Освітня програма 2020-2021 н.р.

15.11.2020   Administrator   Категорія: Освітні програми ТНВК ШПЛ №2

 

 

І. Загальні положення

 1. Тип навчального закладу: навчально-виховний комплекс.  П’ятиденний робочий тиждень.
 2. Мова навчання – українська.
 3. Кількість класів: 33, кількість учнів 885.
 4. Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес:

- Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778,

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

 Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63;

- Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 17.08.2020 р. №207 «Про відновлення діяльності та режим роботи закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради в умовах адаптивного карантину».

 1. Освітня програма розроблялася на основі:

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».
Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи

Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи

Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня  10 -11 класи

 

 

ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, предметів, дисциплін та логічна послідовність їх вивчення

1. Організація навчально-виховного процесу

            1.1. Загальний обсяг навчального навантаження відповідно до Державного стандарту закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

1.2 Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

 

1.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

1.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

1.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

1.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

1.7. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі.

1.8. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймаються навчальним закладом.

1.9. Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому зазначається з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. У класному журналі (у випадку відсутності вільних сторінок - в окремому журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування.

1.10. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

1.11. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

            Порядок надання платних послуг затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.

1.12. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

1.13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються закладом , схвалюються педагогічною радою, затверджуються директором закладу.

1.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

1.15. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х  - 45 хвилин.

1.16. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд  двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

1.17. Крім обов`язкових навчальних занять, проводяться індивідуальні, додаткові та інші позакласні заняття і заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток творчих здібностей і обдарувань.

1.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

1.19. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

1.20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

1.21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та наскрізною освітньою програмою закладу дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

1.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задають.

4. Реалізація інваріантної частини освітньої програми.

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-му класі вивчається курс «Етика», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

В 10-11 класах вивчається курс «Математика».

5.Реалізація варіативної частини навчальних планів.

Курси за вибором посідають особливе місце в структурі змісту профільного навчання.  Вони разом із профільними предметами визначають специфіку кожного конкретного  профілю навчання, з одного боку, а з іншого — є дієвим засобом задоволення тих пізнавальних інтересів та індивідуальних освітніх потреб учнів, що перебувають поза межами обраного ними профілю навчання.  Із цього випливають дві основні функції курсів за вибором: профільно-формувальна й індивідуальна освітньо-розвивальна.  Зазначені функції реалізуються двома основними типами курсів за вибором: спеціальні курси (спецкурси) і  факультативні курси (факультативи). Спеціальний курс у системі профільного навчання — це навчальний курс, який разом із профільними предметами визначає специфіку кожного конкретного профілю навчання, те сутнісне, що відрізняє цей профіль від іншого. Зміст спеціальних курсів певного навчального профілю (в межах відведених годин на їх вивчення) є органічним складником змісту цього профілю, а тому є обов’язковим для опанування всіма учнями. Вибір спецкурсів спочатку здійснюється на рівні навчального закладу: формуючи певний профіль навчання, він окреслює коло тих профільних предметів і можливих спецкурсів, що його визначають. Кількість таких спецкурсів зазвичай більша від тієї, яку можна реалізувати в межах відведеного для цього навчального часу. Подальший вибір спецкурсів, які будуть опановуватися в межах профілю навчання, здійснюють учні із запропонованого переліку.

 

Курси за вибором:

 • «Права дитини» (1-4 кл.) по 0,5 годин. Курс побудований на використанні ігрових та інтерактивних технологій, роботі в групах, що максимально відповідає віковим особливостям школярів, які усвідомлюють відповідальність за правопорушення, формують активну життєву позицію.

 -  «Основи християнської етики» 1-4 класи , 7-8-і класи по 0,5 годин, 5-6-і по 1 годині.  В ході занять учні отримують не тільки базові знання про моральність та толерантність, а й навчаються основним правилам ведення дискусії, що, безумовно, будуть корисними для організації спільних проектів в майбутньому.

 

 • «Етика» - 5 класи по 0,5 годин.
 • «Етика» - 6 класи по 1 годині. Учні одержують розуміння поняття правового статусу, самопізнання себе в системі правових відносин, взаємодії прав і обов’язків.
 • «Вчимося бути громадянами» - 7 класи по 1 годині. Учні на практичних заняттях реалізовують свої знання, пробують себе в ролі служителів закону, ведуть дослідницьку роботу, відчувають значимість і відповідальність у системі правовідносин.
 • «Живи за правилами» - 8 класи по 1 годині. Його програма підготовлює учнів до сприйняття абстрактних понять, таких як «суспільство», «право», «держава», дає розуміння базової термінології, що буде використовуватись з 9-го класу при вивченні інших правових дисциплін. Курс побудований на використанні ігрових та інтерактивних технологій, роботі в групах, що максимально відповідає віковим особливостям школярів. Посібник для вчителя, що використовується для цього, містить готові технології побудови навчально-виховного процесу, що мають максимально ефективний вплив на реалізацію поставленої мети уроку.
 • «Ми – громадяни України» - 9 класи по 1 годині;
 •  «Основи споживчих знань» - 9 класи по 1 годині. Предмет, що вивчає права споживачів. Учні набувають практичних навиків та вміння захистити свої економічні права. 

-«Культура добросусідства»

 •  «Міжнародне гуманітарне право» - 11 класи по 1 годині. Один із таких, що розглядає права і свободи в системі загальноєвропейських та загальнолюдських цінностей. Разом з обов’язковими «Основами правознавства» він дозволяє глибше проникати в сутність суспільних процесів, формує наукову свідомість.

6. Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом» («Українська мова» у 5-7 класах, «Історія України» у 8-9, 11 класах, «Хімія» у 7 класах, «Географія» у 9-10 класах, «Біологія» у 10-11 класах, «Екологія» в 11 класі ). Додаткові години на вивчення навчальних предметів:

 • Української мови 1-4 класи - 14 годин.
 • Математики 10, 11 класи (правовий профіль) – 4 години.
 • Захист Вітчизни у 9,10,11 класах – 8 годин (Наказ про передачу годин у Тернопільську школу допризовної підготовки).
 • Трудового навчання 5-11 класи – 9 годин.
 • Українознавство 5 – 11 класи –   9 годин.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

 

«Поділ класів на групи при вивченні «Української та Іноземної мови», «Інформатики», «Технології», «Трудового навчання, фізичної культури» в 11 класі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

За наявності відповідної кількості заяв на зарахування та згоди батьків і проходження вчителем курсів організовано навчання в 1Г класі за проектом «Інтелект України» (наказ МОН України від 04.12.2014р. №1439  «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів»).

 

ІІІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти..

В Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 7 серпня  2013 р.  № 538 визначені ключові компетентності здобувачів освіти 5-11 класів, а саме:

громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;

загальнокультурна компетентність - здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;

здоров’язбережувальна компетентність - здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’я збережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей;

інформаційно-комунікаційна компетентність - здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;

комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;

міжпредметна естетична компетентність - здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва;

міжпредметна компетентність - здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей;

проектно-технологічна компетентність - здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності;

соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності.

Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, основними  завданнями, які мають реалізувати вчителі у рамках освітньої галузі є формування таких ключових компетентностей учнів: спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як “Екологічна безпека й сталий розвиток”, “Громадянська відповідальність”, “Здоров’я і безпека”, “Підприємливість і фінансова грамотність” спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактування, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Слід врахувати, що необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

IV. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття відповідного рівня навчання.

1. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2. Зарахування учнів до класів здійснюється без проведення конкурсу і відповідно до території обслуговування.

3. Керівник закладу зобов`язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10-11 класу - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

6. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку,що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

V. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей;перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

VI. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності:

 

Список педагогічних працівників

ТНВК «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА і-ііі СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2»

тЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ тЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

станом на 05 вересня 2020 р.

 

До списку включаються  директор школи, (завідувач закладу) заступники директора школи, всі вчителі (сумісники і основні працівники),

педагоги-організатори, вихователі - методисти, вихователі, організатори позакласної і позашкільної роботи, керівники гуртків

 

Назва школи, її тип: Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2»

 

Адреса: м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 11

У школі (закладі) класів  (груп) 33 учнів (дітей) 885

з/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Рік народження

Стать

 

 

 

 

Посада

Назва навч. закладу, який закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув)

Спеціаль-

ність

та кваліфіка

ція

за дипломом

Основний працівник чи сумісник

Загальний стаж педагогічної роботи

З якого часу працює

 в даній школі

Який предмет викла

дає

Навантаження в годинах на тиждень

у класах

Назва навчального закладу де набуває кваліфікацію заочно та на якому курсі

Атестація

Підвищення кваліфікації

I-III

 

(IV)

V-IX

X-XI

Рік проходження

Категорія

Звання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Іванюк Інна Володимирівна

1966

жін

директор

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

32р.

19.08.

2009

історія

 

 

4+

НАПН

2017(і)

2019(к)

вища

 

вчитель-методист

2020 

 

2

Гайдамаха Інна Павлівна

1975

жін

заступник директора з навч.-вих. роботи

Терн.

держ. пед. інститут.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

23р.

7м.

31.01.

1997

історія

 

 

10

ТОКІ

ППО

2018(і)

2019(к)

вища

 

вчитель-методист

2020

 

3

Гнатюк Лариса Іванівна

1957

жін

заступник директора

з навч. вих. роботи

Чернів. держ. унів.

Українська мова і література,

вч. укр. мови

осн

44р.

10.08.

1978

укр. мова

9

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

вчитель-методист

2020

 

4

Корнійчук Оксана Миколаївна

1975

жін

заступник директора з навч. вих. роботи

Терн. педінст.

Географія та природозн,

вч. географії та природозн. з правом викладання біології

осн

23р.

01.09.

1997

геогра

фія, приро

дозн.

4

13,5

1

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

вчитель-методист

2020

 

5

Ящишин Галина Зіновіївна

1980

жін

заступник директора з навч. вих. роботи

Терн. нац. педунів.

Історія, вч. історії та правознавства

осн

12р.

01.09.

2009

історія та правозн

 

2

16

ТОКІ
ППО

2020

вища

вчитель-методист

2020

6

Антонюк Віра Романівна

1959

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

 

осн

32р.

5м.

01.09.

1992

почат

кові класи

14

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2020

 

7

Астраханцева Марія Павлівна

1981

жін

вчитель

Терн. педінст.

Музична педагогіка та виховання, викладач музики і вч. художньої культури

осн

16р.

8 м.

10.09.

2003

музич

не мисте

цтво

 

14

3

ТОКІ

ППО

2016

вища

 

2020

8

Білан Ольга Ярославівна

1974

жін

вчитель

Дрогоб.

педунів.

Історія,

вч. історії

осн

15р.1м.

02.11.

2018

історія,

правозн

5

5+

 

КНАУ

2010

вища

 

2020

9

Білашевич Руслана Володимирівна

1977

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти, німецька мова,

вч. нім. мови та літ. і англ. мови

осн

19р. 11м.

28 дн.

27.02.

2002

англій

ська мова

 

18

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

ст. вчитель

2020

10

Білоус Галина Богданівна

1979

жін

вчитель

ТЕІПО

Мова та література (англійська, німецька), викладач англ. мови та літ., нім. мови

осн

18р.

6 м.

11.01.

2012

англій

ська мова

 

15

 

ТОКІ

ППО

2019

I кат.

 

2020

 

11

Боднар Надія Олегівна

1994

жін

вчитель

Терн.

нац.пед.

унів.

Організатор поч. освіти, вч. поч. класів

осн

3р.

01.09.

2017

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

12

Боїло Ольга Романівна

1990

жін

вчитель

Терн.

нац.пед.

унів.

Математи

ка,

вч. математ, інформатики

осн

6р.

01.09.

2014

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

2017

13

Бокало Орислава Іванівна

1974

жін

практ. психолог

ТЕІПО

 

Психоло

гія,

прак. психол

осн

5р.

11 м.

15.10.

2014

психо

логія

1ст

 

 

ТОКІ

ППО

2017

І кат.

 

2016

                                                         

 

14

Бондарук Світлана Олександрівна

1982

жін

вчитель

ТЕІПО

2004,

Рівненський держ. гум. унів.

Англійська мова,

викладач англ. мови

осн

18р. 9м.

07.09.

2018

англій

ська мова

 

15

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

2020

15

Буда Олександра Василівна

1957

жін

вчитель

Львів. держ. унів.

Українська мова і література, філолог, викладач укр. мови і літератури

осн

38р.

18.08.

1983

укр. мова та літ., ділове мовлення

 

9,5

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2020

 

16

Василишин Зоряна Володимирівна

1979

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література. вч. англ. мови і літератури та німецької мови

осн

18 р.

11 м.

02.09.

2002

англій

ська мова

9

3

9

ТОКІ

ППО

2019

вища

ст. вчитель

2020

 

17

Ватрас Любов Степанівна

1981

жін

вчитель

Кременецький пед. інститут ім. Т.Г.Шев.

Англійська мова, вч. англ. мови

осн

13р.

4 м.

23.02.

2016

англій

ська мова

12

6

 

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2020

18

Вдовинюк Зоряна

Володимирівна

1992

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

історія,

вч. історії та правознавства

осн

6р.

07.09.

2018

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

2018

ІІ кат.

 

 

19

Вербовецька Уляна Мирославівна

1984

жін

соціальн. педагог

Терн. нац. педунів.

 

Психологія, соц. пед., прак. псих., психолог-кон, соц.пед, менеджер соціально-пед. роботи

осн

12р. 10м.

05.10.

2006

соціаль

ний педагог

0,5

ст

 

 

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2017

20

Вінніченко Ольга Миколаївна

1975

жін

вчитель

ТЕІПО

Німецька, англійська мови та література, вч. нім.,англ. мов та літ.

осн

22р.

11 м.

10.09.

1997

англій

ська мова,

німецька мова

16

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

ст. вчитель

2017

(н)

2019

(а)

 

21

Владика Сюзанна Віталіївна

1992

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунів.

Географія,

вч. географії

осн

5р.

11 м.

10.09.

2014

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

11 розряд

 

2019

22

Глущенко Людмила Миколаївна

1984

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

Початкове навчання, вч. поч. класів та  інф. в почат. кл.

осн

7р.

11 м.

03.09.

2012

почат-

кові класи

19

 

 

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2020

23

Гогоц Ольга Петрівна

1991

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунів

 

Біологія і хімія,

вч. біології, хімії, екол.

осн

6р.

01.09.

2014

біоло

гія, гурток

 

8

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

11 розряд

 

2020

(б)

2019

(г)

24

Годований Олег Дмитрович

1998

чол

вчитель

Терн. нац. педунів.

Математи

ка, вчитель математики та інформати

ки

осн

5м.

09.03.

2020

інформа

тика

 

24

 

 

 

спец.

 

 

25

Гоцур Оксана Зіновіївна

1991

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

Початкові класи, вч. інформатики в початкових класах

осн

5 д.

01.09.

2020

інформа

тика

16

 

 

 

 

спец.

 

 

26

Грех Тетяна Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

Англійська мова,

вч. англ.мови, перекладач

осн

10р.

01.09.

2010

англій

ська мова

13+1інд

6

 

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

2020

27

Грисюк Юлія Петрівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Фізична культура,

вч. фіз. культури

осн

7р.

5м.

02.09.

2019

фізична культура

3

9

ВПГ

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2020

28

Грохольська Уляна Іванівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст.

Викладання в поч. кл. загальноосв школи,

вч. поч. кл.

осн

38р.

31.08.

1982

почат

кові класи

18,5

 

 

ТОКІ

ППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2020

 

29

Гудз Ірина Василівна

1995

жін

вчитель

 

Чортків. пед.кол

Поч. навч.,

вч.поч.класів

осн

5р.

11 м.

01.09.

2016

почат.

 класи

18

 

 

 

2019

 

ІІ кат.

 

2020

 

30

Деркач Тетяна Дмитрівна

1991

жін

вчитель

Терн. нац. пед. унів.

Біологія, хімія,

вч. хімії, біології, осн. здоор., екології

осн

4р. 10 міс.

19.11.

2015

хімія

 

11,5

 

 

 

спец.

 

 

31

Дика Уляна Андріївна

1997

жін

вихова

тель ГПД

Крем. гум. пед. академ

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

1р.

03.09.

2019

ГПД

0,5 ст

11

 

 

 

 

спец.

 

2020

32

Ділай Наталія Борисівна

1959

жін

вчитель

Терн. педінст

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

38р.

5м.

07.09.

1984

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2020

 

33

Дудас Марія Володимирівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст

Хімія, біологія,

вч. хімії і біології

осн

33р.

12.11.

1990

біологія, екологія

 

12

6

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2020

 

34

Дутчак Ольга Михайлівна

1975

жін

вихова

тель ГПД

ТДПІ

 

Укр. мова і літ.

вч. укр. мови і літ.

осн

17р.

2 м.

04.10.

2017

ГПД

8

4+

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

2020

35

Жаровська Ніна Вікторівна

1974

жін

вчитель

Кіровогрпедінст.

Укр. мова і літ.,

вч. укр. мови і літ.

осн

24р.

11 м.

02.10.

1995

укр. мова та літ., христ.

етика

13

10+

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2019

 

36

Згурська Світлана Богданівна

1978

жін

вчитель

Терн. держав

ний педагог. унів.

Біологія, хімія, екологія,

вч. біол. та хімії

осн

18р.

5 м.

01.09.

2016

біоло

гія,

хімія

 

10

9

ТКМЦНОІМ

2019

вища

ст. вчитель

2020

37

Каплун Віталія Володимирівна

1969

жін

вчитель

Черн. унів., Терн. педінст.

Укр. мова і література, філолог, викл. рос. мови і літ., вч. укр. мови та літ.

осн

28р.

6 дн.

26.08.

1992

зарубіжна літера

тура

 

14

5+

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2020

 

 

38

Каплун Володимир Васильович

1963

чол

вчитель

Терн. педінст.

Загальнотехнічні дисципліни. Механізація с/г. Вч. загальнотехнічних і с/г дисциплін та трудового навчання

осн

29р.

17 дн.

15.08.

1991

трудо

ве навч. технології

 

18+

2+

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2020

 

39

Ковальчук Маряна Володимирівна

1991

жін

вихова

тель ГПД

Терн. нац. педунів

Українчсь

ка мова та література, вч. укр. мови та літ.

осн

1р.

02.09.

2019

ГПД

1ст

 

 

 

 

спец.

 

2020

40

Козачок Тетяна Василівна

1982

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Історія, вч. історії та правозн.

осн

9р. 9м.

22.11.

2010

 історія і правознавсто

 

10

 

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

2020

41

Козіброда Сергій Володимирович

1990

чол

вчитель

ТНПУ

Інж.-пед. в галузі комп. технологій, вч. інф.

сум

7р.

02.09.

2013

інформа

тика

 

10

1

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат

 

2018

42

Крамар Олена Тарасівна

1977

жін

вихова

тель ГПД

Терн. педінст.

Початкове навчання, вч. поч. класів

осн

8р. 9м

03.09.

2012

ГПД

1 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2016

ІІ кат.

 

2020

43

Крет Ірина Юріївна

1999

жін

керівник гуртка

Терн. нац. педунів

Історія, вч. історії та правозн.

осн

1р. 10м

05.11.

2018

керівник гуртка

 

5

 

 

 

спец.

 

 

44

Лахманюк Лілія Володимирівна

1989

жін

вихова тель

ГПД

Терн. нац. педунів

Історія,

вч. історії

осн

7р.

11м.

03.09.

2012

ГПД

1 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2016

ІІ кат.

 

2020

45

Ленько Оксана Валерівна

1992

жін

керівник гуртка

Терн. нац. педунів

 

Укр. мова та літ.

викл. укр. мови та літ.,

вч. заруб. літ.

осн

4р.

11м.

01.09.

2016

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2019

11 розряд

 

2018

46

Лєскова Людмила Григорівна

1964

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

33р.

 

01.09.

1995

почат

кові класи

20

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

ст. вчитель

2020

 

47

Лихолат Світлана Євгенівна

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Фізика, вчитель фізики

осн

7м.

24.01.

2020

фізика

 

14

12

ТОКІ

ППО

 

спец

 

 

48

Лобас Надія Петрівна

1973

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови та літератури

осн

25р.

9м.

03.02.

1995

укр. мова та літ.

 

17,5+

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2020

 

49

Лучанко Мирослав Володимирович

1951

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

осн

39р.

5м.

05.12.

2001

фізич

на культура

 

18

6

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2017

50

Лучин Ірина Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Педагогіка і методика середньої освіти, укр. мова та літ.,

вч. англ. мови, укр. мови, заруб.літ.

осн

9р.

2м.

12.09.

2016

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

51

Максимишина Галина Павлівна

1955

жін

вчитель

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії і суспільств.

осн

31р.

10м.

16.08.

1993

історія

 

9,5+

 

ТОКІ

ППО

2015

вища

 

ст. вчитель

2020

 

52

Максимюк Марія Ільківна

1956

жін

вчитель

Львівс. держ. унів.

Географія, економічна географія,

викладач географії

осн

42р.

18.08.

1982

географія, економіка

 

4+

1+

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2017

 

53

Марусин Галина Іванівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

23р.

11м.

16.09.

1996

укр. мова та літ.

 

15,5

4

ТОКІ

ППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2020

 

54

Мацієвська Оксана Василівна

1993

жін

вчитель

Терн. держ. педунів.

 

Українська мова і література. вч. укр. мови і літератури та заруб. літератури

осн

5р.

01.09.

2015

укр. літ.

 

11,5

 

 

2017

ІІ кат.

 

2020

55

Маційовська

Ольга

Миколаївна

1991

жін

вчитель

Терн. нац.пед.

унів.

Математ.,

вч. матем., інформат.

осн

4р.

01.09.

2017

відпустка для дог. за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2018

56

Момот Наталія Петрівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. та основи інформ.,

вч. математ. та основ інформатики

осн

23р.

01.09.

1997

математика

 

26

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2017

 

57

Муляр Тамара Василівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

28р.

21.09.

1995

укр. мова та літ.

 

13,5+

4

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

вчитель-методист

2020

 

58

М’ясковська Ірина Володимирівна

1976

жін

вчитель

ТЕІПО

Чеська мова та зарубіжна література, вч. чеської мови та заруб. літератури

осн

21р.

11м.

01.09.

1998

зарубіжна літера

тура

 

16+1Ф

 

ТОКІ

ППО

2016

вища

ст. вчитель

2020

 

59

Обач Ірина Михайлівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Музична педагогіка та виховання, вч. муз. мист., худ. культури

осн

22р.

22.03.

2010

музич

не мистец

тво

14

1+

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2020

 

60

Ожга Тетяна Василівна

1993

жін

вчитель

Терн. педінст.

 

Англійська мова,

вч. англ. мови, франц. мови і заруб. літ.

осн

5р.

5 міс.

01.09.

2015

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

 

61

Оленюк Вікторія Ігорівна

1999

жін

вихова

тель ГПД

Чортків. гуманіт. Педагогічний коледж

 

Початкова освіта,

вч. поч. освіти, вч. інформ. у почат. класах

осн

2р.

03.09.

2018

вихова

тель ГПД

0,5 ст

9інд

 

 

 

 

спец.

 

2020

62

Олещук Марія Олегівна

1996

жін

вчитель

Чортків. гуманіт. Педаго

гічний коледж

 

Початкове навчання,

вч. поч. класів, іноземна мова в поч. класах

осн

4р.

 

01.09.

2016

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

63

Онукевич Мар`яна Дмитрівна

1994

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Початкове навчання, вч. поч. класів

осн

4р.

 

01.09.

2016

укр. мова

18

 

 

 

 

спец.

 

2020

64

Остапенко Тетяна Теодозіївна

1968

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика поч. навч. вч. поч. класів

осн

31р.

15.08.

1989

почат

кові класи

20,5

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2020

 

65

Панчук Наталія Мирославівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ.

вч. математ., інформ. і обчисл. техніки

осн

23р.

11м.

01.09.

1997

матем.,

інформ

 

16

11

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2020

66

Петришин Ольга Михайлівна

1986

жін

вчитель

Терн. держ. педунів.

 

Укр. мова та літ.,

вч. укр. мови, літ., англ. мови, заруб. літ.

осн

11р.

11м.

17.03.

2010

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

ТОКІ

ППО

2018

IІ кат.

 

2017

67

Попович Наталія Григорівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. і фізика,

вч. математ., фізики

осн

26р.

11м.

08.09.

1993

математика

 

16

10

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

вчитель-методист

2020

 

68

Похилюк Альона Ігорівна

1994

жін

вчитель

Волин. держ. пед. унів.

Поч. освіта,

вик. пед., псих. та метод. поч. освіти, організ. поч. освіти, практ. псих.

осн

4р.

7м.

03.09.

2018

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

69

Прокопик Галина Володимирівна

1984

жін

вчитель

Кам’ян. пед. універ.

Історія,

вик. історії та правозн.

осн

11р.

8м.

21.01.

2019

історія

 

10

 

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

2020

70

Радачинська Іванна Вікторівна

1995

жін

вчитель

Дубен. коледж,

Рівен. держ. гум. унів.

Початкова освіта,

вч. початкових класів

осн

5р.

03.09.

2019

початкові класи

19

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2020

71

Репетинська Ганна Андріївна

1983

жін

вчитель

Терн. педунів

 

Педаг. і метод. серед освіти. Укр. мова та література. Організа

тор поч. освіти,

вч. поч. школи, укр. мови та літ., заруб. літ.

осн

9р.

01.09.

2011

початкові класи

19

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2020

72

Рій Віра Олександрівна

 

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Українська мова і література,

вч. укр. мови та літ., заруб. літератури

осн

9р. 9м.

22.11.

2010

укр. мова і літера

тура

 

14

 

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2020

73

Романюк Володимир Богданович

1972

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

осн

17р.

9м.

11.02.

2008

фізична культура

 

15

9

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2020

 

74

Ромасишин Галина Петрівна

1965

жін

вчитель

Терн. педінст.

Географія і біологія,

вч. географії, біології

осн

30р.

9м.

05.12.

1990

географія, ОПД, біоло

гія, ОСЗ

 

11,5

3+

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2020

 

75

Самойліч Оксана Володимирівна

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Англ. мова,

вч. англ. мови, німецької мови, заруб. літ.

осн

5р.

01.09.

2015

англій

ська мова

6

6

6

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2020

76

Сапужак Любомира Степанівна

1956

жін

вчитель

Дрог.педінст. Терн. педінст.

Російська мова і література, вч. рос. мови, укр. мови та літ.

осн

43р.

11 дн.

26.08.

1986

укр. мова та літера

тура

 

2,5+

6

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2020

 

77

Слободян Тетяна Юліянівна

1992

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Англійська мова,

вч. англ. мови, нім. мови, заруб. літ.

осн

6р.

01.09.

2014

англій

ська

мова

9

3+

 

ТОКІ

ППО

 

спец.

 

2020

78

Сміх Галина Олегівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Трудове навчання,

вч. труд. навч. і швейної справи

осн

24р.

 

02.09.

1996

трудо

ве навч., ОЗ

 

17+2Ф

 

ТОКІ

ППО

2016

вища

ст. вчитель

2019

 

79

Терлецька Інга Олександрівна

1963

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання музика, вч. поч. кл. та музики

осн

33р.

 

15.08.

1990

почат

кові класи

21,5

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2020

 

80

Тодоренко Лариса Казимирівна

1959

жін

вчитель,

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

37р.

10м.

11.01.

1983

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2020

 

81

Троян Марія Степанівна

1977

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Початкове навчання,

вч. поч. класів

осн

24р.

02.09.

1996

почат

кові класи

20,5

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

ст. вчитель

2020

 

82

Угрин Галина Зіновіївна

1960

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

38р.

3м.

16.09.

1987

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

 

вчитель-методист

2020

 

83

Федорів Анжела Василівна

1973

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

соц. педагог

осн

21р.

01.09.

2017

початкові класи

19

 

 

ТОКІ

ППО

2020

ІІ кат.

 

2020

84

Цимбалюк Богдан Сергійович

1999

чол

вихова

тель

Терн. нац. педунів

 

осн

5д.

01.09.

2020

ГПД

 

 

 

 

спец.

 

 

85

Чвертка Валентина Стахівна

1961

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

31р.

6м.

15.08.

1990

почат

кові класи

21

 

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

ст. вчитель

2020

 

86

Чіпак Юлія Василівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література

Вик. укр. мови та літ.,

вч. нім. мови і заруб. літ.

осн

10р.

01.09.

2010

українсь

ка мова та літертура

 

11

4

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2020

87

Чопик Тетяна Ігорівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. труд. навчання

осн

22р.

10м.

22.10.

1997

труд. навч. технології

 

15+

1

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2020

 

88

Чорнописька Ірина Василівна

1986

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. вч. математики

осн

5р.

8м.

21.01.

2015

математика

 

12

8

ТОКІ

ППО

2020

І кат.

 

 

2020

 

89

Шевчук Ярослава Василівна

1991

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Хімія, викладач хімії, вч. біології, екології, безп. жит.

осн

7р.

02.09.

2013

хімія

 

7+

 

 

 

спец.

 

 

90

Щербина Володимир Георгійович

1959

чол

вчитель

Львів. інст. ф-ри

Фізичне виховання, викл. фіз. вихов., тренер з футболу

осн

20р. 3м.

01.09.

2010

фізична культура

12

12

 

ТОКІ

ППО

2020

вища

ст. вчитель

2016

 

91

Яблонська Людмила Федорівна

1972

жін

бібліоте- кар

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

осн

30р.

28.08.

1990

бібліоте

кар

1 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2020

Провід

ний бібліоте

кар

 

2016

 

«05»  вересня  2020 року                                                 Директор ТНВК ШПЛ №2                                                                           І.В. Іванюк

 

 

 

Педагогічні працівники   (осіб)

 

Назва показника

№ рядка

Усього

Назва показника

№ рядка

Усього

А

Б

1

А

Б

1

Кількість учителів, усього

01

91

в інтернатах закладів загальної
середньої освіти

06

-

з них мають основну роботу

02

94

з них мають основну роботу

07

-

З рядка 01 – у спеціальних класах

03

-

в інтернатному закладі

08

-

Кількість вихователів у закладі:

у групах продовженого дня

04

4

з них мають основну роботу

09

-

з них мають основну роботу

05

4

Асистентів в інклюзивних класах

10

-

             

 

 1. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

Назва показника


рядка

Усього

Назва показника


рядка

Усього

 

А

Б

1

А

Б

1

 

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

01

4963

Каналізація

33

1

 

з них здано в оренду (кв.м)

02

-

Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію

34

-

 

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

03

-

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

35

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

35

1

 

Кількість філій опорних закладів, які мають
їдальню або буфет з гарячим харчуванням

36

-

 

Їх площа (кв.м)

05

1802

 

Кількість навчальних кабінетів, од.

Математики

06

1

Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од.

37

40

 

   у тому числі у філіях опорних закладів

38

-

 

Фізики

07

1

З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях

39

-

 

   у них обладнано робочих місць

08

30

   у тому числі у філіях опорних закладів

40

-

 

Хімії

09

1

Пандуси та поручні

41

-

 

   у них обладнано робочих місць

10

32

Ліфти (підйомники)

42

-

 

Біології

11

1

Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю

43

-

 

   у них обладнано робочих місць

12

32

 

Географії

13

1

Кількість таких кімнат, од.

44

-

 

Української мови і літератури

14

2

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

45

3

 

Інших мов і літератур національних меншин

15

-

До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю

46

-

 

Іноземної мови

16

1

 

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

17

-

Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)

47

2

 

Основ інформатики й обчислювальної техніки

18

1

 

у
них:

встановлено комп’ютерних класів

19

2

   з них:
потребують капітального ремонту

48

-

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

20

16

 

Кількість майстерень, од.

21

-

перебувають в аварійному стані

49

-

 

Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
Фізкультурна зала

22

1

Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб

50

-

 

Басейн

23

-

   у тому числі:
   учнів, для яких організовано підвезення, осіб

51

-

 

Навчально-дослідна ділянка (арів)

24

-

 

Підсобне господарство

25

-

з
них

шкільним автобусом

52

-

 

Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)

26

1

 

   учнів з особливими освітніми потребами

53

-

 

   учнів, які проживають в школі-інтернаті

54

-

 

Кількість філій опорних закладів, які мають:
   центральне опалення або власну котельню

27

-

   учнів, які проживають в інтернатному відділенні

55

-

 

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

56

25900

 

   пічне опалення

28

-

 

Водогін

29

1

   у тому числі підручників, усього

57

16490

 

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін

30

-

     з них для:

 

 

 

З рядка 29 – з гарячою водою

31

-

       1-4 класів

58

3730

 

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
гарячою водою

32

-

       5-9 класів

59

10208

 

       10-11(12) класів

60

2552

 

 

Відомості про використання сучасних інформаційних технологій

 

Назва показника


рядка

Усього

Назва показника


рядка

Усього

 

А

Б

1

А

Б

1

 

Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од.

01

20

Кількість фотоапаратів, од.

32

-

 

з
них:

придбано за кошти бюджету

02

20

   з них цифрових

33

-

 

не працюють

03

4

Кількість відеокамер, од.

34

-

 

термін придбання становить понад 5 років

04

-

   з них цифрових

35

-

 

використовуються в управлінсько-господар-
ській діяльності

05

4

Кількість верстатів з числовим програмним
управлінням, усього, од.

36

-

 

підключено до Інтернету

06

20

З
них:

лазерних

37

-

 

підключено до Wi-Fi

07

-

гравіювальних

38

-

 

з операційною системою:
родина Microsoft Windows

08

16

лазерно-гравіювальних

39

-

 

фрезерних

40

-

 

UNIX/Linux-подібні ОС

09

-

Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м

41

1108

 

родина Mac OS X

10

-

Наявність (1 – так, 0 – ні):
окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в
освітньому процесі

42

-

 

хмарні операційні системи

11

-

 

Крім
того,
кіль-
кість,
од

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

12

3

 

планшетів – усього (сума даних рядків 14-16)

13

-

окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і
персоналу

43

-

 

   з них:
Android

14

-

 

єдиного Wi-Fi

44

1

 

Windows

15

-

Технологія, за якою
надається ШСД
(наявність:
1 - так, 0 - ні)

xDSL

45

-

 

iOS

16

-

FTTx

46

-

 

Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього

17

3

DOCSIS

47

1

 

З
них:

проектор та інтерактивна дошка

18

3

інші

48

-

 

проектор з інтерактивним модулем

19

-

Технологія, за якою
надається бездротовий
доступ до Інтернету (наяв-
ність:1 - так, 0 - ні)

2G

49

-

 

інтерактивний дисплей

20

-

3G

50

-

 

Кількість класів із засобами візуалізації (без
інтерактиву)

21

22

CDMA

52

-

 

інші

53

-

 

З
них:

з проектором

22

2

Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет
(наявність: 1 - так, 0 - ні)
     до 10 Мбіт/с

54

-

 

з телевізором

23

20

 

інші

24

-

 

Кількість серверів

25

1

     від 10 до 30 Мбіт/с

55

-

 

Кількість принтерів, усього, од.

26

3

     від 30 до 100 Мбіт/с

56

1

 

   у тому числі 3D

27

-

     100 і більше Мбіт/с

57

-

 

     з них закритого типу

28

-

Бездротовий доступ до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)

 

 

 

тип
пластику
для друку
(наявність
1 – так
0 - ні)

ABS

29

-

 

PLA

30

-

     до 10 Мбіт/с

58

-

 

гума

31

-

     від 10 до 30 Мбіт/с

59

-

 

     від 30 до 100 Мбіт/с

60

-

 

     100 і більше Мбіт/с

61

-

 

 

 1. Якість проведення навчальних занять; моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)
 

 

МОНІТОРИНГ за  I семестр 2019- 2020 н.р.

     
 

Класи

Предмети суспільно-гуманітарного циклу

Предмети природничо-математичного циклу

Предмети художньо-естетичного циклу

Середній показник класу

 

 

Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Англійська мова

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство

Людина і світ

Захист Вітчизни

Математика

Алгебра

Геометрія

Фізика

Інформатика

Природознавсство

Географія

Біологія

Хімія

Астрономія

Основи здоров'я

Образотворче мист.

Музичне мист.

 

 

 

5-А

76%

74%

69%

69%

89%

 

 

 

 

64%

 

 

 

68%

73%

 

 

 

 

87%

55%

89%

74%

 

 

5-Б

61%

71%

57%

54%

88%

 

 

 

 

58%

 

 

 

72%

70%

 

 

 

 

78%

67%

76%

68%

 

 

5-В

70%

68%

64%

60%

83%

 

 

 

 

58%

 

 

 

65%

95%

 

 

 

 

78%

69%

75%

71%

 

 

6-А

67%

72%

59%

55%

61%

 

 

 

 

50%

 

 

 

67%

 

71%

73%

 

 

74%

81%

86%

68%

 

 

6-Б

69%

72%

68%

63%

68%

 

 

 

 

58%

 

 

 

65%

 

66%

80%

 

 

72%

62%

91%

69%

 

 

6-В

55%

63%

64%

56%

58%

 

 

 

 

57%

 

 

 

59%

 

79%

65%

 

 

67%

70%

83%

65%

 

 

7-А

57%

66%

63%

62%

62%

60%

 

 

 

 

57%

54%

63%

62%

 

74%

66%

59%

 

71%

73%

86%

65%

 

 

7-Б

78%

61%

60%

61%

62%

62%

 

 

 

 

46%

52%

50%

63%

 

64%

73%

55%

 

72%

65%

66%

62%

 

 

7-В

57%

63%

59%

56%

54%

57%

 

 

 

 

51%

49%

67%

69%

 

57%

69%

60%

 

67%

 

87%

61%

 

 

8-А

53%

60%

59%

57%

58%

62%

 

 

 

 

40%

39%

49%

59%

 

61%

61%

52%

 

67%

 

71%

57%

 

 

8-Б

58%

56%

61%

57%

62%

60%

 

 

 

 

56%

56%

59%

55%

 

71%

62%

52%

 

73%

 

71%

61%

 

 

9-А

70%

72%

72%

73%

76%

76%

74%

 

 

 

74%

72%

69%

64%

 

76%

78%

63%

 

78%

 

83%

73%

 

 

9-Б

42%

50%

48%

41%

59%

59%

45%

 

 

 

42%

41%

46%

52%

 

58%

60%

38%

 

 

 

 

49%

 

 

9-В

53%

57%

60%

52%

70%

73%

 

 

 

 

53%

54%

52%

56%

 

71%

64%

56%

 

 

 

67%

60%

 

 

10-А

67%

81%

72%

62%

75%

75%

78%

 

76%

65%

 

 

67%

75%

 

80%

83%

69%

 

 

 

 

73%

 

 

10-Б

66%

73%

70%

52%

71%

73%

63%

 

 

54%

 

 

61%

58%

 

74%

67%

56%

 

 

 

78%

65%

 

 

11-А

 

 

 

 

56%

69%

73%

67%

 

60%

 

 

54%

72%

 

75%

82%

62%

86%

 

 

87%

70%

 

 

середнє значення ПЯН

62%

66%

63%

58%

68%

66%

67%

67%

76%

58%

52%

52%

58%

64%

79%

70%

70%

57%

86%

74%

68%

80%

66%

 

                                                               

 

МОНІТОРИНГ за  IІ семестр 2019- 2020 н.р.

     

Класи

Предмети суспільно-гуманітарного циклу

Предмети природничо-математичного циклу

Предмети художньо-естетичного циклу

Середній показник класу

 

Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Англійська мова

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство

Людина і світ

Захист Вітчизни

Математика

Алгебра

Геометрія

Фізика

Інформатика

Природознавсство

Географія

Біологія

Хімія

Астрономія

Основи здоров'я

Образотворче мист.

Музичне мист.

 

 

5-А

84%

87%

85%

84%

93%

 

 

 

 

81%

 

 

 

75%

81%

 

 

 

 

93%

86%

96%

86%

 

5-Б

62%

76%

59%

51%

80%

 

 

 

 

55%

 

 

 

72%

72%

 

 

 

 

76%

64%

85%

68%

 

5-В

75%

81%

72%

71%

88%

 

 

 

 

68%

 

 

 

73%

95%

 

 

 

 

76%

76%

84%

78%

 

6-А

71%

79%

70%

65%

68%

 

 

 

 

63%

 

 

 

83%

 

80%

81%

 

 

84%

87%

99%

78%

 

6-Б

68%

80%

73%

64%

63%

 

 

 

 

59%

 

 

 

68%

 

70%

92%

 

 

77%

77%

93%

74%

 

6-В

68%

71%

73%

65%

69%

 

 

 

 

63%

 

 

 

71%

 

79%

73%

 

 

76%

76%

92%

73%

 

7-А

65%

71%

68%

66%

70%

70%

 

 

 

 

62%

62%

67%

65%

 

80%

76%

69%

 

74%

77%

89%

71%

 

7-Б

68%

75%

81%

77%

77%

81%

 

 

 

 

59%

62%

65%

72%

 

82%

81%

74%

 

83%

82%

91%

75%

 

7-В

65%

69%

70%

59%

73%

65%

 

 

 

 

53%

56%

68%

71%

 

57%

66%

64%

 

74%

76%

93%

67%

 

8-А

53%

60%

59%

57%

58%

62%

 

 

 

 

40%

39%

49%

59%

 

61%

61%

52%

 

67%

 

71%

57%

 

8-Б

65%

60%

63%

57%

67%

68%

 

 

 

 

59%

60%

68%

57%

 

85%

69%

61%

 

74%

 

82%

66%

 

9-А

73%

78%

78%

78%

76%

76%

83%

 

 

 

80%

84%

87%

82%

 

88%

86%

76%

 

100%

 

100%

83%

 

9-Б

54%

59%

60%

42%

61%

61%

59%

 

 

 

52%

47%

59%

68%

 

71%

74%

51%

 

 

 

100%

61%

 

9-В

59%

67%

64%

58%

70%

73%

68%

 

 

 

67%

60%

72%

67%

 

79%

72%

59%

 

 

 

99%

69%

 

10-А

79%

83%

84%

67%

84%

84%

86%

 

76%

67%

 

 

78%

83%

 

90%

88%

69%

 

 

 

 

80%

 

10-Б

71%

76%

75%

58%

71%

75%

66%

 

78%

59%

 

 

66%

62%

 

76%

67%

62%

 

 

 

75%

69%

 

11-А

83%

86%

85%

79%

93%

93%

98%

100%

86%

73%

 

 

85%

88%

 

83%

90%

81%

91%

 

 

97%

88%

 

середнє значення ПЯН

68%

74%

72%

65%

74%

73%

77%

####

80%

65%

59%

59%

69%

72%

83%

77%

77%

65%

91%

80%

78%

90%

75%

 

                                                       

Додаток №1

 складено до наказу МОН України

від 08.10.2019 р. №1272

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 1 – 2 -х класів

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

 

К-ть год на тиждень

1-й клас

К-ть год на рік

1-й клас

К-ть год на тиждень

2-й клас

К-ть год на рік

2-й клас

Мовно-літературна

Українська мова

Українська мова та

читання

7

 

-

 

 

2

 

 

315

-

 

7

 

 

3

 

 

350

 

Іншомовна

Англійська мова

Математична

Математика

4

140

4

140

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язберезувальна галузі)

 

 

Я досліджую світ

 

 

3

 

 

105

 

 

3

 

 

105

Технологічна

Технології і дизайн

Інформатика

1

 

-

 

35

1

 

1

 

70

Інформатична

Мистецька

Мистецтво: образотворче мистецтво

Мистецтво: музичне мистецтво

1

 

 

1

 

 

70

1

 

 

1

 

 

70

Фізкультурна

Фізична культура

3

105

3

105

Усього

 

22

735

24

840

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

 

35

 

1

 

35

Основи християнської етики

0,5

 

0,5

 

Права дитини

0,5

 

0,5

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на здобувача освіти

20

700

22

770

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класів на групи)

 

23

 

805

 

25

 

875

 

                             

 

    Директор закладу                                                               І. В. Іванюк

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

(складено за таблицею 1

до Типової освітньої програми,

затвердженої 

наказом МОН України

від 20. 04.2018 р. №407)

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 4 класу

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на          тиждень

4 кл

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7+1

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

 

21+3+1

Додаткові години на предмети інваріантної складової; курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Права дитини

0,5

Основи християнської етики

0,5

Індивідуальні та групові заняття

-

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класів на групи)

26

 

 

 

 

        Директор закладу                                                               І. В. Іванюк

 

 

Додаток №2

складено згідно з наказом

МОН України

від 02.11.2016 р. №1319

                                             

 

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 4-го класу,

який буде працювати

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин за тиждень у класі

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

Читання

3,5

Англійська мова

4

Математика

Математика

4

Еврика

1

Природознавство,

Суспільствознавство

Людина і світ

2,5

Навчаємося разом

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

0,5

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

Фізична культура

3

Усього

23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

26

 

 

 

 

 

            Директор закладу                                                               І. В. Іванюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

складено згідно з постановою КМУ

від 24.07.2019 р. №688

                                             

 

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 1-го класу,

який буде працювати

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Назва

освітньої галузі

Назва навчального предмета

Кількість годин на тиждень

1 клас

Мовно-літературна

Українська мова

6+1

Мовно-літературна

Англійська мова

2+1

Математична

Математика

3+1

Мовно-літературна

 

 

Я пізнаю світ

 

 

 

 

Дизайн і технології

 

 

3

 

 

 

 

1

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’я-збережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна

Мистецька

Інформатична

інформатика

-

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

2+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

 

23

 

 

 

 

            Директор закладу                                                               І. В. Іванюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 складено до наказу МОН України

від 08.10.2019 р. №1273

Навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 3 -х класів

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

 

К-ть год на тиждень

3-й клас

К-ть год на рік

3-й клас

Мовно-літературна

Українська мова та

читання

 

7

 

350

Іншомовна

Англійська мова

3

Математична

Математика

5

175

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язберезувальна галузі)

 

 

Я досліджую світ

 

 

3

 

 

105

Технологічна

Дизайн і технології

1

 

70

Інформатична

Інформатика

1

 

Мистецька

Мистецтво: образотворче мистецтво

1

 

 

70

Мистецтво: музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

105

Усього

 

25

875

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

 

35

Основи християнської етики

0,5

 

Права дитини

0,5

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на здобувача освіти

23

805

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класів на групи)

 

26

 

910

 

                             

 

    Директор закладу                                                               І. В. Іванюк

 

 

Додаток №4

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 5,6 класів

Освітні галузі

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5 А1

 

5 А2

5 А3

5 А4

6 А1

6 А2

6А3

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна література

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

 

1

-

 

1

-

 

1

-

 

1

-

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

 

1

1

-

 

1

1

-

 

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

 

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

 

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

Технології

Трудове навчання

Інформатика

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

 

РАЗОМ

 

23,5+3

23,5+3

23,5+3

23,5+3

26,5+3

26,5+3

26,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія Тернополя

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

Християнська етика

1

1

1

1

1

1

1

Етика

 

 

 

 

 

1

1

Додаткові години (за окремим наказом)

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

28

28

31

31

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

27+3

27+3

27+3

27+3

27+3

30+3

30+3

 

 

     Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                   ___________________    І.В. Іванюк

 

 

Додаток №5

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 7,8 класів

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень

7 А1

7 А2

7 А3

8 А1

8 А2

8 А3

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна література

2,5

2

3

2

 

 

2,5

2

3

2

 

 

2,5

2

3

2

 

 

2

2

3

2

 

 

2

2

3

2

 

 

2

2

3

2

 

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1,5

1

 

 

1,5

1

 

 

1,5

1

 

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

1

-

 

 

1

1

-

 

 

1

1

-

 

 

-

-

1

 

 

-

-

1

 

 

-

-

1

 

 

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

 

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

 

-

2

2

 

-

2

2

 

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

-

2

2

2

1,5

-

2

2

2

1,5

-

2

2

2

1,5

 

2

2

2

2

 

 

2

2

2

2

 

 

2

2

2

2

 

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1

2

 

 

1

2

 

 

1

2

 

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

1

3

1

3

 

1

3

 

1

3

 

РАЗОМ

 

28+3

28+3

28+3

28,5+3

28,5+3

28,5+3

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

3

 

3

 

3

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Живи за правилами

 

 

 

1

1

1

Вчимося бути громадянами

1

1

1

 

 

 

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Додаткові години (за окремим наказом)

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

32

32

33

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

30,5+3

30,5+3

30,5+3

31,5+3

31,5+3

31,5+3

                 

 

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                  __________________ І.В. Іванюк

 

Додаток №6

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 9 класів

 

Освітні галузі

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

9 А1

9А2

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна  література

2

2

3

2

2

2

3

2

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство (практичний курс)

1,5

1

1

 

1,5

1

1

 

Естетична культура

 

Мистецтво

 

1

 

 

 

1

 

 

Математика

Алгебра

Геометрія

2

2

 

 

2

2

 

 

Природознавство

 

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

 

2

1,5

3

2

 

 

2

1,5

3

2

 

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

2

1

2

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

 

РАЗОМ

 

30+3

30+3

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

3

 

3

Захисник України

0,5

0,5

Курси за вибором:

2

2

Ми громадяни України

1

1

Основи споживчих знань

1

0,5

Додаткові години (за окремим наказом)

0,5

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                                     І.В. Іванюк

Додаток №7

(складено за таблицею2

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018  №408) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 10 класів

Суспільно-гуманітарний напрям

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Правовий профіль

10А1

10А2

Базові предмети

27(29)+3

27(29)+3

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська  мова

2+1

2+1

Зарубіжна література

1+0,5

1+0,5

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

2

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика і астрономія

3

3

Хімія

1,5

1,5

Фізична культура*

3

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

1,5+0,5

 

 

 

Вибірково-обовязкові  предмети

3

3

Трудове навчання

 

1

Мистецтво

1

 

Інформатика

2

2

 

 

 

Додаткові  години  на профільні предмети, окремі базові предмети,  спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

2

Правознавство

3

3

 

 

 

Курси за вибором:

0,5

0,5

Культура ділового українського мовлення

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

Додаткові години (за окремим наказом)

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

ВСЬОГО фінансується (без урахування  поділу класу на групи)

38

38

 

 

 

     Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                                І.В. Іванюк

 

Додаток №8

(складено за таблицею 8

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018  №408) 

 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік для 11 класів

Суспільно-гуманітарний напрям

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Правовий профіль

11А1

11А2

Базові предмети

26(28)+2,5

26(28)+2,5

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська  мова

2+1

2+1

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1

1

Фізика і астрономія

4

4

Хімія

2

2

Фізична культура*

3

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

1,5+0,5

 

 

 

Вибірково-обовязкові  предмети

3

3

Мистецтво

 

2

Інформатика

1

1

Технології

2

 

Додаткові  години  на профільні предмети, окремі базові предмети,  спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

6,5

6,5

Правознавство

3

3

 

 

 

Курси за вибором:

3

3

Міжнародне гуманітарне право

1

1

Культура добросусідства

1

1

   

 

Додаткові години (за окремим наказом)

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

ВСЬОГО фінансується (без урахування  поділу класу на групи)

38

38

 

 

 

 

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                                       І.В. Іванюк

 

ПОГОДЖУЮ

В.о. начальника

Тернопільського міського управління

Головного управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

________________Б.М. Мазуренок

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТНВК ШПЛ№2

Тернопільської міської ради

Тернопільської області

Наказ від ___________ № ___

              ________________  І.В. Іванюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ РОБОТИ
ТНВК ШПЛ №2

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2020– 2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

(протокол № 1  від 31 серпня 2020 року)

Голова педагогічної ради  ____________І.В. Іванюк

 

 

Відповідно до Закону України «Про  освіту» від 05.09.2017 р. №2145-УІІІ, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо структури 2020/2021 навчального року, наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 17.08.2020 року №207 «Про відновлення діяльності та режим роботи закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради в умовах адаптивного карантину», з метою чіткої організації праці вчителів, учнів та обслуговуючого персоналу ТНВК ШПЛ №2

Навчальні заняття організовуються за триместровою системою:

І семестр  – з 01.09.2020 по 30.12.2020                            Вихідні дні:

ІІ семестр – з 11.01.2021 по 04.06.2021                            14.10.2020

Тривалість канікул:                                               25.12.2020

осінні   –  з 12.10  по 18.10.2020;                                       08.03.2021

        з 23.11  по 29.11.2020;                                     03.05.2021

зимові   – з 31.12.2020  по  10.01.2021;                             10.05.2021

весняні – з 22.02 по  29.02.2021;

                  з 12.04  по  18.04.2021.

 

 Режим освітнього процесу закладу регулюється розкладами уроків, позакласними та виховними заняттями, затверджених адміністрацією закладу. Тривалість уроків у перших класах становить - 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин.

Розклад дзвінків:

 

1- і класи

 

2 – 4-і класи

 

5-11-і класи

1.

8.15 – 8.50

1.

8.15 – 8.55

1.

8.10 – 8.55

2.

9.00 – 9.35

2.

9.00 – 9.40

2.

9.00 – 9.45

3.

9.55 – 10. 30

3.

9.50 – 10.30

3.

9.50 – 10.35

4.

10.55 – 11.30

4.

10.45 – 11.25

4.

10.45 – 11.30

5.

11.45 – 12.20

5.

11.45 – 12.25

5.

11.45 – 12.30

6.

12.30 – 13.05

6.

12.40 – 13.20

6.

12.40 – 13.25

 

 

7.

13.30 – 14.10

7.

13.30 – 14.15

 

 

8.

14.20 – 15.00

8.

14.20 – 15.05

 

 

9.

15.10 – 15.50

9.

15.10 – 15.55

 

 

 

 

10.

16.00 – 16.45

 

 

 

 

11.

16.50 – 17.35

 

 

Заклад  працює в одну зміну в режимі п’ятиденного робочого тижня за робочими навчальними планами 5-денного навчального тижня ТНВК ШПЛ  №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області.

Радою навчального закладу можуть прийматися зміни до структури та режиму роботи ТНВК ШПЛ №2 за погодженням управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області.

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого наказом МОН України від 07.12.2018 № 1369, наказів МОН України, згідно з наказами управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області у 2020-2021 н.р. буде проведено ДПА у 4-их, 9-их, 11-их класах.

За бажанням батьків можуть функціонувати групи продовженого дня.

 

 

Режим роботи груп продовженого дня:

 

ГПД 1-х класів (понеділок, вівторок, середа):

12.30 – 18.30 год.

ГПД 1-х класів (четвер, п’ятниця):

11.30 – 17.30год.

Режим роботи ГПД 2-х класів:

12.30 – 18.30год

Режим роботи ГПД 3 - х класів:

12.30 – 18.30 год.

 

 

Директор ТНВК ШПЛ №2                                             ______________ І.В. Іванюк