ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ПРАВОВИЙ ЛІЦЕЙ №2»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

 

 

 

 

 

 

Виховна проблема школи:

«Формування творчої соціально-активної особистості через впровадження інтерактивних технологій у процесі виховання»

 

 

назва виховної моделі:

«Модель національно-патріотичного  виховання учнів тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І -  ІІІ ступенів-правовий ліцей №2» у світлі сучасних викликів суспільства»

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Проект підготували:

                                                                             директор закладу Іванюк І.В.

                                                                             заступник директора з

                                                                             виховної роботи Білоус Н.О.

                                                                             вчитель історії Смільська І.І.

Мета - виховання в учнів почуття патріотизму, формування комплексними підходами, як майбутнє держави

 

   
 

Завдання: сприяння сприятливих умов для виховання та розвитку патріотичних почуттів молоді, розвиток активних громадян, прищеплення любові до української культури та традицій

 
 

Принципи: національної спрямованості виховання, культуровідповідності, гуманізації виховного процесу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії , цілісності, акмеологічний , особистісної орієнтації означає,  життєвої творчої самодіяльності, толерантності

 

 

 

 

 

 

 

Засоби:

Історичні (прогулянки, екскурсії, подорожі)

Стаціонарні (лекції, вікторини, конференції, квести,)

Методи: розповідь, диспут, бесіда, приклад, роз’яснення

Підходи: науковий

особистісто-орієнтований спеціальний

ІІІ етап: створення системи патріотичних цінностей

ІІ етап: створення міцної системи знань з виховання учнів, формування національної свідомості

І етап: формування мотивів патріотичного виховання

                                           

 

 

                   
           

   Педагогічний колектив Тернопільського навчально виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей №2» працює над створенням цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей, що дає можливість створити єдиний  виховний простір, який забезпечить виховання справжнього патріота, сім`янина, професіонала.

   Виховна мета – сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян.

   Пріоритетом навчально-виховного процесу школи стало створення виховного середовища, яке б сприяло формуванню духовно багатої, фізично досконалої, соціально адаптованої і високоерудованої і національно свідомої особистості школяра.

Девіз: «Хто ми є – ми є УКРАЇНЦІ!».

Завдання виховної діяльності :

 1. Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному й класному колективах.
 2. Створити виховний простір як основу розвитку творчого потенціалу всіх суб`єктів освітнього процесу, їх саморозвитку й самореалізації.
 3. Організувати виховний процес на засадах народної, родинної та етнопедагогіки з урахуванням вікових особливостей дитини.
 4. Широко проваджувати в практику інноваційні виховні технології (проектні, ігрові, «Створення ситуації успіху», тощо).
 5. Оптимізувати співпрацю органів учнівського самоврядування, дитячих та юнацьких громадських організацій.
 6. Забезпечити науково-методичний та психологічний супровід реалізації моделі.
 7. Залучити батьківську громаду, представників органів державної влади, громадських і благодійних організацій до виховання дітей та учнівської молоді.

Основною нормативно – правовою  базою проекту є:

 •  Конституція України
 • Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»
 • Національна доктрина розвитку освіти
 • Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні
 • Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
 • Концепція загальнодержавної цільової  соціальної програми патріотичного виховання населення на 2013-2017 роки
 • Методичні рекомендації інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 30.07.2010 № 1.4/18-3127  «Виховання культури поведінки учнів»

На засіданнях педагогічної ради розглядалися питання національно-патріотичного виховання:

 • Про впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (протокол №8 від 31.08.2015р.);
 • Про формування правової культури учнів на уроках правознавства (протокол №10 від 05.02.2016р).

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів — міцно і органічно засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей.

Основними принципами національно-патріотичного виховання є:

 • принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;
 • принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.
 • принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.
 • принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.
 • принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний та різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу, передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів виховної роботи.
 • акмеологічний принцип вимагає орієнтації виховного процесу на вищі морально-духовні досягнення і потенційні можливості особистості, створення умов для досягнення нею життєвого успіху, розвиток індивідуальних здібностей.
 • принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони психологічного розвитку проявляються у кожної людини своєрідно і неповторно.
 • принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.
 • принцип толерантності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, формування у вихованців відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних від національних ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності диференціювати спільне та відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід’ємну частину загальнолюдської.

 

Умови реалізації виховної діяльності:

 1. Створення необхідних умов для виховання дітей та учнівської молоді, розвитку їх здібностей, професійного самовизначення.
 2. Підвищення професійної компетентності вчителів, пов’язаної зі здійсненням процесу виховання.
 3. Наукове і організаційно-методичне забезпечення процесу виховання.
 4. Активізація творчої ініціативи вчителів, батьків у виборі методів, форм, засобів та технологій виховання.
 5. Забезпечення єдності навчання і виховання.
 6. Координація дій педагогічного колективу та сім’ї з питань виховання дітей.
 7. Популяризація перспективного передового досвіду роботи з проблем виховання і організації життєдіяльності учнівського колективу.
 8. Співпраця вчителів, батьків, учнів, громадських організацій у формуванні родинно-сімейних, національно - культурних цінностей.
 9. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім’ї та навчального закладу.
 10. Об’єктивне оцінювання результатів виховання учнів та продуктивності колективних творчих  справ.

Очікувані результати виховної діяльності :

   Передбачається, що досягнення зазначених цілей та завдань виховної діяльності дає можливість сформувати духовну, високоморальну, життєво компетентну особистість у системі, яка формується і розвивається із стійкою мотивацією на здоровий спосіб життя, духовно багата, морально стійка, національно свідома, соціально адаптована.

 • Класні колективи спільно з класними керівниками включені у проектну діяльність в рамках виховного простору закладу.
 • Створення відкритого виховного простору в цілому і в класних колективах;
 • Організація роботи з обдарованими дітьми;
 • Співпраця з громадськими організаціями і соціальними інституціями;
 • Розвиток творчої ініціативи учнів, батьків, учителів;
 • Вироблення індивідуального стилю роботи педагога;
 • Підвищення і вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників і популяризація передового педагогічного досвіду з проблем виховання і організації життєдіяльності учнівського колективу;
 • Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів і місцевої громади.
 • Військово-патріотичне виховання – це підготовка та виховання самовідданих, свідомих захисників Батьківщини, готових у будь-яких умовах вступити на захист територіальної цілісності та незалежності України.

   Пропонуємо з досвіду роботи  створення навчально-практичної лабораторії «Академія права». Це своєрідний комплекс-кабінет, який вміщує основні структурні складові:

 • навчально-методичну, дидактичну літературу;
 • технічне забезпечення;
 • медіа забезпечення;
 • облаштування для судового засідання.

   Складний процес героїко-патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямів діяльності школярів.

   Основними формами патріотичного виховання школярів є:

 • масові (дискусії, диспути, конференції, філософський стіл, відкрита кафедра, інтелектуальні аукціони, ринги, вікторини, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права, жива газета, створення книг, альманахів);
 • практичні (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади);
 • інтегративні (шкільні клуби, фестивалі, асамблеї, гуртки);
 • індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо);
 • наочні (шкільні музеї, кімнати, зали, галереї, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо).

   Використовується для проведення уроків правознавства, судових засідань. Залучаються учні 1-11 класів. Суть новації, що учні в цій лабораторії, окрім теоретичних знань, які отримують від вчителя, набувають основ практичного застосування знань. Під час проведення судових засідань вони демонструють знання прав, обов`язків суб`єктів судового процесу – судді, прокурора, адвоката, свідків, судової міліції, учасників судового процесу (запрошених, друзів, рідних), позивача і відповідача. Самостійно визначають теми судових слухань. Наприклад: судять байдужість, лінь, саму злочинність. Зрозуміло, що це своєрідна рольова гра, і в ролі відповідача виступають самі поняття негативних проявів суспільства, проте факти і докази учні збирають життєві, демонструють фільми, як доказову базу, вчаться правильно вести судові дебати, дотримуватись принципів гуманності, законності. Судові засідання, де учні виконують вищевказані ролі, проводяться в школі 1–2 рази на місяць. Учні запрошують на такі уроки-практикуми і справжніх професіональних суддів, адвокатів, працівників юстиції та правоохоронних органів. Робота такої навчально-практичної лабораторії:

●         забезпечує теоретичну, практичну підготовленість школярів;

●         вчить самоосвітньої діяльності;

●         формує активність школярів;

●         дисциплінує учнів;

●         сприяє пошуковій роботі;

●         здійснює профорієнтаційну мету;

●         формує свідоме ставлення до себе й інших, високу правову культуру.

●         пов’язує теорію з актуальними проблемами практики.

   Формування механізмів взаємодії школи з представниками правоохоронних органів – один із головних шляхів сучасної школи. Досвід роботи вчителів у цьому напрямку переконує, що така співпраця стимулює пізнавальний інтерес і активне ставлення школярів до опанування правових знань, залучення їх до самостійної роботи над правовим матеріалом, пов’язуючи теорію з актуальними проблемами сучасності, попереджає негативну поведінку школярів. На сьогодні з досвіду наших вчителів пропонується схема взаємодії з правоохоронними структурами.

    Учнівський парламент ТНВК ШПЛ №2 здійснює свою діяльність через різноманітні форми роботи. Так учні 11 класів неодноразово були призерами міського конкурсу «Учень року» - це Горбатюк Андрій та Рак Тетяна.

   Щорічно діє «Школа лідера», яка сприяє вихованню справжнього громадянина та патріота України. Учні закладу активно беруть участь у різноманітних міських та обласних конкурсах.

   На сучасному етапі з’явилась нова категорія дітей – соціальні сироти. Ці діти, батьки яких перебувають закордоном на заробітках або надто зайняті бізнесом, потребують особливої уваги. Їм важлива підтримка дорослих у формуванні своєї позиції в громадському суспільстві.

   Організація масових заходів для школярів з активною їх позицією і побажаннями до сценаріїв та тематики є дуже важливим шляхом досягнення результатів і мети в системі формування високої правової культури і патріотизму. Сучасним є сьогодні флешмоб. Зібрання дітей за окремою тематикою з певними гаслами, наприклад, «Коли діти благають – гармати мовчать», формує в них їх значимість в суспільстві, почуття відповідальності за майбутнє держави, відтак підтягує їх дисциплінованість і обов`язковість у виконанні свої завдань. Цей захід охопив такі міста Тернопіль – Вінницю – Рівне – Житомир – Дніпродзержинськ – Запоряжжя – Київ. Флешмоб пройшов під гаслом «Діти єднають Україну», а також закликали до миру у державі. Заключний етап цього заходу відбувся на Євромайдані у Києві (квітень 2014). Учні активно беруть участь і в інших флешмобах, як от:

 • «Дух, що тіло рве до бою» (жовтень);
 •  «Україна єдина» «травень»;
 • «Схід і Захід разом» (березень);
 • «Заради Гідності і Свободи» (вересень).

Важливим різновидом і шляхом до масового впливу на позитивну поведінку школярів, майбутніх громадян, є нова форма масової організації дітей – Всеукраїнський дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей». Цей масовий захід є одним з найголовніших дитячих заходів і авторським для нашого закладу. З 2006 року проводиться в Тернополі. Діти приїжджають з усіх куточків країни, а в 2011 році він набув статусу Міжнародного. Учні захищають у своїх проектах бажання успішної формули державотворення. Це теми:

 • подолання національного сирітства;
 • патріотизм – обов`язок чи право?
 • подолання корупції;
 • професіоналізм правоохоронних органів;
 • про реформи в освіті;
 • про якість ЗНО;
 • інші.

Діти, захищаючи проект (5 хв.), пропонують вихід з ситуації, яка склалася в державі Україна. Демонструють схеми, теоретичну основу, приклади з інших держав, які є сьогодні успішними і подолали негаразди суспільства.

Важливими шляхами в досягненні поставленої мети формувати в учнів правосвідомість і правову культуру залишаються звичні походи в архіви, екскурсії у «Світ права», які є сучасними заходами, інноваціями. Сюди включені секції історії, походження права, правової системи різних країн, історико-біографічні дані активістів, патріотів, громадських діячів.

Так у 2014 р. відбувся конкурс «Соціальна реклама», де учні обрали тематику соціального суспільства, адже 35 % дітей закладу, в яких один із родичів за кордоном. Вони активно розробляли проект реклами, закликаючи працювати та залишатись в Україні. Учнівський парламент був відзначений подякую мера (І місце).

У школі створена рада самоврядування, де заслуховуються всі питання, які несумісні зі Статутом школи, загальною законністю. Учні створили свою програму новин – «ШСН» – шкільна служба новин, де обговорюють, інформують заходи, досягнення. Самоврядування учнів підсилюється роботою педагогів-консультантів, які допомагають учням розібратися у мотивах вчинків, динаміці їх походження, механізмах та наслідках відхилень у поведінці.

Великою популярністю в учнів і вчителів користується шкільний «День здоров`я». Учні розбивають табір і мають можливість відчути смак самостійного життя, відпочити та оздоровитись на лоні природи.

Педагоги в свою чергу проводять ряд цікавих спортивних естафет під гаслом «У здоровому тілі – здоровий дух.»

Також навчальний заклад брав участь у волонтерському проекті «Я хочу жити», який відбувся 02.12.2013 року. Захід своєю масштабністю охопив ціле місто, де збирали кошти для хворих дітей.

         Військово-патріотичне виховання (штаб – національно-патріотичний музей «Криївка»)

Щорічно 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, у день створення Української  Повстанської Армії учні закладу здійснюють умовну подорож «Стежками УПА», з метою вшанування пам’яті героїв УПА. Це все відбувається  у національно-патріотичному музеї «Криївка», де проводять також засідання штабу «Пошук»

Експедиційний загін «Пошук» неодноразово проводить різноманітні благодійні акції, що дозволяють допомагати воїнам АТО та ветеранам:

 • «Дитячий оберіг для воїна» (жовтень 2015);
 • «Лист солдату» (2014 – 2015);
 • «Маки пам’яті» (травень, щорічно);
 • «Малюнок солдату» спільно з Тернопільським Автомайданом (2014 – 2015);
 • Святкові лінійки «Останній бій»;
 • Конкурс дитячої творчості «Люби і знай свій рідний край», «Палітра файного міста», «Країна мрій» (2014 – 2016);
 • Участь у обласних змаганнях «Легенда УПА» (жовтень 2015);
 • Міська акція «Запали свічку» (листопад, щорічно);
 • Участь у молебені та покладанні квітів до стели «Героїв Небесної Сотні» (січень 2015 – 23016);

У національно-патріотичному музеї «Криївка» проводять засідання Ради РУМ «Моя земля – земля моїх батьків», «Моя Батьківщина – Україна», у цьому напрямку експедиційні загони займали неодноразово призові місця, а саме:

- «Слава України» 9 клас – Ушакова С.А., Попович Н.Г., 8 клас – Муляр Т.В. та Вінніченко О.М. (2014 – 2015);

- «Історія міст та сіл» - 6 класи, керівники Дудас М.В. та Обач І.М. (2015 рік);

З метою виховання почуття патріотизму та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, подвигу українських юнаків, які захищали демократичні цінності, права та свободи українців проводяться загальношкільні заходи: Уроки Мужності на тему «Україна єдина», «Схід і Захід разом», «Україна понад усе», «День пам’яті Героїв Крут», «День Перемоги та вшанування пам’яті жертв нацизму» (травень).

Виховуючи учнів у дусі націоналізму та патріотизму, будуємо міцну основу своєї держави. Пріоритети національно-патріотичного виховання у системі навчально-виховної роботи  відповідають шляху створення музею «Криївка». Експонати розміщенні у 3-ох музейних кімнатах:

1) «Українська вишивка», де представлено вишивки із різних куточків України та Тернопільської області.

2) «Предмети господарського побуту і одяг українців першої половини ХХ ст.», спільно вчителі та учні збирали історичні пам’ятки та матеріали, систематизували та описували експонати.

3) кімната «Криївка», допомагає учням перейнятися подіями першої половини  ХХ століття, проводити паралелі з сьогоденням.

З метою формування військово-патріотичного виховання в закладі щорічно проводяться «Гарт твого майбутнього», захід який закликає учнів бути гідними, мужніми, сильними патріотами України.

Проведено ряд екскурсій в музей політв’язнів, краєзнавчий музей, по замках Тернопільщини, а також в різних куточки краю по місцях бойової слави – Збараж, Бучач, Бережани, Кременець та інші.    

Учні беруть активну участь у різноманітних акціях «Допоможи ближньому», «Із рук в руки», «Осіння ярмарка» кошти з яких передаються на допомогу потерпілими із зони АТО. Класний керівник 8-А класу Марусишин Г.І., щорічно проводить фестиваль вертепів «Ой, радуйся, земле», де активну участь приймають учнів 7 – 9 класів. Керівник вокального гуртка Обач І.М. з учнями початкових класів неодноразово бере участь у конкурсі духовної пісні.

   У кімнаті духовності проводяться зустрічі з отцями Степаном та Олегом церкви Святого Василія, а також проводяться різноманітні заходи духовного спрямування – це духовні читання (щорічно), креативна лабораторія (2014р.).- зістрічі з відомим людьми Тернопільщини (отець Юстиніан, поект-критик Ярослав Гевко та інші).

   Сучасними та інноваційними заходами є вулична ігротека «Учні мають права», яку проводить щорічно, для учнів початкової школи, учнівський парламент. Акція «День доброго Ангела», коли учні 1 – 11 класів роблять добрі справи для своїх однокласників та друзів. Великою популярністю відзначається захід «Торт від класного керівника», де учні із своїм наставником за теплими чаєм та солодощами обговорюють теми, які їх турбують.

    В основу організації системи виховної роботи закладу покладено взаємодію з Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу, управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, міським парламентом «Наснага», церквою Святого Василія, Товариством Червоного Хреста України, Автомайданом Тернополя, Тернопільським музеєм політв’язнів, обласним та міським Управлінням юстиції, членами Всеукраїнської спілки адвокатів, юридичним факультетом ТНЕУ, міським відділом охорони дитинства, кримінальною поліцією, представниками соціальних служб.

Перелік наказів з питань патріотичного  виховання

 1. Про організацію екскурсії в музей. №28 від 13.02.2013 р.
 2. Про участь у Всеукраїнському форумі. №34 від 20.02.2013 р.
 3. Про перший урок , присвячений пам’яті Р.Шухевича. №45 від 04.03.2013 р.
 4. Про участь у міському етапі конкурсу пошукових та науково-дослідних робіт «Моя Батьківщина – Україна». №50 від 07.03.2013р.
 5. Про проведення міського етапу  «Моя земля – земля моїх батьків». №51 від 07.03.2013р.
 6. Про участь у міській виставці-конкурсі «Знай і люби свій край». №52 від 07.03.2013р.
 7. Про участь у міському етапі хорового мистецтва «Гімн Богу» №54 від 14.03.2013р.
 8. Про участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Роде наш красний, роде наш прекрасний». №64 від 22.03.2013р.
 9. Про культпохід в Український дім «Перемога». №73 від 03.04.2013р.
 10. Про проведення тижневика тернопользнавчих ювілеїв. №90а від 15.04.2013р.
 11. Про участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу на краще туристко-краєзнавчу експедицію учнівської молоді». №91 від 12.04.2013р.
 12. Про участь у військово-патріотичній грі «Сокіл». №92 від 15.04.2013р.
 13. Про участь  у міському етапі  конкурсу серед педагогічних працівників «Слава України». №101 від 19.04.2013р.
 14. Про участь  у міському етапі туристко-краєзнавчого конкурсу «Посади калину». №102 від 19.04.2013р.
 15. Про організацію та проведення екскурсії в Львів. №104 від 22.04.2013р.
 16. Про участь у військово-патріотичній грі «Сокіл». №105 від 22.04.2013р.
 17. Про участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристко-краєзнавчої тематики. №109 від 29.04.2013р.
 18. Про участь у міському етапі Всеукраїнського щорічного конкурсу історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України». №114 від 30.04.2013р.
 19. Про результати участі у міському етапі конкурсу «Знай і люби свій край». №121 від 14.05.2013р.
 20. Про участь у міському конкурсі на кращий вишитий український костюм. №122 від 14.05.2013р.
 21. Про підсумки ІІ (міського) етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». №1205 від 14.05.2013р.
 22. Про участь учнів школи у міському мистецько-спортивному святі «Козацькі забави», міському фестивалі – конкурсі патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвяченого відзначенню Дня захисника України і Дня Гідності та Свободи. №355 від 07.12.2015 р.
 23. Про участь та проведення поїздки по маршруту Тернопіль-Київ-Констянтинівка-Артемівськ-Артемівськ-Констянтинівка-Київ-Тернопіль. №350 від 07.12.2015 р.
 24. Про проведення Всеукраїнського тижня права. №349 від 01.12.2015 р.
 25. Про підсумки міського етапу Всеукраїнського конкурсу серед педагогічних працівників навчальних закладів на кращу розробку народознавчої розвідки національно-патріотичної тематики «Слава України». № 345 від 27.11.2015 р.
 26. Про участь у флешмобі «Діти проти війни». №343 від 23.11.2015 р.
 27. Про проведення конференції, присвяченій Дню Гідності. №335 від 17.11.2015 р.
 28. Про участь у міському етапі фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів «Нащадки козацької слави». №326 від 10.11.2015 р.
 29. Про поїздку команди для участі у XIII Всеукраїнському турнірі юних правознавців. №315 від 02.11. 2015 р.
 30. Про результати проведення психолого-педагогічного консиліуму в 5-х класах. №313а від 28.10.2015 р.
 31. Про участь у заходах, приурочених створенню ЗУНР. №312 від 28.10.2015 р.
 32. Про участь у міській молодіжній воєнізованій естафеті присвяченій 73-річниці УПА. №274 від 25.09.2015 р.
 33. Про участь у міських змаганнях серед учнівської молоді (9-11 кл.) з техніки пішохідного туризму. №273 від 25.09.2015 р.
 34. Про участь у міському спортивно-мистецькому святі «Козацікі забави». №272 від 25.09.2015 р.
 35. Про виконання заходів і у 2015 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини «на період до 2016 року»». №144 від 18.05.2015 р.
 36. Про результати участі у міському огляді-конкурсі колективів художньої самодіяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «З Україною в серці!» №143 від 18.05.2015 р.
 37. Про участь у конкурсі на кращий вишиваний костюм у рамках загальноміського свята «Випускник – 2015». №125 від 07.05.2015 р.
 38. Про результати участі у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). №124 від 07.05.2015 р.
 39. Про результати участі у міській виставці-конкурсі «Знай і люби свій край». №99 від 10.04.2015 р.
 40. Про результати участі у міському конкурсі «Мій Тернопіль». №97 від 06.04.2015 р.
 41. Про похід на залізничний вокзал для зустрічі батальйону «Збруч». №83 від 27.03.2015 р.
 42. Про участь у міському етапі конкурсу серед педагогічних працівників навчальних закладів на кращу розробку народознавчої розвідки національно-патріотичної тематики «Слава України». №80 від 24.03.2015 р.
 43. Про проведення міської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край». №72 від 16.03.2015 р.
 44. Про участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). №70 від 16.03.2015 р.
 45. Про результати участі у міському конкурсі читців та колективів читців загальноосвітніх навчальних закладів «Нескорена муза Шевченка». №63 від 14.03.2015 р.
 46. Про проведення загальношкільного свята «Гарт твого майбутнього – гарт патріотизму, любові до України». № 59 від 11.03.2015 р.
 47. Про участь у VIII Всеукраїнському форумі «Формула успіху правової держави очима дітей». №46 від 25.02.2015 р.
 48. Про участь у молебні та покладанні квітів і лампадок до стели Героїв Небесної Сотні. №43 від 20.02.2015 р.
 49. Про участь в огляді-конкурсі на кращу організацію правової освіти та виховання. №23 від 29.01.2015 р.
 50. Про заходи ТЗОШ №2 на виконання обласної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки. №22 від 29.01.2015 р.
 51. Про участь у міському етапі Всеукраїнського дитячого конкурсу «Захистимо країну від лиха» на протипожежну та техногенну тематику. №19 від 29.01.2015 р.
 52. Про участь учнів школи у святкуванні з нагоди Дня Соборності.№10 від 22.01.2015 р.
 53. Про участь у міському конкурсі «Мій Тернопіль». №5 від 20.01.2015р.

                                                                  ДОДАТКИ

Громадсько-патріотичне

Всеукраїнський флешмоб «Якщо діти благають – гармати мовчать»(м.Тернопіль – м.Вінниця – м.Рівне – м.Житомир – м.Дніпродзержинськ – м.Київ)

ігротека «Діти мають права»

Всеукраїнський дитячий форум «Формула успіху  правової держави очима дітей"

Національно – патріотичний музей «Криївка»

Військово-патріотичне

Передача прапора та малюнків воїнам АТО! Слава героям!!! (2015 р.)

Обласна патріотична гра "Легенди УПА" (2015 р.)

Духовно-моральне

Акція "День доброго ангела"

Вулична ігротека "Діти мають права"