

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство (практичний курс)

1,5

1

1

 

1,5

1

1

 

1,5

1

1

Естетична культура

 

Мистецтво

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Математика

Алгебра

Геометрія

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

Природознавство

 

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

 

2

1,5

3

2

 

 

2

1,5

3

2

 

 

2

1,5

3

2

 

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

2

1

2

 

1

2

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

 

1

3

РАЗОМ

 

30+3

30+3

30+3

Початкова військова підготовка

0,5

0,5

0,5

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

2,5

 

2,5

 

2,5

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

Основи християнської етики

0,5

0,5

0,5

Фінансова грамотність

1

1

1

Додаткові години (за окремим наказом)

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік для 10 класів

Суспільно-гуманітарний напрям

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Правовий профіль

10А1

10А2

Базові предмети

27+2,5

27+2,5

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська  мова

2+1

2+1

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика і астрономія

3

3

Хімія

1,5

1,5

Фізична культура*

3

3

Захист України

1,5+0,5

1,5+0,5

 

 

 

Вибірково-обовязкові  предмети

3

3

Трудове навчання

 

1

Мистецтво

1

 

Інформатика

2

2

 

 

 

Додаткові  години  на профільні предмети, окремі базові предмети,  спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

5,5

5,5

Правознавство

3

3

 

 

 

Курси за вибором:

1

1

Основи сім`ї

1

1

 

 

 

 

 

 

Додаткові години (за окремим наказом)

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

ВСЬОГО фінансується (без урахування  поділу класу на групи)

38

38

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік для 11 класів

Суспільно-гуманітарний напрям

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Правовий профіль

11А1

11А2

Базові предмети

26+2,5

26+2,5

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська  мова

2+1

2+1

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1

1

Фізика і астрономія

4

4

Хімія

2

2

Фізична культура*

3

3

Захист України

1,5+0,5

1,5+0,5

 

 

 

Вибірково-обовязкові  предмети

3

3

Мистецтво

2

 

Інформатика

1

1

Трудове навчання

 

2

Додаткові  години  на профільні предмети, окремі базові предмети,  спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

6,5

6,5

Правознавство

3

3

 

 

 

Курси за вибором:

2

2

Міжнародне гуманітарне право

1

1

Культура добросусідства

1

1

   

 

Додаткові години (за окремим наказом)

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

ВСЬОГО фінансується (без урахування  поділу класу на групи)

38

38

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік

Відповідно до Закону України «Про  освіту» від 05.09.2017 р. №2145-УІІІ, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо структури 2021/2022 навчального року, листа управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 02.08.2021 року №1023/04 «Про вакцинацію», з метою чіткої організації праці вчителів, учнів та обслуговуючого персоналу ТНВК ШПЛ №2, навчальний рік у школі-ліцеї розпочинається у День знань 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів і 175 робочих днів .

 

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

I семестр з 01 вересня по 24 грудня 2021 року;

II семестр з 10 січня по 07 червня 2022 року

Канікули:

Осінні з 25.10 по 31.10.2021 року;

Зимові з 25.12 по 09.01.2022 року;

Весняні з 28.03 по 03.04.2022 року

Разом 30 днів.

Робочі дні:                             Вихідні дні:

                                                 14.10, 27.12 за 25.12, 08.03, 25.04, 02.05,09.05 вересень – 22;

-жовтень – 15;

-листопад – 22;

-грудень – 18;

-січень – 16;

-лютий – 20;

-березень – 18;

-квітень – 19;

-травень – 20;

-червень – 5

Разом 175 днів.

 

 

Режим освітнього процесу закладу регулювати розкладами уроків, позакласними та виховними заняттями, затвердженими адміністрацією закладу. Тривалість уроків у перших класах становить - 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин.

Розклад дзвінків:

 

1- і класи

 

2 – 4-і класи

 

5-11-і класи

1.

8.20 – 8.55

1.

8.20 – 9.00

1.

8.15 – 9.00

2.

9.10 – 9.45

2.

9.10 – 9.50

2.

9.10 – 9.55

3.

10.05 – 10. 40

3.

10.05 – 10.45

3.

10.05 – 10.50

4.

11.10 – 11.45

4.

11.10 – 11.50

4.

11.10 – 11.55

5.

12.05 –  12.40

5.

12.05 – 12.45

5.

12.05 – 12.50

6.

13.10 – 13.45

6.

13.10 – 13.50

6.

13.10 – 13.55

 

 

7.

14.05 – 14.45

7.

14.05 – 14.50

 

 

8.

15.00 – 15.40

 8.

15.00 – 15.45

 

                               9.      15.55 – 16.35             9.    15.55 – 16.40

                                                                            10.  16.50 – 17.35

                                                                            11. 17.45 – 18.30

Заклад  працює у дві зміни в режимі п’ятиденного робочого тижня за робочими навчальними планами 5-денного навчального тижня ТНВК ШПЛ  №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області.

Радою навчального закладу можуть прийматися зміни до структури та режиму роботи ТНВК ШПЛ №2. Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 16 ч.3), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого наказом МОН України від 07.12.2018 № 1369, наказів МОН України, згідно з наказами управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області у 2021-2022 н.р. буде проведено ДПА у 4-их, 9-их, 11-их класах.

За бажанням батьків можуть функціонувати групи продовженого дня.

Режим роботи груп продовженого дня:

 

ГПД 1-х класів (понеділок, вівторок, середа):

11.45 – 17.45 год.

ГПД 1-х класів (четвер, п’ятниця):

12.40 – 18.40год.

Режим роботи ГПД 2-х класів:

12.40 – 18.40год

Режим роботи ГПД 3 - х класів:

 12.40 – 18.40 год

 

 

 Графік харчування учнів

1-4 класи –09 .10 – 11.55

5-9 класи – 10.50 – 14.50

 Гуртки.

 

         гуманітарний   Каплун В.В. – 7 год;

         гуманітарний Гураш Г.П. – 6 год;

         правовий  Білан О.Я. - 1 год;

         гуманітарний Жаровська Н.В – 1 год;

         військово-патріотичний  Прокопик Г.В. -  2 год;

         туристсько-краєзнавчий Максим’юк М.І. - 4год;

         еколого-натуралістичний Демкович М.Р. – 6 год;

         військово-патріотичний Іванюк О.В. – 9 год;

 

На підставі рішення педагогічної ради від 31.08.2021 року (протокол                    № 1) прийняте рішення про доцільність проведення навчальних екскурсій (1 - 4 кл.) та навчальної практика учнів (5 8, 10 класах) у 2021/2022 н.р.і облікування тематики у журналах протягом навчалього року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ.Перелік навчальних програм

 

(Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”)

 

І СТУПІНЬ

1 клас

 

Предмет

Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Типова освітня програма початкової освіти ( автор О. Я. Савченко), наказ МОН України від  08.10.2019 р. № 1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1–2 - х класів закладів загальної середньої освіти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика

Природознавство

Я у світі

Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура

Основи здоров’я

Типова освітня програма початкової освіти ( автор О. Я. Савченко), наказ МОН України від  08.10.2019 р. № 1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1–2 - х класів закладів загальної середньої освіти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 клас

 

Предмет

Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика

Природознавство

Я у світі

Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура

Основи здоров’я

Типова освітня програма початкової освіти ( автор О. Я. Савченко), наказ МОН України від  08.10.2019 р. № 1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 - х класів закладів загальної середньої освіти»

 

 

 

 

 

 

 

4 клас

Предмет

Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика Природознавство

Я у світі

Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура

Основи здоров’я

Типова освітня програма початкової освіти ( автор О. Я. Савченко), наказ МОН України від  08.10.2019 р. № 1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 - х класів закладів загальної середньої освіти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ СТУПІНЬ

 

Предмет

Програма

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

10-11 за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Українська література

Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

10-11 за новими навчальними програмами, що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Математика

У 2021/2022 навчальному році 5-9 класи  продовжують навчатися за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням (https://goo.gl/GDh9gC);

10-11 класи вивчатимуть математику за навчальною програмою,

затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 № 1407 - для 10-11 класів: «Рівень стандарту. 10-11 класи», «Профільний рівень. 10-11 класи». 

Зарубіжна література

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

Англійська мова

Вивчення іноземних мов у 2020-2021 навчальному році буде здійснюватися за декількома Державними стандартами та типовими освітніми програмами, а саме:

- для учнів 1-3 класів за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87, та Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, і Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна;

- для учнів 4 класів за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405;

- для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408;

- для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної

загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Природознавство

Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів

5 клас 2017 рік (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)

Біологія і  екологія

У 2021/2022 навчальному році навчання біології в закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

6-9 класи:

Програма з біології для 6-9 класів, затверджена наказом МОН від

07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/GDh9gC);

8 -9 класи з поглибленим вивченням біології:

Програма з біології для 8-9 класів з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом МОН від 17.07.2013 № 983. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/GDh9gC).

10-11 класи:

Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/fwh2BR)

Географія

у 2021/2022 навчальному році учні 6-9 класів продовжать вивчати

географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804, що розміщена на офіційному вебсайті МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas

З вересня 2020 року учні 10-11 класів вивчатимуть географію на рівні стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень - 10 клас) та (35 годин, 1 год. на тиждень - 11 клас , Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407

Хімія

Навчання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021

навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

7 - 9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7­9 класи, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/GDh9gC)

10 - 11 класи:

Програма з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407). Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/fwh2BR)

Фізика і астрономія

Навчання фізики у 2020/2021 навчальному році у 7-9 класах

здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України

(https://goo.gl/GDh9gC).

У 10 - 11 класах, відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН 20.04.2018 №

408 (в редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493) вивчається базовий предмет «Фізика і астрономія».

Вивчення цього предмета може здійснюватися у двох

варіантах:

1) як два окремі предмети - «Фізика» (за програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.), «Астрономія» (за програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.); у такому разі у навчальному плані (класному журналі) зазначаються два предмети (окремо фізика і окремо 136

астрономія); у додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти виставляються оцінки з двох предметів.

Історія

 

 

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Історія України. 5-9 та 10-11 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від21.02.2019 № 236).

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас» (наказ Міністерства освіти інауки України від 21.02.2019 № 236). Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія. 10-11 класи» (рівень стандарту, профільний рівень) (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407).

Правознавство

«Основи правознавства. 9 клас» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 .№ 804). Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням (https:// goo.gl/GDh9gC)

«Правознавство (профільний рівень).10-11 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826 і наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407). Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням (https:// goo.gl/fwh2BR)

Громадянська освіта

У 2021/2022 навчальному році чинною є навчальна програма

«Громадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас» для закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407.

Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням (https://goo.gl/fwh2BR).

Міжнародне гуманітарне право

«Міжнародне гуманітарне право» (для учнів 10 (11) класів закладів загальної середньої освіти). Програма зазначеного курсу рекомендована Міністерством (лист від 02.07.2018 №2 22.1/12-Г-470).

Культура добросусідства

Культура добросусідства (5-11 класи) наскрізного інтегрованого спецкурсу (Лист ДНУ «Інститут модернізацій змісту освіти» МОНУ №22.1/12-Г-366 від 15.06.2018р.)

Фінансова грамотність

Навчальна програма затверджена  наказом  МОН України від 28.11.2019 № 1493

 

Трудове навчання

Вивчення трудового навчання здійснюватиметься за навчальною

програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804.

 

Технології 10-11 класи (рівень стандарту)

Навчання здійснюється за програмою, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 № 1407, яка розміщена на офіційному вебсайті міністерства за покликом http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html).

Основи здоров’я

У 2021/2022 навчальному році вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5­

9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804.

Інформатика

Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804; У 2020/2021 навчальному році вивчення інформатики у основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься за типовими освітніми та навчальними програмами, що розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України: Посилання

https: //mon.2ov.ua/stora2e/aDD/media/za2alna%20sere dnya/Dro2ramy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8- informatika.docx

10-11 класи. Рівень стандарту 2017 https: //mon.2ov.ua/stora2e/app/media/za2alna%20sere dnya/programy-10-11 -klas/2018-2019/informatikastandart- 10-11.docx

Християнська етика

Християнська етика . 1-4 класи Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напрямку «Сходинки досконалості» (Автор Жаровська Н.В. – затверджено Тернопільською міською радою. Наказ управління освіти і науки від 31.08.2021р. №292)

1-9 класи Модифікована програма «Основи християнської етики» для закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади, схвалена науково-методичною радою ТКМЦ науково-освітніх інновацій та моніторингу (протокол №8 від 07.05.2021р.)

Фізична культура

Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках

фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 №2 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи.

 Під час проведення занять із фізичної культури слід дотримуватись

«Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН від 01.06.2010 №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2010 за № 651/17946).

Мистецтво

У 2021/2022 навчальному році вивчення предметів освітньої галузі

«Мистецтво» в основній і старшій школі здійснюватиметься за такими

програмами: «Мистецтво. 5-9 класи» (оновлена); «Мистецтво. Рівень стандарту.

10-11 класи», «Мистецтво. Профільний рівень. 10-11 класи» Програми розміщені на офіційному вебсайті МОН:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlva-10-11 - klasiv

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ТНВК «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СТАНОМ НА 05 ВЕРЕСНЯ 2021 р.

 

До списку включаються  директор школи, (завідувач закладу) заступники директора школи, всі вчителі (сумісники і основні працівники),

педагоги-організатори, вихователі - методисти, вихователі, організатори позакласної і позашкільної роботи, керівники гуртків

 

Назва школи, її тип: Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2»

 

Адреса: м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 11

У школі (закладі) класів  (груп) 34 учнів (дітей) 889

 

              

 

 

з/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Рік народження

Стать

 

 

 

 

Посада

Назва навч. закладу, який закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув)

Спеціаль-

ність

та кваліфіка

ція

за дипломом

Основний працівник чи сумісник

Загальний стаж педагогічної роботи

З якого часу працює

 в даній школі

Який предмет викла

дає

Навантаження в годинах на тиждень

у класах

Назва навчального закладу де набуває кваліфікацію заочно та на якому курсі

Атестація

Підвищення кваліфікації

 

 

I-III

 

(IV)

V-IX

X-XI

Рік проходження

Категорія

Звання

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

1

Іванюк Інна Володимирівна

1966

жін

директор

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

33р.

19.08.

2009

історія

 

 

 

12

НАПН

2017(і)

2019(к)

вища

 

вчитель-методист

2021 

 

 

 

2

Гайдамаха Інна Павлівна

1975

жін

заступник директора з навч.-вих. роботи

Терн.

держ. пед. інститут.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

24р.

7м.

31.01.

1997

історія

 

 

10

ТОКІ

ППО

2018(і)

2019(к)

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

 

3

Гнатюк Лариса Іванівна

1957

жін

заступник директора

з навч. вих. роботи

Чернів. держ. унів.

Українська мова і література,

вч. укр. мови

осн

45р.

10.08.

1978

укр. мова

9

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

 

4

Корнійчук Оксана Миколаївна

1975

жін

заступник директора з навч. вих. роботи

Терн. педінст.

Географія та природозн,

вч. географії та природозн. з правом викладання біології

осн

24р.

01.09.

1997

геогра

фія, приро

дозн.

 

14,5+

1,5

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

 

5.

Мар’яш Галина Зіновіївна

1980

жін

заступник директора з навч. вих. роботи

Терн. нац. педунів.

Історія, вч. історії та правозн.

осн

13р.

01.09.

2009

історія та правозн

 

3+3,5Ф

8+

ТОКІ
ППО

2020

вища

вчитель-методист

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Антонюк Віра Романівна

1959

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

 

осн

33р.

5м.

01.09.

1992

почат

кові класи

14

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

7

Астраханцева Марія Павлівна

1981

жін

вчитель

Терн. педінст.

Музична педагогіка та виховання, викладач музики і вч. художньої культури

осн

17р.

8 м.

10.09.

2003

музич

не мисте

цтво

 

14

3

ТОКІ

ППО

2021

вища

ст. вчитель

2021

 

8

Білан Ольга Ярославівна

1974

жін

вчитель

Дрогоб.

педунів.

Історія,

вч. історії

осн

16р.1м.

02.11.

2018

історія,

правозн

5

5

2

КНАУ

2021

вища

 

2021

 

9

Білашевич Руслана Володимирівна

1977

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти, німецька мова,

вч. нім. мови та літ. і англ. мови

осн

20р. 11м.

28 дн.

27.02.

2002

англій

ська мова

 

12

6

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

2021

 

10

Білоус Галина Богданівна

1979

жін

вчитель

ТЕІПО

Мова та література (англійська, німецька), викладач англ. мови та літ., нім. мови

осн

19р.

6 м.

11.01.

2012

англій

ська мова

 

15

 

ТОКІ

ППО

2019

I кат.

 

2021

 

 

11

Боїло Ольга Романівна

1990

жін

вчитель

Терн.

нац.пед.

унів.

Математи

ка,

вч. математ, інформатики

осн

7р.

01.09.

2014

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

2017

 

12

Бокало Орислава Іванівна

1974

жін

практ. психолог

ТЕІПО

 

Психоло

гія,

прак. психол

осн

6р.

11 м.

15.10.

2014

психо

логія

1ст

 

 

ТОКІ

ППО

2017

І кат.

 

2021

 

13

Бондарук Світлана Олександрівна

1982

жін

вчитель

ТЕІПО

2004,

Рівненський держ. гум. унів.

Англійська мова,

викладач англ. мови

осн

19р. 9м.

07.09.

2018

англій

ська мова

 

15

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

2021

 

14

Буда Олександра Василівна

1957

жін

вчитель

Львів. держ. унів.

Українська мова і література, філолог, викладач укр. мови і літератури

осн

39р.

18.08.

1983

укр. мова та літ., ділове мовлення

 

6

4

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

15

Василишин Зоряна Володимирівна

1979

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література. вч. англ. мови і літератури та німецької мови

осн

19 р.

11 м.

02.09.

2002

англій

ська мова

9

 

9

ТОКІ

ППО

2019

вища

ст. вчитель

2021

 

 

16

Ватрас Любов Степанівна

1981

жін

вчитель

Кременецький пед. інститут ім. Т.Г.Шев.

Англійська мова, вч. англ. мови

осн

14р.

4 м.

23.02.

2016

англій

ська мова

9

9

 

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2021

 

17

Вдовинюк Зоряна

Володимирівна

1992

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

історія,

вч. історії та правознавства

осн

7р.

07.09.

2018

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

2018

ІІ кат.

 

 

 

18

Вербовецька Уляна Мирославівна

1984

жін

соціальн. педагог

Терн. нац. педунів.

 

Психологія, соц. пед., прак. псих., психолог-кон, соц.пед, менеджер соціально-пед. роботи

осн

13р. 10м.

05.10.

2006

соціаль

ний педагог

0,5

ст

 

 

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2021

 

19

Вінніченко Ольга Миколаївна

1975

жін

вчитель

ТЕІПО

Німецька, англійська мови та література, вч. нім.,англ. мов та літ.

осн

23р.

11 м.

10.09.

1997

англій

ська мова,

німецька мова

18

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

ст. вчитель

2021

 

 

20

Владика Сюзанна Віталіївна

1992

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунів.

Географія,

вч. географії

осн

6р.

11 м.

10.09.

2014

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

11 розряд

 

2019

 

21

Вовчко Анна Павлівна

1994

жін

соц.пед.

Терн. нац. педунів

соц.пед.

осн

7,5р.

01.0921

соц.пед.

0,5с

 

 

 

 

спец.

 

 

 

22

Глущенко Людмила Миколаївна

1984

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

Початкове навчання, вч. поч. класів та  інф. в почат. кл.

осн

8р.

11 м.

03.09.

2012

почат-

кові класи

20

 

 

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2021

 

23

Гогоц Ольга Петрівна

1991

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунів

 

Біологія і хімія,

вч. біології, хімії, екол.

осн

7р.

01.09.

2014

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

11 розряд

 

2020

(б)

2019

(г)

 

24

Годований Олег Дмитрович

1998

чол

вчитель

Терн. нац. педунів.

Математи

ка, вчитель математики та інформати

ки

осн

1р.

5м.

09.03.

2020

інформа

тика

 

16

 

 

 

спец.

 

 

 

25

Гоцур Оксана Зеновіївна

                  

1991

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

Початкові класи, вч. інформатики в початкових класах

осн

1р.

01.09.

2020

інформа

тика

18

 

 

ТОКІ

ППО

 

спец.

 

2021

 

26

Грех Тетяна Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

Англійська мова,

вч. англ.мови, перекладач

осн

11р.

01.09.

2010

англій

ська мова

10

6

 

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

2021

 

27

Грисюк Юлія Петрівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Фізична культура,

вч. фіз. культури

осн

8р.

5м.

02.09.

2019

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2020

 

28

Грохольська Уляна Іванівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст.

Викладання в поч. кл. загальноосв школи,

вч. поч. кл.

осн

39р.

31.08.

1982

укр. мова

 

 

18,5

 

 

ТОКІ

ППО

2021

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

29

Гураш Галина Петрівна

1986

жін

вчитель

Терн. нац. пед. унів.

Укр.мова,вчитель укр. мови, заруб.літ., нім. мови

осн

5р.

09.10.

2020

керівник гуртка

 

 

ТОКІ

ППО

 

спец.

 

2020

 

30

Демкович Мар’яна Русланівна

1993

жін

вчитель

Терн. нац. пед. унів.

Біологія, вчитель біології, хімії,природозн., основ здор., екології

осн

1,5р.

18.01.

2020

природознавство

 

4+3Ф

ТОКІ

ППО

 

спец.

 

2021

 

31

Деркач Тетяна Дмитрівна

1991

жін

вчитель

Терн. нац. пед. унів.

Біологія, хімія,

вч. хімії, біології, осн. здоор., екології

осн

5р. 10 міс.

19.11.

2015

хімія

 

14,5

 

ТОКІ

ППО

 

спец.

 

2021

 

32

Дика Уляна Андріївна

1997

жін

вихова

тель ГПД

Крем. гум. пед. академ

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

2р.

03.09.

2019

ГПД

 

1ст

 

 

ТОКІ

ППО

 

спец.

 

2021

 

33

Ділай Наталія Борисівна

1959

жін

вчитель

Терн. педінст

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

39р.

5м.

07.09.

1984

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

34

Дудас Марія Володимирівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст

Хімія, біологія,

вч. хімії і біології

осн

34р.

12.11.

1990

біологія, екологія

 

14

6

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

35

Дутчак Ольга Михайлівна

1975

жін

вихова

тель ГПД

ТДПІ

 

Укр. мова і літ.

вч. укр. мови і літ.

осн

18р.

2 м.

04.10.

2017

ГПД

14

3,5

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

2021

 

36

Жаровська Ніна Вікторівна

1974

жін

вчитель

Кіровогрпедінст.

Укр. мова і літ.,

вч. укр. мови і літ.

осн

25р.

11 м.

02.10.

1995

укр. мова та літ., христ.

етика

13

8+

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

37

Згурська Світлана Богданівна

1978

жін

вчитель

Терн. держав

ний педагог. унів.

Біологія, хімія, екологія,

вч. біол. та хімії

осн

19р.

5 м.

01.09.

2016

біоло

гія,

хімія

 

10

9

ТКМЦНОІМ

2019

вища

ст. вчитель

2021

 

38

Іванюк Олександр Володимирович

 

чол

керівник гуртка

Харківський гуманітарний університет НУА

Економіка, магістр з економіки з поглибленою правовою підтримкою

осн

1р.

08.12.

2020

Керівник гуртка

 

 

 

 

спец

 

 

 

39

Каплун Віталія Володимирівна

1969

жін

вчитель

Черн. унів., Терн. педінст.

Укр. мова і література, філолог, викл. рос. мови і літ., вч. укр. мови та літ.

осн

29р.

6 дн.

26.08.

1992

зарубіжна літера

тура

 

14+

4

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

40

Каплун Володимир Васильович

1963

чол

вчитель

Терн. педінст.

Загальнотехнічні дисципліни. Механізація с/г. Вч. загальнотехнічних і с/г дисциплін та трудового навчання

осн

30р.

17 дн.

15.08.

1991

трудо

ве навч. технології

 

20+

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2021

 

 

41

Козачок Тетяна Василівна

1982

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Історія, вч. історії та правозн.

осн

10р. 9м.

22.11.

2010

 історія і правознавсто

 

15,5

 

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

2021

 

42

Козіброда Сергій Володимирович

1990

чол

вчитель

ТНПУ

Інж.-пед. в галузі комп. технологій, вч. інф.

сум

8р.

02.09.

2013

інформа

тика

 

2

4

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат

 

2021

 

43

Крамар Олена Тарасівна

1977

жін

вихова

тель ГПД

Терн. педінст.

Початкове навчання, вч. поч. класів

осн

9р. 9м

03.09.

2012

ГПД

1 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2021

І кат.

 

2021

 

44

Крет Ірина Юріївна

1999

жін

керівник гуртка

Терн. нац. педунів

Історія, вч. історії та правозн.

осн

2р. 10м

05.11.

2018

керівник гуртка

 

5

 

 

 

спец.

 

 

 

45

Лахманюк Лілія Володимирівна

1989

жін

вихова тель

ГПД

Терн. нац. педунів

Історія,

вч. історії

осн

8р.

11м.

03.09.

2012

ГПД

1 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2021

І кат.

 

2021

 

46

Ленько Оксана Валеріївна

1992

жін

керівник гуртка

Терн. нац. педунів

 

Укр. мова та літ.

викл. укр. мови та літ.,

вч. заруб. літ.

осн

5р.

11м.

01.09.

2016

Педагог організатор

 

 

 

ТОКІ

ППО

2019

11 розряд

 

2018

 

47

Лєскова Людмила Григорівна

1964

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

34р.

 

01.09.

1995

почат

кові класи

21

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

ст. вчитель

2021

 

 

48

Лихолат Світлана Євгенівна

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Фізика, вчитель фізики

осн

1р.

7м.

24.01.

2020

фізика

 

15

12

ТОКІ

ППО

 

спец

 

 

 

49

Лобас Надія Петрівна

1973

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови та літератури

осн

26р.

9м.

03.02.

1995

укр. мова та літ.

 

19,5+

3 І

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2021

 

 

50

Лучанко Мирослав Володимирович

1951

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

осн

40р.

5м.

05.12.

2001

фізич

на культура

 

12

12

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2021

 

51

Лучин Ірина Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Педагогіка і методика середньої освіти, укр. мова та літ.,

вч. англ. мови, укр. мови, заруб.літ.

осн

10р.

2м.

12.09.

2016

англ. мова

3

6

 

 

 

спец.

 

 

 

52

Максимишина Галина Павлівна

1955

жін

вчитель

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії і суспільств.

осн

32р.

10м.

16.08.

1993

історія

 

9+

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

53

Максимюк Марія Ільківна

1956

жін

вчитель

Львівс. держ. унів.

Географія, економічна географія,

викладач географії

осн

43р.

18.08.

1982

географія, економіка

 

6,5+

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

54

Марусин Галина Іванівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

24р.

11м.

16.09.

1996

укр. мова та літ.

 

20

 

ТОКІ

ППО

2021

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

55

Маційовська

Ольга

Миколаївна

1991

жін

вчитель

Терн. нац.пед.

унів.

Математ.,

вч. матем., інформат.

осн

5р.

01.09.

2017

математика,

інформатика

 

18

6

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2021

 

56

Момот Наталія Петрівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. та основи інформ.,

вч. математ. та основ інформатики

осн

24р.

01.09.

1997

математика

 

26

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

57

Муляр Тамара Василівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

29р.

21.09.

1995

укр. мова та літ.

 

15,5

 

4

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

58

М’ясковська Ірина Володимирівна

1976

жін

вчитель

ТЕІПО

Чеська мова та зарубіжна література, вч. чеської мови та заруб. літератури

осн

22р.

11м.

01.09.

1998

зарубіжна літера

тура

 

18

 

ТОКІ

ППО

2021

вища

ст. вчитель

2021

 

 

59

Обач Ірина Михайлівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Музична педагогіка та виховання, вч. муз. мист., худ. культури

осн

23р.

22.03.

2010

музич

не мистец

тво

14

1+1Ф

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

60

Оленюк Вікторія Ігорівна

1999

жін

вчитель

Чортків. гуманіт. Педагогічний коледж

 

Початкова освіта,

вч. поч. освіти, вч. інформ. у почат. класах

осн

3р.

03.09.

2018

початкові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

 

спец.

 

2021

 

61

Онукевич Мар`яна Дмитрівна

1994

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Початкове навчання, вч. поч. класів

осн

5р.

 

01.09.

2016

початкові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2021

ІІ

 

2021

 

62

Остапенко Тетяна Теодозіївна

1968

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика поч. навч. вч. поч. класів

осн

32р.

15.08.

1989

почат

кові класи

20,5

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

63

Панчук Наталія Мирославівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ.

вч. математ., інформ. і обчисл. техніки

осн

24р.

11м.

01.09.

1997

матем.,

інформ

 

22

4

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2021

 

64

Попович Наталія Григорівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. і фізика,

вч. математ., фізики

осн

27р.

11м.

08.09.

1993

математика

 

22

4

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

65

Похилюк Альона Ігорівна

1994

жін

вчитель

Волин. держ. пед. унів.

Поч. освіта,

вик. пед., псих. та метод. поч. освіти, організ. поч. освіти, практ. псих.

осн

5р.

7м.

03.09.

2018

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

 

66

Прокопик Галина Володимирівна

1984

жін

вчитель

Кам’ян. пед. універ.

Історія,

вик. історії та правозн.

осн

12р.

8м.

21.01.

2019

історія

 

10,5

 

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

2021

 

67

Радачинська Іванна Вікторівна

1995

жін

вчитель

Дубен. коледж,

Рівен. держ. гум. унів.

Початкова освіта,

вч. початкових класів

осн

6р.

03.09.

2019

початкові класи

19

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2021

 

68

Репетинська Ганна Андріївна

1983

жін

вчитель

Терн. педунів

 

Педаг. і метод. серед освіти. Укр. мова та література. Організа

тор поч. освіти,

вч. поч. школи, укр. мови та літ., заруб. літ.

осн

10р.

01.09.

2011

початкові класи

19

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2021

 

69

Рій Віра Олександрівна

 

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Українська мова і література,

вч. укр. мови та літ., заруб. літератури

осн

10р. 9м.

22.11.

2010

укр. мова і літера

тура

 

15,5

4

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2021

 

70

Романюк Володимир Богданович

1972

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

осн

18р.

9м.

11.02.

2008

фізична культура

 

24

3

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

71

Ромасишин Галина Петрівна

1965

жін

вчитель

Терн. педінст.

Географія і біологія,

вч. географії, біології

осн

31р.

9м.

05.12.

1990

географія, ОПД, біоло

гія, ОСЗ

 

12,5

3,5+

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

72

Самойліч Оксана Володимирівна

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Англ. мова,

вч. англ. мови, німецької мови, заруб. літ.

осн

6р.

01.09.

2015

англій

ська мова

11

6

 

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2021

 

73

Сапужак Любомира Степанівна

1956

жін

вчитель

Дрог.педінст. Терн. педінст.

Російська мова і література, вч. рос. мови, укр. мови та літ.

осн

44р.

11 дн.

26.08.

1986

укр. мова та літера

тура

 

4

6

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

74

Слободян Тетяна Юліянівна

1992

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Англійська мова,

вч. англ. мови, нім. мови, заруб. літ.

осн

7р.

01.09.

2014

англій

ська

мова

8

6

 

ТОКІ

ППО

2021

ІІ

 

2021

 

75

Сміх Галина Олегівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Трудове навчання,

вч. труд. навч. і швейної справи

осн

25р.

 

02.09.

1996

трудо

ве навч., ОЗ

 

18+3Ф

 

ТОКІ

ППО

2021

вища

ст. вчитель

2021

 

 

76

Терлецька Інга Олександрівна

1963

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання музика, вч. поч. кл. та музики

осн

34р.

 

15.08.

1990

почат

кові класи

21,5

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

77

Тодоренко Лариса Казимирівна

1959

жін

вчитель,

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

38р.

10м.

11.01.

1983

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2021

 

 

78

Троян Марія Степанівна

1977

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Початкове навчання,

вч. поч. класів

осн

25р.

02.09.

1996

почат

кові класи

21,5

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

ст. вчитель

2021

 

 

79

Угрин Галина Зіновіївна

1960

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

39р.

3м.

16.09.

1987

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

вчитель-методист

2021

 

 

80

Федорів Анжела Василівна

1973

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

соц. педагог

осн

22р.

01.09.

2017

початкові класи

19

 

 

ТОКІ

ППО

2020

ІІ кат.

 

2021

 

81

Чвертка Валентина Стахівна

1961

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

32р.

6м.

15.08.

1990

почат

кові класи

21

 

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

ст. вчитель

2021

 

 

82

Червінська Вікторія Ігорівна

1993

жін

вчитель

Прикарпатський нац.

унів.

Образотворче мистецтво

осн

4р.

01.09.2021

Образотворче мистецтво

5

10

 

 

 

спец.

 

 

 

83

Чіпак Юлія Василівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література

Вик. укр. мови та літ.,

вч. нім. мови і заруб. літ.

осн

11р.

01.09.

2010

українсь

ка мова та літертура

 

17

 

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2021

 

84

Чопик Тетяна Ігорівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. труд. навчання

осн

23р.

10м.

22.10.

1997

труд. навч. технології

 

14+

3

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2021

 

 

85

Чорнописька Ірина Василівна

1986

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. вч. математики

осн

6р.

8м.

21.01.

2015

математика

 

8

12

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

 

2021

 

 

86

Чоповська Маріанна Валеріївна

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Укр.мова, вч.укр.

мови, англ. та нім. мови

осн

 

01.09.

2021

ГПД

1ст

 

 

 

 

спеціаліст

 

 

 

87

Щербина Володимир Георгійович

1959

чол

вчитель

Львів. інст. ф-ри

Фізичне виховання, викл. фіз. вихов., тренер з футболу

осн

21р. 3м.

01.09.

2010

фізична культура

9

12

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2021

 

 

88

Яблонська Людмила Федорівна

1972

жін

бібліоте- кар

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

осн

31р.

28.08.

1990

бібліоте

кар

1 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2020

Провід

ний бібліоте

кар

 

2021