Освітня програма 2019-2020

26.11.2019   Administrator   Категорія: Освітні програми ТНВК ШПЛ №2

 

І. Загальні положення

 

 1. Тип навчального закладу: навчально-виховний комплекс.  П’ятиденний робочий тиждень.
 2. Мова навчання – українська.
 3. Кількість класів: 31, кількість учнів 815.
 4. Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес
 

 

- Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778,

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

 

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

 1. Освітня програма розроблялася на основі:

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».
Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи

Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи

Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи

Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи

 

 

ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, предметів, дисциплін та логічна послідовність їх вивчення

1. Організація навчально-виховного процесу

 • 1.1. Загальний обсяг навчального навантаження відповідно до Державного стандарту закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

1.2 Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

 

1.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

1.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

1.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

1.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

1.7. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі.

1.8. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймаються навчальним закладом.

1.9. Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому зазначається з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. У класному журналі (у випадку відсутності вільних сторінок - в окремому журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування.

1.10. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

1.11. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

            Порядок надання платних послуг затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.

1.12. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

1.13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються закладом , схвалюються педагогічною радою, затверджуються директором закладу.

1.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

1.15. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х  - 45 хвилин.

1.16. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд  двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

1.17. Крім обов`язкових навчальних занять, проводяться індивідуальні, додаткові та інші позакласні заняття і заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток творчих здібностей і обдарувань.

1.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

1.19. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

1.20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

1.21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та наскрізною освітньою програмою закладу дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

1.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задають.

4. Реалізація інваріантної частини освітньої програми.

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-му класі вивчається курс «Вступ до історії», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

В 10-11 класах вивчається курс «Математика».

5.Реалізація варіативної частини навчальних планів.

Курси за вибором посідають особливе місце в структурі змісту профільного навчання.  Вони разом із профільними предметами визначають специфіку кожного конкретного  профілю навчання, з одного боку, а з іншого — є дієвим засобом задоволення тих пізнавальних інтересів та індивідуальних освітніх потреб учнів, що перебувають поза межами обраного ними профілю навчання.  Із цього випливають дві основні функції курсів за вибором: профільно-формувальна й індивідуальна освітньо-розвивальна.  Зазначені функції реалізуються двома основними типами курсів за вибором: спеціальні курси (спецкурси) і  факультативні курси (факультативи). Спеціальний курс у системі профільного навчання — це навчальний курс, який разом із профільними предметами визначає специфіку кожного конкретного профілю навчання, те сутнісне, що відрізняє цей профіль від іншого. Зміст спеціальних курсів певного навчального профілю (в межах відведених годин на їх вивчення) є органічним складником змісту цього профілю, а тому є обов’язковим для опанування всіма учнями. Вибір спецкурсів спочатку здійснюється на рівні навчального закладу: формуючи певний профіль навчання, він окреслює коло тих профільних предметів і можливих спецкурсів, що його визначають. Кількість таких спецкурсів зазвичай більша від тієї, яку можна реалізувати в межах відведеного для цього навчального часу. Подальший вибір спецкурсів, які будуть опановуватися в межах профілю навчання, здійснюють учні із запропонованого переліку.

 

Курси за вибором:

 • «Права дитини» (1-4 кл.) по 0,5 годин. Курс побудований на використанні ігрових та інтерактивних технологій, роботі в групах, що максимально відповідає віковим особливостям школярів, які усвідомлюють відповідальність за правопорушення, формують активну життєву позицію.

       -  «Основи християнської етики» 1-4 класи , 7-8-і класи по 0,5 годин, 5-6-і по 1 годині.  В ході занять учні отримують не тільки базові знання про моральність та толерантність, а й навчаються основним правилам ведення дискусії, що, безумовно, будуть корисними для організації спільних проектів в майбутньому.

 

 • «Історія Тернополя» - 5 класи по 0,5 годин.
 • «Етика» - 6 класи по 1 годині. Учні одержують розуміння поняття правового статусу, самопізнання себе в системі правових відносин, взаємодії прав і обов’язків.
 • «Вчимося бути громадянами» - 7 класи по 1 годині. Учні на практичних заняттях реалізовують свої знання, пробують себе в ролі служителів закону, ведуть дослідницьку роботу, відчувають значимість і відповідальність у системі правовідносин.
 • «Живи за правилами» - 8 класи по 1 годині. Його програма підготовлює учнів до сприйняття абстрактних понять, таких як «суспільство», «право», «держава», дає розуміння базової термінології, що буде використовуватись з 9-го класу при вивченні інших правових дисциплін. Курс побудований на використанні ігрових та інтерактивних технологій, роботі в групах, що максимально відповідає віковим особливостям школярів. Посібник для вчителя, що використовується для цього, містить готові технології побудови навчально-виховного процесу, що мають максимально ефективний вплив на реалізацію поставленої мети уроку.
 • «Ми – громадяни України» - 9 класи по 1 годині;
 •  «Основи споживчих знань» - 9 класи по 1 годині. Предмет, що вивчає права споживачів. Учні набувають практичних навиків та вміння захистити свої економічні права. 
 • «Основи підприємницької діяльності» - 10 класи по 1 годині.

 

 •  «Конституційне право України» - 11 класи по 1 годині. Один із таких, що розглядає права і свободи в системі загальноєвропейських та загальнолюдських цінностей. Разом з обов’язковими «Основами правознавства» він дозволяє глибше проникати в сутність суспільних процесів, формує наукову свідомість.

6. Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом» («Українська мова» у 5-7 класах, «Історія України» у 8-9, 11 класах, «Хімія» у 7 класах, «Географія» у 9-10 класах, «Біологія» у 10-11 класах, «Екологія» в 11 класі ). «Астрономія» в 11 класі буде викладатися у І семестрі, «Початкова військова» підготовка в 9 класах буде викладатися шляхом чергування (через тиждень).

Додаткові години на вивчення навчальних предметів:

 • Української мови 1-4 класи - 14 годин.
 • Математики 10, 11 класи (правовий профіль) – 2 години.
 • Захист Вітчизни у 9,10,11 класах – 2,5 години.
 • Трудового навчання 5-11 класи – 10 годин.
 • Українознавство 5 – 11 класи –   8 годин      .
 • Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції в 9 – 11 класах – 2 години.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

 

«Поділ класів на групи при вивченні «Української та Іноземної мови», «Інформатики», «Технології», «Трудового навчання, фізичної культури» в 11 класі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

За наявності відповідної кількості заяв на зарахування та згоди батьків і проходження вчителем курсів організовано навчання в 1Г класі за проектом «Інтелект України» (наказ МОН України від 04.12.2014р. №1439  «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів»).

 

ІІІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти..

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, основними  завданнями, які мають реалізувати вчителі у рамках освітньої галузі є формування таких ключових компетентностей учнів: спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як “Екологічна безпека й сталий розвиток”, “Громадянська відповідальність”, “Здоров’я і безпека”, “Підприємливість і фінансова грамотність” спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактування, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Слід врахувати, що необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Розділ 4. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття відповідного рівня навчання.

1. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2. Зарахування учнів до класів здійснюється без проведення конкурсу і відповідно до території обслуговування.

3. Керівник закладу зобов`язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10-11 класу - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

6. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку,що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Розділ 5. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей;перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

 

Розділ 6. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності;

 

Список педагогічних працівників

ТНВК «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА і-ііі СТУПЕНІВ-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2»

тЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ тЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

станом на 05 вересня 2019 р.

 

До списку включаються  директор школи, (завідувач закладу) заступники директора школи, всі вчителі (сумісники і основні працівники),

педагоги-організатори, вихователі - методисти, вихователі, організатори позакласної і позашкільної роботи, керівники гуртків

 

Назва школи, її тип: Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2»

 

Адреса: м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 11

У школі (закладі) класів  (груп) 31 учнів (дітей) 815

 

з/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Рік народження

Стать

 

 

 

 

Посада

Назва навч. закладу, який закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув)

Спеціаль-

ність

та кваліфіка

ція

за дипломом

Основний працівник чи сумісник

Загальний стаж педагогічної роботи

З якого часу працює

 в даній школі

Який предмет викла

дає

Навантаження в годинах на тиждень

у класах

Назва навчального закладу де набуває кваліфікацію заочно та на якому курсі

Атестація

Підвищення кваліфікації

 

 

I-III

 

(IV)

V-IX

X-XI

Рік проходження

Категорія

Звання

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

1

Іванюк Інна Володимирівна

1966

жін

директор

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

31р.

19.08.

2009

історія

 

3+

ТОКІ

ППО

2017(і)

2019(к)

вища

 

вчитель-методист

2016  

 

 

 

2

Гайдамаха Інна Павлівна

1975

жін

заступник директора з навч.-вих. роботи

Терн.

держ. пед. інститут.

Історія,

вч. історії та правозн.

осн

22р.

7м.

31.01.

1997

історія

 

1,5

7,5

ТОКІ

ППО

2018(і)

2019(к)

вища

 

вчитель-методист

2016

 

 

 

3

Гнатюк Лариса Іванівна

1957

жін

заступник директора

з навч. вих. роботи

Чернів. держ. унів.

Українська мова і література,

вч. укр. мови

осн

43р.

10.08.

1978

укр. мова

9

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

вчитель-методист

2017

 

 

 

4

Корнійчук Оксана Миколаївна

1975

жін

заступник директора з навч. вих. роботи

Терн. педінст.

Географія та природозн,

вч. географії та природозн. з правом викладання біології

осн

22р.

01.09.

1997

геогра

фія, приро

дозн.

4

10+

1,5ф

2,5+0,5ф

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

вчитель-методист

2016

 

 

5

Антонюк Віра Романівна

1959

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

 

осн

31р.

5м.

01.09.

1992

почат

кові класи

16

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2018

 

6

Астраханцева Марія Павлівна

1981

жін

вчитель

Терн. педінст.

Музична педагогіка та виховання, викладач музики і вч. художньої культури

осн

15р.

8 м.

10.09.

2003

музич

не мисте

цтво

 

14

1

ТОКІ

ППО

2016

вища

 

2019

7

Білан Ольга Ярославівна

1974

жін

вчитель

Дрогоб.

педунів.

Історія,

вч. історії

осн

14р.1м.

02.11.

2018

історія,

правозн

5,5

2

 

КНАУ

2010

вища

 

2010

8

Білашевич Руслана Володимирівна

1977

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти, німецька мова,

вч. нім. мови та літ. і англ. мови

осн

18р. 11м.

28 дн.

27.02.

2002

англій

ська мова

 

18

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

ст. вчитель

2017

9

Білоус Галина Богданівна

1979

жін

вчитель

ТЕІПО

Мова та література (англійська, німецька), викладач англ. мови та літ., нім. мови

осн

17р.

6 м.

11.01.

2012

англій

ська мова

6

3

3

ТОКІ

ППО

2019

I кат.

 

2018

 

10

Білоус Наталія Олексіївна

1979

жін

педагог-організ., вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Історія,

вч. історії

осн

18р.

31.08.

2001

історія

 

7,5+

1,5ф

 

ТОКІ

ППО

2015

вища

Педагог-організа

тор методист

2016

(і)

2019

(п-о)

 

 

11

Боднар Надія Олегівна

1994

жін

вчитель

Терн.

нац.пед.

унів.

Організатор поч. освіти, вч. поч. класів

осн

2р.

01.09.

2017

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

12

Бокало Орислава Іванівна

1974

жін

практ. психолог

ТЕІПО

 

Психоло

гія,

прак. психол

осн

4р.

11 м.

15.10.

2014

психо

логія

0,75ставки

 

 

ТОКІ

ППО

2017

І кат.

 

2016

                                                                           

 

 

 

13

Бондарук Світлана Олександрівна

1982

жін

вчитель

ТЕІПО

2004,

Рівненський держ. гум. унів.

Англійська мова,

викладач англ. мови

осн

17р. 9м.

07.09.

2018

англій

ська мова

 

9

 

ТОКІ

ППО

2012

І кат.

 

2019

14

Буда Олександра Василівна

1957

жін

вчитель

Львів. держ. унів.

Українська мова і література, філолог, викладач укр. мови і літератури

осн

37р.

18.08.

1983

укр. мова та літ., ділове мовлення

 

8

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2017

 

15

Василишин Зоряна Володимирівна

1979

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література. вч. англ. мови і літератури та німецької мови

осн

17 р.

11 м.

02.09.

2002

англій

ська мова

6

12

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

ст. вчитель

2018

 

16

Ватрас Любов Степанівна

1981

жін

вчитель

Кременецький пед. інститут ім. Т.Г.Шев.

Англійська мова, вч. англ. мови

осн

12р.

4 м.

23.02.

2016

англій

ська мова

9

3

 

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2018

17

Вдовинюк Зоряна

Володимирівна

1992

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

історія,

вч. історії та правознавства

осн

5р.

07.09.

2018

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

2018

ІІ кат.

 

 

18

Вербовецька Уляна Мирославівна

1984

жін

соціальн. педагог

Терн. нац. педунів.

 

Психологія, соціальна педагогіка, прак. псих., психолог-консультант, соц.пед, менеджер соціально-пед. роботи

осн

11р. 10м.

05.10.

2006

соціаль

ний педагог

0,5 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2017

19

Вінніченко Ольга Миколаївна

1975

жін

вчитель

ТЕІПО

Німецька, англійська мови та література, вч. нім.,англ. мов та літ.

осн

21р.

11 м.

10.09.

1997

англій

ська мова,

німецька мова

13

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

ст. вчитель

2017

(н)

2019

(а)

 

20

Владика Сюзанна Віталіївна

1992

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунів.

Географія,

вч. географії

осн

4р.

11 м.

10.09.

2014

гурток,

природо

знавство

 

4

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

11 розряд

 

2019

21

Глущенко Людмила Миколаївна

1984

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

Початкове навчання, вч. поч. класів та  інф. в почат. кл.

осн

6р.

11 м.

03.09.

2012

почат-

кові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2015

22

Грех Тетяна Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів.

Англійська мова,

вч. англ.мови, перекладач

осн

9р.

01.09.

2010

англій

ська мова

9

6

 

ТОКІ

ППО

2015

ІІ кат.

 

2019

23

Грохольська Уляна Іванівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст.

Викладання в поч. кл. загальноосв школи,

вч. поч. кл.

осн

37р.

31.08.

1982

почат

кові класи

21,5

 

 

ТОКІ

ППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2016

 

24

Грисюк Юлія Петрівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Фізична культура,

вч. фіз. культури

осн

6р.

5м.

02.09.

2019

фізична культура

3

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2018

25

Гудз Ірина Василівна

1995

жін

вчитель

 

Чортків

ський пед.

коледж

Початкове навчання,

вч.поч.класів

осн

4р.

11 м.

01.09.

2016

почат

кові класи

 

18

 

 

 

2019

 

ІІ кат.

 

 

 

 

 

26

Гусак Алла Василвіна

1983

жін

практ. психолог

Переясл.Хмельн. педінст.

Педагогіка і методика середньої освіти. Біол. Псих. вч. біол., валеол. та осн. екології, прак. психолог у закладах освіти, орг.. освіти

осн

16р.

01.09.

2003

психо

логія

0,25 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

2019

27

Деркач Тетяна Дмитрівна

1991

жін

вчитель

Терн. нац. пед. унів.

Біологія, хімія,

вч. хімії, біології, осн. здоор., екології

осн

3 р. 10 міс.

19.11.

2015

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

28

Дика Уляна Андріївна

1997

жін

вихова

тель ГПД

Крем. гум. пед. академ

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

2 дн.

03.09.

2019

ГПД

15

 

 

 

 

спец.

 

 

29

Ділай Наталія Борисівна

1959

жін

вчитель

Терн. педінст

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

37р.

5м.

07.09.

1984

почат

кові класи

17

 

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2018

 

30

Дудас Марія Володимирівна

1962

жін

вчитель

Терн. педінст

Хімія, біологія,

вч. хімії і біології

осн

32р.

12.11.

1990

біологія, екологія

 

14

6

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2016

 

31

Дутчак Ольга Михайлівна

1975

жін

вихова

тель ГПД

ТДПІ

 

Укр. мова і літ.

вч. укр. мови і літ.

осн

16р.

2 м.

04.10.

2017

ГПД

8

 

 

ТОКІ

ППО

2005

І кат.

 

2019

32

Жаровська Ніна Вікторівна

1974

жін

вчитель

Кіровогрпедінст.

Укр. мова і літ.,

вч. укр. мови і літ.

осн

23р.

11 м.

02.10.

1995

укр. мова та літ., христ.

етика

13,5

8,5

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2019

 

33

Захарук Ольга Петрівна

1991

жін

керівн. гуртка

Терн. нац. педунів

 

Біологія і хімія,

вч. біології, хімії, екол.

осн

5р.

01.09.

2014

біоло

гія, гурток

 

5,5

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

11 розряд

 

2018

(б)

2019

(г)

34

Згурська Світлана Богданівна

1978

жін

вчитель

Терн. держав

ний педагог. унів.

Біологія, хімія, екологія,

вч. біол. та хімії

осн

17р.

5 м.

01.09.

2016

біоло

гія,

хімія

 

15

5

ТОКІ

ППО

2019

вища

ст. вчитель

2019

35

Каплун Віталія Володимирівна

1969

жін

вчитель

Черн. унів., Терн. педінст.

Укр. мова і література, філолог, викл. рос. мови і літ., вч. укр. мови та літ.

осн

27р.

6 дн.

26.08.

1992

зарубіжна літера

тура

 

12

4

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2018

 

 

 

36

Каплун Володимир Васильович

1963

чол

вчитель

Терн. педінст.

Загальнотехнічні дисципліни. Механізація с/г. Вч. загальнотехнічних і с/г дисциплін та трудового навчання

осн

28р.

17 дн.

15.08.

1991

трудо

ве навч. технології

 

16+2Ф

ТОКІ

ППО

2015

вища

ст. вчитель

2016

 

37

Ковальчук Маряна Володимирівна

1991

жін

вихова

тель ГПД

Терн. нац. педунів

Українчсь

ка мова та література, вч. укр. мови та літ.

осн

 

02.09.

2019

ГПД

22,5

 

 

 

 

спец.

 

 

38

Козачок Тетяна Василівна

1982

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Історія, вч. історії та правозн.

осн

8р. 9м.

22.11.

2010

 історія і правознавсто

 

9

 

ТОКІ

ППО

2017

ІІ кат.

 

2016

39

Козіброда Марія Ярославівна

1987

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Початкове навчання,

вч. поч. класів та

інформат. в поч. кл.

осн

9р.

01.09.

2010

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

ТОКІ

ППО

2017

ІІ кат.

 

2015

40

Козіброда Сергій Володимирович

1990

чол

вчитель

ТНПУ

Інж.-пед. в галузі комп. технологій, вч. інф.

сум

6р.

02.09.

2013

інформа

тика

 

6

 

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат

 

2018

41

Крамар Олена Тарасівна

1977

жін

вихова

тель ГПД

Терн. педінст.

Початкове навчання, вч. поч. класів

осн

7р. 9м

03.09.

2012

ГПД

30

 

 

ТОКІ

ППО

2016

ІІ кат.

 

2019

42

Крет Ірина Юріївна

1999

жін

керівник гуртка

Терн. нац. педунів

Історія, вч. історії та правозн.

осн

10м

05.11.

2018

керівник гуртка

 

4

 

 

 

спец.

 

 

43

Лахманюк Лілія Володимирівна

1989

жін

вихова тель

ГПД

Терн. нац. педунів

Історія,

вч. історії

осн

6р.

11м.

03.09.

2012

ГПД

30

 

 

ТОКІ

ППО

2016

ІІ кат.

 

2016

44

Ленько Оксана Валерівна

1992

жін

керівник гуртка

Терн. нац. педунів

 

Укр. мова та літ.

викл. укр. мови та літ.,

вч. заруб. літ.

осн

3р.

11м.

01.09.

2016

керів

ник гуртка

 

9

 

ТОКІ

ППО

2019

11 розряд

 

2018

45

Лєскова Людмила Григорівна

1964

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

32р.

 

01.09.

1995

почат

кові класи

20

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

ст. вчитель

2015

 

46

Лобас Надія Петрівна

1973

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови та літератури

осн

24р.

9м.

03.02.

1995

укр. мова та літ.

 

14+2Ф

1

ТОКІ

ППО

2015

вища

ст. вчитель

2015

 

47

Лупириба Ольга Романівна

1990

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Математи

ка

вч. математ., інформатики

осн

5р.

01.09.

2014

інформ

матем.

16

2

 

ТОКІ

ППО

2017

ІІ кат.

 

2017

48

Лучанко Мирослав Володимирович

1951

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

осн

38р.

5м.

05.12.

2001

фізич

на культура

 

18

3

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2017

49

Лучин Ірина Михайлівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Педагогіка і методика середньої освіти, укр. мова та літ.,

вч. англ. мови, укр. мови, заруб.літ.

осн

8р.

2м.

12.09.

2016

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

50

Магера Роман Петрович

1966

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізика,

вч. фізики, астрономії

осн

24р.

10.01.

2012

фізика, астроно

мія

 

13

7

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2017

 

51

Максимишина Галина Павлівна

1955

жін

вчитель

Кам.-Под. педінст.

Історія,

вч. історії і суспільств.

осн

30р.

10м.

16.08.

1993

історія

 

12+2ф

 

ТОКІ

ППО

2015

вища

 

ст. вчитель

2019

 

52

Максимюк Марія Ільківна

1956

жін

вчитель

Львівс. держ. унів.

Географія, економічна географія,

викладач географії

осн

41р.

18.08.

1982

географія, економіка

 

2

1,5

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2017

 

 

 

53

Марусин Галина Іванівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

22р.

11м.

16.09.

1996

укр. мова та літ.

 

11

8

ТОКІ

ППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2016

 

54

Мацієвська Оксана Василівна

1993

жін

вчитель

Терн. держ. педунів.

 

Українська мова і література. вч. укр. мови і літератури та заруб. літератури

осн

4р.

01.09.

2015

укр. літ.

 

10,5

 

 

2017

ІІ кат.

 

 

55

Маційовська

Ольга

Миколаївна

1991

жін

вчитель

Терн. нац.пед.

унів.

 

Математ.,

вч. матем. та інформат.

осн

3р.

01.09.

2017

інфор

матика, математика

4

12

2

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2018

56

Момот Наталія Петрівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. та основи інформ.,

вч. математ. та основ інформатики

осн

22р.

01.09.

1997

математика

 

20

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2017

 

57

Муляр Тамара Василівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Українська мова і література, вч. укр. мови і літератури

осн

27р.

21.09.

1995

укр. мова та літ.

 

15,5+

1,5Ф

 

ТОКІ

ППО

2015

вища

 

вчитель-методист

2019

 

58

М’ясковська Ірина Володимирівна

1976

жін

вчитель

ТЕІПО

Чеська мова та зарубіжна література, вч. чеської мови та заруб. літератури

осн

20р.

11м.

01.09.

1998

зарубіжна літера

тура

 

16

 

ТОКІ

ППО

2016

вища

ст. вчитель

2019

 

59

Обач Ірина Михайлівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Музична педагогіка та виховання, вч. муз. мист., худ. культури

осн

21р.

22.03.

2010

музич

не мистец

тво

14

 

2

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2015

 

 

 

60

Ожга Тетяна Василівна

1993

жін

вчитель

Терн. педінст.

 

Англійська мова,

вч. англ. мови, франц. мови і заруб. літ.

осн

4р.

5 міс.

01.09.

2015

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

 

61

Оленюк Вікторія Ігорівна

1999

жін

вихова

тель ГПД

Чортків. гуманіт. Педагогічний коледж

 

Початкова освіта,

вч. поч. освіти, вч. інформ. у почат. класах

осн

1р.

03.09.

2018

вихова

тель ГПД

22,5

 

 

 

 

спец.

 

 

62

Олещук Марія Олегівна

1996

жін

вчитель

Чортків. гуманіт. Педаго

гічний коледж

 

Початкове навчання,

вч. початкових класів, іноземна мова в поч. класах

осн

3р.

 

01.09.

2016

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

63

Онукевич Мар`яна Русланівна

1993

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Початкове навчання, вч. поч. класів

осн

3р.

 

01.09.

2016

укр. мова

21

 

 

 

 

спец.

 

 

64

Остапенко Тетяна Теодозіївна

1968

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика поч. навч. вч. поч. класів

осн

30р.

15.08.

1989

почат

кові класи

21

 

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2016

 

65

Панчук Наталія Мирославівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ.

вч. математ., інформ. і обчисл. техніки

осн

22р.

11м.

01.09.

1997

матем.,

інформ

 

14

8

ТОКІ

ППО

2017

вища

ст. вчитель

2017

66

Петришин Ольга Михайлівна

1986

жін

вчитель

Терн. держ. педунів.

 

Укр. мова та літ.,

вч. укр. мови, літ., англ. мови, заруб. літ.

осн

10р.

11м.

17.03.

2010

англій

ська мова

13

6

 

ТОКІ

ППО

2018

IІ кат.

 

2017

67

Попович Наталія Григорівна

1970

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. і фізика,

вч. математ., фізики

осн

25р.

11м.

08.09.

1993

математика

 

10

15

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

вчитель-методист

2019

 

68

Похилюк Альона Ігорівна

1994

жін

вчитель

Волин. держ. пед. унів.

Поч. освіта,

вик. пед., псих. та метод. поч. освіти, організ. поч. освіти, практ. псих.

осн

3р.

7м.

03.09.

2018

відпустка для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

69

Прокопик Галина Володимирівна

1984

жін

вчитель

Кам’ян. пед. універ.

Історія,

вик. історії та правозн.

осн

10р.

8м.

21.01.

2019

історія

 

5+

 

ТОКІ

ППО

2015

ІІ кат.

 

2015

70

Радачинська Іванна Вікторівна

1995

жін

вчитель

Дубен. коледж,

Рівен. держ. гум. унів.

Початкова освіта,

вч. початкових класів

осн

4р.

03.09.

2019

початкові класи

18

 

 

 

2019

ІІ кат.

 

 

71

Репетинська Ганна Андріївна

1983

жін

вчитель

Терн. педунів

 

Педаг. і метод. серед освіти. Укр. мова та література. Організа

тор поч. освіти,

вч. поч. школи, укр. мови та літ., заруб. літ.

осн

8р.

01.09.

2011

початкові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2019

ІІ кат.

 

2018

72

Рій Віра Олександрівна

 

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Українська мова і література,

вч. укр. мови та літ., заруб. літератури

осн

8р. 9м.

22.11.

2010

укр. мова і літера

тура

 

13

 

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2015

73

Романюк Володимир Богданович

1972

чол

вчитель

Терн. педінст.

Фізичне виховання,

вч. фізичного вихов.

осн

16р.

9м.

11.02.

2008

фізична культура

 

18

6

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

ст. вчитель

2018

 

74

Ромасишин Галина Петрівна

1965

жін

вчитель

Терн. педінст.

Географія і біологія,

вч. географії, біології

осн

29р.

9м.

05.12.

1990

географія, ОПД, біоло

гія, ОСЗ

 

15

1

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2018

 

 

 

75

Самойліч Оксана Володимирівна

1985

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Англ. мова,

вч. англ. мови, німецької мови, заруб. літ.

осн

4р.

01.09.

2015

англій

ська мова

 

3

6

ТОКІ

ППО

2018

ІІ кат.

 

2018

76

Сапужак Любомира Степанівна

1956

жін

вчитель

Дрог.педінст. Терн. педінст.

Російська мова і література, вч. рос. мови, укр. мови та літ.

осн

42р.

11 дн.

26.08.

1986

укр. мова та літера

тура

 

9,5

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

 

вчитель-методист

2017

 

77

Сеньків Ганна Степанівна

1987

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Історія, вч. історії та правозн.

осн

9р.

 

01.09.

2010

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

ТОКІ

ППО

2016

ІІ кат.

 

2015

78

Слободян Тетяна Юліянівна

1992

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Англійська мова,

вч. англ. мови, нім. мови, заруб. літ.

осн

5р.

01.09.

2014

англій

ська

мова

 

6

 

 

 

спец.

 

 

79

Сміх Галина Олегівна

1974

жін

вчитель

Терн. педінст.

Трудове навчання,

вч. труд. навч. і швейної справи

осн

23р.

 

02.09.

1996

трудо

ве навч., ОЗ

 

17+

 

ТОКІ

ППО

2016

вища

ст. вчитель

2019

 

80

Стецик Галина Петрівна

1971

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. і фізика,

вч. математ., фізики

осн

26р.

13 дн.

18.08.

1993

математика

 

20

 

ТОКІ

ППО

2017

вища

 

ст. вчитель

2016

 

81

Терлецька Інга Олександрівна

1963

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання музика, вч. поч. кл. та музики

осн

32р.

 

15.08.

1990

почат

кові класи

21.5

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2019

 

82

Тодоренко Лариса Казимирівна

1959

жін

вчитель,

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

36р.

10м.

11.01.

1983

почат

кові класи

17

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

 

ст. вчитель

2017

 

83

Троян Марія Степанівна

1977

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Початкове навчання,

вч. поч. класів

осн

23р.

02.09.

1996

почат

кові класи

19

 

 

ТОКІ

ППО

2019

вища

ст. вчитель

2015

 

84

Угрин Галина Зіновіївна

1960

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

37р.

3м.

16.09.

1987

почат

кові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

2015

вища

 

вчитель-методист

2019

 

85

Федорів Анжела Василівна

1973

жін

вчитель

Харків. держ.

академія культ.

соц. педагог

осн

20р.

01.09.

2017

початкові класи

18

 

 

ТОКІ

ППО

 

спец.

 

2018

86

Чвертка Валентина Стахівна

1961

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання вч. поч. класів

осн

30р.

6м.

15.08.

1990

почат

кові класи

20

 

 

ТОКІ

ППО

2018

вища

ст. вчитель

2017

 

87

Чернявська Тетяна Тимофіївна

1967

жін

вчитель

Терн. педінст.

Педагогіка і методика початково

го навчання образотв. мистецтво,

вч. початкових класів, образ.мист.

осн

30р.

24.08.

1990

образот.

мистец

тво

9

9

 

ТОКІ

ППО

2016

вища

 

вчитель-методист

2018

 

88

Чіпак Юлія Василівна

1988

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література

Викладач укр. мови та літ.,

вч. німецької мови і заруб. літ.

осн

9р.

01.09.

2010

зарубіжна літера

тура,

худ. культура

 

7,5

4

ТОКІ

ППО

2019

І кат.

 

2015

 

 

89

Чопик Тетяна Ігорівна

1975

жін

вчитель

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. труд. навчання

осн

21р.

10м.

22.10.

1997

труд. навч. технології

 

13+3Ф

1

ТОКІ

ППО

2015

вища

ст. вчитель

2019

 

90

Чорнописька Ірина Василівна

1986

жін

вчитель

Терн. педінст.

Математ. вч. математики

осн

4р.

8м.

21.01.

2015

математика

 

12

 

ТОКІ

ППО

2017

ІІ кат.

 

 

2016

 

91

Шевчук Ярослава Василівна

1991

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

Хімія, викладач хімії, вч. біології, екології, безп. жит.

осн

6р.

02.09.

2013

відпустка

для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

спец.

 

 

92

Щербина Володимир Георгійович

1959

чол

вчитель

Львів. інст. ф-ри

Фізичне виховання, викл. фіз. вихов., тренер з футболу

осн

19р. 3м.

01.09.

2010

фізична культура

15

6

 

ТОКІ

ППО

2015

вища

ст. вчитель

2016

 

93

Яблонська Людмила Федорівна

1972

жін

бібліоте- кар

Терн. педінст.

Трудове навчання, вч. трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін

осн

29р.

28.08.

1990

бібліоте

кар

1 ст.

 

 

ТОКІ

ППО

2015

Провід

ний бібліоте

кар 12 тариф   розряд

 

2016

94

Ящишин Галина Зіновіївна

1980

 

 

 

жін

вчитель

Терн. нац. педунів

 

історія,

 вч. історії та правознавства

осн

9р.

 

01.09.

2009

історія та правозн.

 

6

12

ТОКІ

ППО

2016

вища

ст. вчитель

2015

 

«05»  вересня  2019 року                                                 Директор ТНВК ШПЛ №2                                                                           І.В. Іванюк

 

Педагогічні працівники   (осіб)

 

Назва показника

№ рядка

Усього

Назва показника

№ рядка

Усього

А

Б

1

А

Б

1

Кількість учителів, усього

01

94

в інтернатах закладів загальної
середньої освіти

06

-

з них мають основну роботу

02

94

з них мають основну роботу

07

-

З рядка 01 – у спеціальних класах

03

-

в інтернатному закладі

08

-

Кількість вихователів у закладі:

у групах продовженого дня

04

4

з них мають основну роботу

09

-

з них мають основну роботу

05

4

Асистентів в інклюзивних класах

10

-

             

 

 1. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

Назва показника


рядка

Усього

Назва показника


рядка

Усього

 

А

Б

1

А

Б

1

 

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

01

4963

Каналізація

33

1

 

з них здано в оренду (кв.м)

02

-

Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію

34

-

 

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

03

-

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

35

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

35

1

 

Кількість філій опорних закладів, які мають
їдальню або буфет з гарячим харчуванням

36

-

 

Їх площа (кв.м)

05

1802

 

Кількість навчальних кабінетів, од.

Математики

06

1

Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од.

37

40

 

   у тому числі у філіях опорних закладів

38

-

 

Фізики

07

1

З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях

39

-

 

   у них обладнано робочих місць

08

30

   у тому числі у філіях опорних закладів

40

-

 

Хімії

09

1

Пандуси та поручні

41

-

 

   у них обладнано робочих місць

10

32

Ліфти (підйомники)

42

-

 

Біології

11

1

Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю

43

-

 

   у них обладнано робочих місць

12

32

 

Географії

13

1

Кількість таких кімнат, од.

44

-

 

Української мови і літератури

14

2

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

45

3

 

Інших мов і літератур національних меншин

15

-

До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю

46

-

 

Іноземної мови

16

1

 

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

17

-

Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)

47

2

 

Основ інформатики й обчислювальної техніки

18

1

 

у
них:

встановлено комп’ютерних класів

19

2

   з них:
потребують капітального ремонту

48

-

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

20

16

 

Кількість майстерень, од.

21

-

перебувають в аварійному стані

49

-

 

Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
Фізкультурна зала

22

1

Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб

50

-

 

Басейн

23

-

   у тому числі:
   учнів, для яких організовано підвезення, осіб

51

-

 

Навчально-дослідна ділянка (арів)

24

-

 

Підсобне господарство

25

-

з
них

шкільним автобусом

52

-

 

Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)

26

1

 

   учнів з особливими освітніми потребами

53

-

 

   учнів, які проживають в школі-інтернаті

54

-

 

Кількість філій опорних закладів, які мають:
   центральне опалення або власну котельню

27

-

   учнів, які проживають в інтернатному відділенні

55

-

 

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

56

25900

 

   пічне опалення

28

-

 

Водогін

29

1

   у тому числі підручників, усього

57

16490

 

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін

30

-

     з них для:

 

 

 

З рядка 29 – з гарячою водою

31

-

       1-4 класів

58

3730

 

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
гарячою водою

32

-

       5-9 класів

59

10208

 

       10-11(12) класів

60

2552

 

 

Відомості про використання сучасних інформаційних технологій

 

Назва показника


рядка

Усього

Назва показника


рядка

Усього

 

А

Б

1

А

Б

1

 

Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од.

01

20

Кількість фотоапаратів, од.

32

-

 

з
них:

придбано за кошти бюджету

02

20

   з них цифрових

33

-

 

не працюють

03

4

Кількість відеокамер, од.

34

-

 

термін придбання становить понад 5 років

04

-

   з них цифрових

35

-

 

використовуються в управлінсько-господар-
ській діяльності

05

4

Кількість верстатів з числовим програмним
управлінням, усього, од.

36

-

 

підключено до Інтернету

06

20

З
них:

лазерних

37

-

 

підключено до Wi-Fi

07

-

гравіювальних

38

-

 

з операційною системою:
родина Microsoft Windows

08

16

лазерно-гравіювальних

39

-

 

фрезерних

40

-

 

UNIX/Linux-подібні ОС

09

-

Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м

41

1108

 

родина Mac OS X

10

-

Наявність (1 – так, 0 – ні):
окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в
освітньому процесі

42

-

 

хмарні операційні системи

11

-

 

Крім
того,
кіль-
кість,
од

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

12

3

 

планшетів – усього (сума даних рядків 14-16)

13

-

окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і
персоналу

43

-

 

   з них:
Android

14

-

 

єдиного Wi-Fi

44

1

 

Windows

15

-

Технологія, за якою
надається ШСД
(наявність:
1 - так, 0 - ні)

xDSL

45

-

 

iOS

16

-

FTTx

46

-

 

Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього

17

3

DOCSIS

47

1

 

З
них:

проектор та інтерактивна дошка

18

3

інші

48

-

 

проектор з інтерактивним модулем

19

-

Технологія, за якою
надається бездротовий
доступ до Інтернету (наяв-
ність:1 - так, 0 - ні)

2G

49

-

 

інтерактивний дисплей

20

-

3G

50

-

 

Кількість класів із засобами візуалізації (без
інтерактиву)

21

22

CDMA

52

-

 

інші

53

-

 

З
них:

з проектором

22

2

Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет
(наявність: 1 - так, 0 - ні)
     до 10 Мбіт/с

54

-

 

з телевізором

23

20

 

інші

24

-

 

Кількість серверів

25

1

     від 10 до 30 Мбіт/с

55

-

 

Кількість принтерів, усього, од.

26

3

     від 30 до 100 Мбіт/с

56

1

 

   у тому числі 3D

27

-

     100 і більше Мбіт/с

57

-

 

     з них закритого типу

28

-

Бездротовий доступ до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)

 

 

 

тип
пластику
для друку
(наявність
1 – так
0 - ні)

ABS

29

-

 

PLA

30

-

     до 10 Мбіт/с

58

-

 

гума

31

-

     від 10 до 30 Мбіт/с

 

59

1

 

     від 30 до 100 Мбіт/с

60

-

 

     100 і більше Мбіт/с

61

-

 

 

 

 

 1. Якість проведення навчальних занять; моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)

Додаток №4

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2019-2020 навчальний рік для 5,6 класів

Освітні галузі

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5 А1

 

5 А2

5 А3

6 А1

6 А2

6А3

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна література

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

3,5

2

3

2

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

 

1

-

 

1

-

 

1

-

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

 

1

1

-

 

1

1

-

 

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

 

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

 

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

Технології

Трудове навчання

Інформатика

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

 

РАЗОМ

 

23,5+3

23,5+3

23,5+3

26,5+3

26,5+3

26,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Історія Тернополя

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Християнська етика

1

1

1

1

1

1

Етика

 

 

 

1

1

1

Додаткові години (за окремим наказом)

2

2

2

1,5

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

31

31

31

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

27+3

27+3

27+3

30+3

30+3

30+3

 

 

     Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                   ___________________    І.В. Іванюк

 

 

Додаток №5

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2019-2020 навчальний рік для 7,8 класів

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

7 А1

7 А2

7 А3

8 А1

8 А2

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна література

2,5

2

3

2

 

 

2,5

2

3

2

 

 

2,5

2

3

2

 

 

2

2

3

2

 

 

2

2

3

2

 

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1,5

1

 

 

1,5

1

 

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

1

-

 

 

1

1

-

 

 

1

1

-

 

 

-

-

1

 

 

-

-

1

 

 

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

 

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

 

-

2

2

 

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

-

2

2

2

1,5

-

2

2

2

1,5

-

2

2

2

1,5

 

2

2

2

2

 

 

2

2

2

2

 

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1

2

 

 

1

2

 

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

1

3

1

3

 

1

3

 

РАЗОМ

 

28+3

28+3

28+3

28,5+3

28,5+3

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

3

 

3

Курси за вибором:

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Живи за правилами

 

 

 

1

1

Вчимося бути громадянами

1

1

1

 

 

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Додаткові години (за окремим наказом)

1

1

1

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

32

32

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

30,5+3

30,5+3

30,5+3

31,5+3

31,5+3

 

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                  __________________ І.В. Іванюк

 

Додаток №6

(складено за таблицею1

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2019-2020 навчальний рік для 9 класів

 

Освітні галузі

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

9 А1

9А2

9 А3

Мови і літератури

 

 

Українська мова

Українська література

Англійська  мова

Зарубіжна  література

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство (практичний курс)

1,5

1

1

 

1,5

1

1

 

1,5

1

1

 

Естетична культура

 

Мистецтво

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

Математика

Алгебра

Геометрія

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

Природознавство

 

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

 

2

1,5

3

2

 

 

2

1,5

3

2

 

 

2

1,5

3

2

 

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

2

1

2

 

1

2

Здоровя і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

1

3

1

3

 

1

3

РАЗОМ

 

30+3

30+3

30+3

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

3

 

3

 

3

Захисник України

0,5

0,5

0,5

Курси за вибором:

2

2

2

Ми громадяни України

1

1

1

Основи споживчих знань

1

0,5

1

Додаткові години (за окремим наказом)

0,5

1

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                                    І.В. Іванюк

 

 

 

Додаток №7

(складено за таблицею2

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018  №408) 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2019-2020 навчальний рік для 10 класів

Суспільно-гуманітарний напрям

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Правовий профіль

10А1

10А2

Базові предмети

27(29)+3

27(29)+3

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська  мова

2+1

2+1

Зарубіжна література

1+0,5

1+0,5

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

2

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика і астрономія

3

3

Хімія

1,5

1,5

Фізична культура*

3

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

1,5+0,5

 

 

 

Вибірково-обовязкові  предмети

3

3

Трудове навчання

1

 

Мистецтво

 

1

Інформатика

2

2

 

 

 

Додаткові  години  на профільні предмети, окремі базові предмети,  спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

2

Правознавство

3

3

 

 

 

Курси за вибором:

0,5

0,5

Культура ділового українського мовлення

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

Додаткові години (за окремим наказом)

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

ВСЬОГО фінансується (без урахування  поділу класу на групи)

38

38

 

 

 

     Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                               І.В. Іванюк

 

Додаток №8

(складено за таблицею 8

до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018  №408) 

 

Робочий навчальний план

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - правовий ліцей №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2019-2020 навчальний рік для 11 класів

Суспільно-гуманітарний напрям

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Правовий профіль

11А1

Базові предмети

26(28)+2,5

Українська мова

2

Українська література

2

Англійська  мова

2+1

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Фізична культура*

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

 

 

Вибірково-обовязкові  предмети

3

Мистецтво

2

Інформатика

1

 

 

Додаткові  години  на профільні предмети, окремі базові предмети,  спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

6,5

Правознавство

3

 

 

Курси за вибором:

3

Конституційне право України

1

Моя громадянська свідомість

1

Підприємливість і фінансова грамотність

1

 

 

Додаткові години (за окремим наказом)

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

ВСЬОГО фінансується (без урахування  поділу класу на групи)

38

 

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                                  І.В. Іванюк

Класи

Предмети суспільно-гуманітарного циклу

Предмети природничо-математичного циклу

Предмети художньо-естетичного циклу

Середній показник класу

Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Англійська мова

Німецька  мова

Французька мова

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство

Людина і світ

Захист Вітчизни

Математика

Алгебра

Геометрія

Фізика

Інформатика

Природознавсство

Географія

Біологія

Хімія

Астрономія

Основи здоров'я

Образотворче мист.

Музичне мист.

5-А

69%

73%

71%

65%

 

 

69%

 

 

 

 

61%

 

 

 

80%

83%

 

 

 

 

79%

76%

88%

74%

5-Б

71%

82%

72%

67%

 

 

73%

 

 

 

 

66%

 

 

 

69%

80%

 

 

 

 

80%

77%

93%

75%

5-В

67%

74%

74%

64%

 

 

76%

 

 

 

 

65%

 

 

 

64%

82%

 

 

 

 

78%

83%

96%

75%

6-А

75%

70%

68%

64%

 

 

76%

 

 

 

 

59%

 

 

 

70%

 

85%

79%

 

 

51%

74%

85%

71%

6-Б

66%

70%

74%

63%

 

 

77%

 

 

 

 

60%

 

 

 

73%

 

82%

73%

 

 

76%

75%

88%

73%

6-В

76%

77%

70%

67%

 

 

73%

 

 

 

 

66%

 

 

 

68%

 

67%

78%

 

 

77%

73%

91%

74%

7-А

55%

62%

65%

56%

 

 

67%

66%

 

 

 

 

52%

55%

56%

70%

 

63%

70%

62%

 

75%

75%

78%

64%

7-Б

64%

64%

65%

61%

 

 

64%

68%

 

 

 

 

55%

54%

61%

67%

 

72%

73%

61%

 

77%

76%

79%

66%

8-А

66%

67%

71%

73%

 

 

75%

77%

 

 

 

 

79%

72%

71%

69%

 

78%

77%

65%

 

77%

 

83%

73%

8-Б

42%

61%

51%

45%

 

 

64%

63%

 

 

 

 

44%

44%

44%

48%

 

61%

50%

46%

 

61%

 

63%

52%

8 -В

54%

60%

57%

54%

 

 

66%

65%

 

 

 

 

50%

53%

54%

54%

 

75%

63%

54%

 

66%

 

82%

60%

9-А

70%

77%

65%

56%

75%

 

72%

74%

72%

 

80%

 

61%

61%

63%

71%

 

77%

78%

63%

 

71%

 

88%

71%

9-Б

71%

76%

71%

61%

 

 

73%

73%

74%

 

78%

 

62%

64%

65%

80%

 

83%

78%

64%

 

82%

 

83%

73%

9-В

51%

57%

54%

40%

 

 

60%

60%

53%

 

71%

 

46%

42%

51%

48%

 

67%

68%

48%

 

56%

 

76%

56%

10-А

95%

58%

70%

65%

 

 

69%

69%

90%

 

74%

59%

 

 

62%

78%

 

 

82%

74%

 

 

 

92%

74%

11-А

74%

78%

95%

77%

 

 

83%

93%

95%

95%

81%

72%

 

 

77%

98%

 

 

90%

93%

83%

 

 

 

86%

середнє значення ПЯН по предмету за 2018-2019 н.р.

67%

69%

68%

61%

75%

 

71%

71%

77%

95%

77%

64%

56%

56%

60%

69%

82%

74%

74%

63%

83%

72%

76%

84%

71%

Середній показник за галузь

73%

68%

 

80%

 

 

Директор  ТНВК ШПЛ №2                                                                           І.В. Іванюк

ПОГОДЖУЮ

В.о. начальника

Тернопільського міського управління

Головного управління Держпродспоживслужби

в Тернопільській області

________________Б.М. Мазуренок

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТНВК ШПЛ№2

Тернопільської міської ради

Тернопільської області

Наказ від ___________ № ___

              ________________  І.В. Іванюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ РОБОТИ
ТНВК ШПЛ №2

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2019– 2020 навчальний рік

(додаток до наскрізної освітньої програми)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

(протокол № __  від 30 серпня 2019 року)

Голова педагогічної ради  ____________І.В. Іванюк

 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.17 р. №2145-VIII, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо структури 2019-2020 н.р., управління освіти і науки Тернопільської міської ради, навчальний рік у школі–ліцеї розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Навчальні заняття організовуються за триместровою системою:

І семестр  – з 02.09 по 30.12.2019

ІІ семестр – з 13.01 по 29.05.2020

Тривалість канікул:

осінні   –  з 08.10  по 13.10.2019;

                  з 19.11  по  24.11.2019;

зимові   – з 31.12.2019  по  12.01.2020;

весняні – з 25.02  по  01.03.2020;

                 з 14.04  по  19.04.2020.

 

Відпрацювання робочих днів:

07.10.2019 – за понеділок;

18.11.2019 – за середу;

30.12.2019 – за понеділок;

24.02.2020 – за понеділок;

13.04.2020 – за понеділок.

 

Режим освітнього процесу закладу регулюється розкладами уроків, позакласними та виховними заняттями, затверджених адміністрацією закладу. Тривалість уроків у перших класах становить - 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин.

 

Розклад дзвінків:

 

1- і класи

 

2 – 4-і класи

 

5-11-і класи

0.

 

0.

8.15 – 8.55

0.

8.10 – 8.55

1.

9.00 – 9.35

1.

9.00 – 9.40

1.

9.00 – 9.45

2.

9.50 – 10. 25

2.

9.55 – 10.35

2.

9.55 – 10.40

3.

10.55 – 11.30

3.

10.55 – 11.35

3.

10.55 – 11.40

4.

11.45 – 12.20

4.

12.00 – 12.40

4.

12.00 – 12.45

5.

12.30 – 13.05

5.

12.55 – 13.35

5.

12.55 – 13.40

6.

 

6.

13.40 – 14.20

6.

13.50 – 14.35

 

 

 

 

7.

14.40 – 15.25

 

Заклад  працює в одну зміну в режимі п’ятиденного робочого тижня за робочими навчальними планами 5-денного навчального тижня ТНВК ШПЛ  №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області.

Радою навчального закладу можуть прийматися зміни до структури та режиму роботи ТНВК ШПЛ №2 за погодженням управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області.

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 16 ч.3), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого наказом МОН України від 07.12.2018 № 1369, наказів МОН України, згідно з наказами управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області у 2019-2020 н.р. буде проведено ДПА у 4-их, 9-их, 11-их класах.

За бажанням батьків можуть функціонувати групи продовженого дня.

 

 

Режим роботи груп продовженого дня:

 

ГПД 1-х класів (понеділок, вівторок, середа):

13.00 – 19.00 год.

ГПД 1-х класів (четвер, п’ятниця):

12.20 – 18.20год.

 

Режим роботи ГПД 2-х класів:

13.35 – 19.35год

 

Режим роботи ГПД 3 - х класів:

 13.35 – 19.35    год

 

Режим роботи ГПД 1-х, 4 - х класів (понеділок, вівторок, середа):

13.00 – 19.00год.

 

Режим роботи ГПД 1-х, 4 - х класів ( четвер, п’ятниця):

12.20 – 18.20год.

 

 

Директор ТНВК ШПЛ №2                                             ______________ І.В. Іванюк